Corona-statistieken gemeente Delft

Informatie buurt Bedrijventerrein Haagweg:

Informatie buurt Bedrijventerrein Haagweg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijventerrein Haagweg in de gemeente Delft! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijventerrein Haagweg in de gemeente Delft!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (30% daling!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Bedrijventerrein Haagweg, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Bedrijventerrein Haagweg is met 100 inwoners afgenomen (afgerond is dat 30%): van 325 in 2013 tot 225 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijventerrein Haagweg
Kaart van de wijk Vrijenban met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vrijenban met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Indische Buurt Noord, 2: Sint Joris, 3: Bedrijventerrein Haagweg, 4: Indische Buurt Zuid, 5: Bomenwijk, 6: Koepoort, 7: Biesland, 8: Heilige Land, 9: Bedrijventerrein Delftse Poort West.

Over buurt Bedrijventerrein Haagweg

Buurt Bedrijventerrein Haagweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 10 hectare, waarvan 10 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.594 adressen per km2. Er wonen 95 huishoudens in buurt Bedrijventerrein Haagweg. Postcode 2612 is de meest voorkomende postcode in buurt Bedrijventerrein Haagweg. Buurt Bedrijventerrein Haagweg ligt binnen Wijk Vrijenban in de gemeente Delft.

Kenmerken van de 55 woningen in de buurt Bedrijventerrein Haagweg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Bedrijventerrein Haagweg:

55 woningen & 88 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Bedrijventerrein Haagweg (€171.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Haagweg voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 88 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Bedrijventerrein Haagweg telt in totaal 88 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Bedrijventerrein Haagweg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

55 woningen & 88 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€15.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijventerrein Haagweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vrijenban (Bedrijventerrein Haagweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vrijenban is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijventerrein Haagweg is €15.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €18.300. Buurt Bedrijventerrein Haagweg telt 100 inkomensontvangers op 225 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
45,20 % procent van de huishoudens in buurt Bedrijventerrein Haagweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vrijenban (Bedrijventerrein Haagweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vrijenban is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (15 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Bedrijventerrein Haagweg.

Buurt Bedrijventerrein Haagweg telt in totaal 15 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Bedrijventerrein Haagweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Delft bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bedrijventerrein Haagweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Delft:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Delft. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delft. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Betlehemkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Betlehemkerk.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Betlehemkerk is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Bedrijventerrein Haagweg geen stembureau. Stembureau Betlehemkerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Bedrijventerrein Haagweg ligt. De gemeente Delft telde bij deze verkiezingen in totaal 103 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Delft. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Delft.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Bedrijventerrein Haagweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bedrijventerrein Haagweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Bedrijventerrein Haagweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bedrijventerrein Haagweg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijventerrein Haagweg, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Bedrijventerrein Haagweg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 379 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 379 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 374 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Bedrijventerrein Haagweg 27 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Bedrijventerrein Haagweg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Bedrijventerrein Haagweg naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Bedrijventerrein Haagweg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bedrijventerrein Haagweg voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bedrijventerrein Haagweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijventerrein Haagweg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bedrijventerrein Haagweg: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijventerrein Haagweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie5Aantal2017
G+I Handel en horeca5Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2017
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners225Aantal2020
Mannen140Aantal2020
Vrouwen80Aantal2020
0 tot 15 jaar15Aantal2020
15 tot 25 jaar70Aantal2020
25 tot 45 jaar95Aantal2020
45 tot 65 jaar40Aantal2020
65 jaar of ouder10Aantal2020
Ongehuwd185Aantal2020
Gehuwd25Aantal2020
Gescheiden20Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal30Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.373Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag80Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2019
Opleidingsniveau hoog50Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten70Aantal2019
Wmo-cliënten relatief269%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners17Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.280Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker70%percentage2016
Zware drinker15%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht43%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker35%percentage2016
Sporter55%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven82%percentage2016
Moeite met rondkomen40%percentage2016
Vrijwilligerswerk24%percentage2016
Mantelzorger7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking18%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal95Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens80Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2020
Huishoudens met kinderen10Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  100Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€18.300Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€15.600Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen60%Percentage2017
20% personen met hoogste inkomen6%Percentage2017
Actieven 15-75 jaar45,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen81,10 %Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen1,90 %Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen55,60 %Percentage2014
Huishoudens onder of rond sociaal minimum45,20 %Percentage2014
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon115Aantal2020
Niet-westers totaal80Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers50Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,00Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km41Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km68Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km168Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km58Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km50Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km59Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km86Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km158Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km139Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km212Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km22,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km54Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km178Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km46Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km110Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km36Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km98Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km50Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km47Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand11,60Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,70Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand11,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km59Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km45Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05031200Code2020
RegionaamBedrijventerrein HaagwegNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode05031200Code2020
Oppervlakte totaal10Aantal hectaren2020
Oppervlakte land10Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode2612.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.594Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal30Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine25Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte315Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad55Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€171.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning11%Percentage2019
Percentage meergezinswoning89%Percentage2019
Percentage bewoond82%Percentage2019
Percentage onbewoond18%Percentage2019
Koopwoningen25%Percentage2019
Huurwoningen totaal75%Percentage2019
In bezit woningcorporatie9%Percentage2019
In bezit overige verhuurders65%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Delft. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bedrijventerrein Haagweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in buurt Bedrijventerrein Haagweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijventerrein Haagweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Delft.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Brasserskade1 - 532612CA - 2612CEDelft
Curaçaostraat4 - 122612CPDelft
Haagweg125 - 1292612CRDelft
Oostsingel2092612HLDelft
Surinamestraat1 - 92612EADelft
Vrijenbanselaan1 - 612612CK - 2612CLDelft