Corona-statistieken gemeente De Ronde Venen

Informatie buurt De Hoef buitengebied:

Informatie buurt De Hoef buitengebied:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Hoef buitengebied in de gemeente De Ronde Venen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Hoef buitengebied in de gemeente De Ronde Venen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (21% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt De Hoef buitengebied, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in buurt De Hoef buitengebied is met 92 inwoners toegenomen (afgerond is dat 21%): van 428 in 2013 tot 520 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Hoef buitengebied
Kaart van de wijk De Hoef met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Hoef met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Hoef buitengebied, 2: De Hoef.

Over buurt De Hoef buitengebied

Buurt De Hoef buitengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 557 hectare, waarvan 469 land en 89 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 181 adressen per km2. Er wonen 225 huishoudens in buurt De Hoef buitengebied. Postcode 1426 is de meest voorkomende postcode in buurt De Hoef buitengebied. Buurt De Hoef buitengebied ligt binnen Wijk De Hoef in de gemeente De Ronde Venen.

Gemeente De Ronde Venen is in 2010 groter geworden door toevoeging van de gemeente Abcoude. De gegevens van de buurt De Hoef buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 193 woningen in buurt De Hoef buitengebied
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt De Hoef buitengebied:

193 woningen & 243 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in De Hoef buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 243 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt De Hoef buitengebied telt in totaal 243 adressen, met 210 verblijfsobjecten, 2 standplaatsen en 31 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt De Hoef buitengebied.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

193 woningen & 243 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Hoef buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Ronde Venen: De Hoef buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Hoef buitengebied is €37.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.300. Buurt De Hoef buitengebied telt 500 inkomensontvangers op 520 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70 % procent van de huishoudens in buurt De Hoef buitengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Ronde Venen: De Hoef buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (95 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt De Hoef buitengebied.

Buurt De Hoef buitengebied telt in totaal 95 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt De Hoef buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt De Hoef buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente De Ronde Venen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in De Ronde Venen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Ronde Venen. Met verschillende handige overzichten voor alle 33 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Hoef buitengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt De Hoef buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt De Hoef buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt De Hoef buitengebied. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt De Hoef buitengebied naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt De Hoef buitengebied: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt De Hoef buitengebied voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt De Hoef buitengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Hoef buitengebied.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt De Hoef buitengebied: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Hoef buitengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij20aantal2019
B-F Nijverheid en energie15aantal2019
G+I Handel en horeca15aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie5aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners520aantal2020
Mannen260aantal2020
Vrouwen255aantal2020
0 tot 15 jaar60aantal2020
15 tot 25 jaar50aantal2020
25 tot 45 jaar75aantal2020
45 tot 65 jaar195aantal2020
65 jaar of ouder145aantal2020
Ongehuwd205aantal2020
Gehuwd255aantal2020
Gescheiden35aantal2020
Verweduwd35aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5aantal2019
Sterfte relatief17aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.940gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.213gemiddeld kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.860gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.900gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.600gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.930gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement971gemiddeld m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.350gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.480gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.090gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker12%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker20%percentage2016
Sporter52%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk37%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking11%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal225aantal2020
Eenpersoonshuishoudens60aantal2020
Huishoudens zonder kinderen90aantal2020
Huishoudens met kinderen75aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  500aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €45.300Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €37.500Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,10 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen16,40 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen41,60 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO10aantal2019
Personen per soort uitkering; WW10aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW130aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon470aantal2020
Westers totaal40aantal2020
Niet-westers totaal10aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk4,20gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,40gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,70gemiddeld km2019
Afstand tot school1,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07360202Code2020
RegionaamDe Hoef buitengebiedNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid111aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte76gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal557hectaren2020
Oppervlakte land469hectaren2020
Oppervlakte water89hectaren2020
Meest voorkomende postcode1426.0postcode2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid181gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal360aantal2019
Personenautos brandstof benzine295aantal2019
Personenautos overige brandstof65aantal2019
Personenautos per huishouden1,60gemiddeld2019
Motorfietsen40aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad193aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€483.000Euro2019
Percentage eengezinswoning94%percentage2019
Percentage meergezinswoning6%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen87%percentage2019
Huurwoningen totaal13%percentage2019
In bezit woningcorporatie0%percentage2019
In bezit overige verhuurders13%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Ronde Venen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt De Hoef buitengebied

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Hoef buitengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente De Ronde Venen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
De Hoef Oostzijde1 - 1211426AD - 1426AJDe Hoef
De Hoef Westzijde1 - 501426AR - 1426ATDe Hoef
Kromme Mijdrecht1 - 581426AA - 1426ACDe Hoef
Ruigekade20 - 311426RWDe Hoef
Schattekerkerweg6 - 111426AZDe Hoef
Tweede Hoefweg2 - 31426AVDe Hoef
Vinkenslag1 - 251426AMDe Hoef
De gegevens van de buurt De Hoef buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente De Ronde Venen bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt De Hoef buitengebied. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt De Hoef buitengebied danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU07360202100,00 %100,00 %BU07360202De Hoef buitengebiedDe Ronde Venen
2018-2019BU07360202100,00 %100,00 %BU07360202De Hoef buitengebiedDe Ronde Venen
2017-2018BU07360202100,00 %100,00 %BU07360202De Hoef buitengebiedDe Ronde Venen
2016-2017BU0736020289,45 %31,64 %BU07360003Kromme Mijdrecht en de HoefDe Ronde Venen
2016-2017BU073602025,91 %100,00 %BU07360004Vrouwenakker gedeeltelijk en BloklandDe Ronde Venen
2016-2017BU073602024,64 %4,78 %BU07360100MennonietenbuurtDe Ronde Venen
2015-2016BU07360003100,00 %100,00 %BU07360003Kromme Mijdrecht en de HoefDe Ronde Venen
2015-2016BU07360004100,00 %100,00 %BU07360004Vrouwenakker gedeeltelijk en BloklandDe Ronde Venen
2015-2016BU07360100100,00 %100,00 %BU07360100MennonietenbuurtDe Ronde Venen
2014-2015BU07360003100,00 %100,00 %BU07360003Kromme Mijdrecht en de HoefDe Ronde Venen
2014-2015BU07360004100,00 %100,00 %BU07360004Vrouwenakker gedeeltelijk en BloklandDe Ronde Venen
2014-2015BU07360100100,00 %100,00 %BU07360100MennonietenbuurtDe Ronde Venen
2013-2014BU07360003100,00 %100,00 %BU07360003Kromme Mijdrecht en de HoefDe Ronde Venen
2013-2014BU07360004100,00 %100,00 %BU07360004Vrouwenakker gedeeltelijk en BloklandDe Ronde Venen
2013-2014BU07360100100,00 %100,00 %BU07360100MennonietenbuurtDe Ronde Venen

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van buurt BU07360202 veranderde van Baambrugse Zuwe in 2016 naar de Hoef Buitengebied in 2017.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor De Ronde Venen):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor De Ronde Venen eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.