Corona-statistieken gemeente Den Bosch

Informatie buurt De Schutskamp:

Informatie buurt De Schutskamp:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Schutskamp in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Schutskamp in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (11% groei!)

Het aantal inwoners in buurt De Schutskamp is met 500 inwoners toegenomen (afgerond is dat 11%): van 4.415 in 2013 tot 4.915 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Schutskamp
Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ertveld, 2: De Rietvelden West, 3: Veemarktkwartier, 4: De Rietvelden Oost, 5: De Kruiskamp ...Toon meer... Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ertveld, 2: De Rietvelden West, 3: Veemarktkwartier, 4: De Rietvelden Oost, 5: De Kruiskamp, 6: Boschveld, 7: De Schutskamp, 8: De Moerputten, 9: Deuteren, 10: Paleiskwartier, 11: Willemspoort ...Toon minder...

Over buurt De Schutskamp

Buurt De Schutskamp heeft afgerond een totale oppervlakte van 107 hectare, waarvan 106 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.908 adressen per km2. Er wonen 2.570 huishoudens in buurt De Schutskamp. Postcode 5223 is de meest voorkomende postcode in buurt De Schutskamp. Buurt De Schutskamp ligt binnen Wijk West in de gemeente Den Bosch.

Kenmerken van de 2.576 woningen in de buurt De Schutskamp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt De Schutskamp:

2.576 woningen & 2.917 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in De Schutskamp (€195.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Schutskamp voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.917 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt De Schutskamp telt in totaal 2.917 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt De Schutskamp.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.576 woningen & 2.917 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Schutskamp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (De Schutskamp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Schutskamp is €21.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.000. Buurt De Schutskamp telt 3.800 inkomensontvangers op 4.915 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,80 % procent van de huishoudens in buurt De Schutskamp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (De Schutskamp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (330 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt De Schutskamp.

Buurt De Schutskamp telt in totaal 330 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt De Schutskamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt De Schutskamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau RK Annakerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau RK Annakerk.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau RK Annakerk is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen buurt De Schutskamp. Stembureau RK Annakerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt De Schutskamp ligt. De gemeente Den Bosch telde bij deze verkiezingen in totaal 121 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt De Schutskamp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Schutskamp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt De Schutskamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt De Schutskamp. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Schutskamp, 2012 tot en met 2020.

In de buurt De Schutskamp zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.268 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.268 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.202 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt De Schutskamp 399 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt De Schutskamp.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt De Schutskamp naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt De Schutskamp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt De Schutskamp voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt De Schutskamp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Schutskamp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt De Schutskamp: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Schutskamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal330Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie45Aantal2019
G+I Handel en horeca115Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.915Aantal2020
Mannen2.410Aantal2020
Vrouwen2.505Aantal2020
0 tot 15 jaar590Aantal2020
15 tot 25 jaar715Aantal2020
25 tot 45 jaar1.400Aantal2020
45 tot 65 jaar1.030Aantal2020
65 jaar of ouder1.175Aantal2020
Ongehuwd2.570Aantal2020
Gehuwd1.575Aantal2020
Gescheiden370Aantal2020
Verweduwd405Aantal2020
Westers totaal560Aantal2020
Geboorte totaal30Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal80Aantal2019
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.654Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.330Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.320Aantal2019
Opleidingsniveau hoog960Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten595Aantal2019
Wmo-cliënten relatief122%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker71%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht52%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker26%percentage2016
Sporter41%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2016
Moeite met rondkomen26%percentage2016
Vrijwilligerswerk19%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2016
Gehoorbeperking8%percentage2016
Gezichtsbeperking9%percentage2016
Mobiliteitsbeperking19%percentage2016
Minstens één beperking25%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.570Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.315Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen680Aantal2020
Huishoudens met kinderen580Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  3.800Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.800Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen55,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen9,20 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,80 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO310Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.100Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.980Aantal2020
Niet-westers totaal1.375Aantal2020
Marokko425Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2020
Suriname75Aantal2020
Turkije450Aantal2020
Overig niet-westers390Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,60Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km35Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km64Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km74Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km134Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km98Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km177Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km12,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,30Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,90Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,60Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07961106Code2020
RegionaamDe SchutskampNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode07961106Code2020
Oppervlakte totaal107Aantal hectaren2020
Oppervlakte land106Aantal hectaren2020
Oppervlakte water2Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode5223.0Naam2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.908Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.995Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.585Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof410Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.888Aantal2020
Motorfietsen100Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.576Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€195.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning44%Percentage2019
Percentage meergezinswoning56%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen28%Percentage2019
Huurwoningen totaal72%Percentage2019
In bezit woningcorporatie52%Percentage2019
In bezit overige verhuurders20%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200090%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Schutskamp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt De Schutskamp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Schutskamp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Bosch.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Abel Tasmanstraat1 - 765223VX - 5223VZDen Bosch
Amundsenstraat1 - 705223TJ - 5223TKDen Bosch
Anthony van Diemenstraat1 - 135223TADen Bosch
Balbaostraat14 - 375223RMDen Bosch
Bartholomeus Diazstraat2 - 375223RK - 5223RLDen Bosch

Toon alle 53 rijen met adressen...