Corona-statistieken gemeente Opsterland

Informatie buurt Gorredijk Loevestein:

Informatie buurt Gorredijk Loevestein:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gorredijk Loevestein in de gemeente Opsterland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gorredijk Loevestein in de gemeente Opsterland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Gorredijk Loevestein, jaren 2019 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Gorredijk Loevestein is met 25 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 895 in 2019 tot 920 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gorredijk Loevestein
Kaart van de wijk Gorredijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Gorredijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Gorredijk Bloemenwijk, 2: Gorredijk IJ Buurt, 3: Gorredijk de Kromten, 4: Gorredijk Loevestein, 5: Gorredijk Groene Long, 6: Gorredijk Centrum, 7: Gorredijk Miente, 8: Gorredijk buitengebied.

Over buurt Gorredijk Loevestein

Buurt Gorredijk Loevestein heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 hectare, waarvan 40 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 736 adressen per km2. Er wonen 350 huishoudens in buurt Gorredijk Loevestein. Postcode 8401 is de meest voorkomende postcode in buurt Gorredijk Loevestein. Buurt Gorredijk Loevestein ligt binnen Wijk Gorredijk in de gemeente Opsterland.

Kenmerken van de 331 woningen in buurt Gorredijk Loevestein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Gorredijk Loevestein:

331 woningen & 370 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Gorredijk Loevestein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2019 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 370 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Gorredijk Loevestein telt in totaal 370 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Gorredijk Loevestein.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

331 woningen & 370 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Gorredijk Loevestein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Gorredijk Loevestein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Opsterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Opsterland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Opsterland. Met verschillende handige overzichten voor alle 65 wijken en buurten en alle jaren sinds 2019! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Gorredijk Loevestein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Gorredijk Loevestein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Gorredijk Loevestein

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Gorredijk Loevestein naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Gorredijk Loevestein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Gorredijk Loevestein voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Gorredijk Loevestein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Gorredijk Loevestein.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Gorredijk Loevestein: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gorredijk Loevestein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij0aantal2019
B-F Nijverheid en energie5aantal2019
G+I Handel en horeca5aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners920aantal2020
Mannen465aantal2020
Vrouwen455aantal2020
0 tot 15 jaar165aantal2020
15 tot 25 jaar110aantal2020
25 tot 45 jaar180aantal2020
45 tot 65 jaar295aantal2020
65 jaar of ouder165aantal2020
Ongehuwd375aantal2020
Gehuwd455aantal2020
Gescheiden60aantal2020
Verweduwd25aantal2020
Geboorte totaal10aantal2019
Geboorte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief2aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.230gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.940gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.480gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker8%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2016
Overgewicht52%percentage2016
Obesitas15%percentage2016
Roker20%percentage2016
Sporter47%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk32%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening36%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal350aantal2020
Eenpersoonshuishoudens60aantal2020
Huishoudens zonder kinderen130aantal2020
Huishoudens met kinderen160aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  geen dataaantalgeen data
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataEurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataEurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO20aantal2019
Personen per soort uitkering; WW20aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW150aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon860aantal2020
Westers totaal45aantal2020
Niet-westers totaal15aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers15aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km3,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00860505Code2020
RegionaamGorredijk LoevesteinNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid2.278aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.200gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal42hectaren2020
Oppervlakte land40hectaren2020
Oppervlakte water2hectaren2020
Meest voorkomende postcode8401.0postcode2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid736gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal480aantal2019
Personenautos brandstof benzine345aantal2019
Personenautos overige brandstof135aantal2019
Personenautos per huishouden1,40gemiddeld2019
Motorfietsen30aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad331aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€271.000Euro2019
Percentage eengezinswoning87%percentage2019
Percentage meergezinswoning13%percentage2019
Percentage bewoond99%percentage2019
Percentage onbewoond1%percentage2019
Koopwoningen83%percentage2019
Huurwoningen totaal17%percentage2019
In bezit woningcorporatie10%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 20008%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200092%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Opsterland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Gorredijk Loevestein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Gorredijk Loevestein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Opsterland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aak4 - 278401MSGorredijk
Berend Wapstrastrjitte1 - 38401NNGorredijk
Boeier1 - 98401MVGorredijk
De Rival1 - 318401WP - 8401WRGorredijk
Delling1 - 608401MX - 8401MZGorredijk

Toon alle 16 rijen met adressen...