Statistieken buurt Oldegalileën

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oldegalileën in de gemeente Leeuwarden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Oldegalileën in de gemeente Leeuwarden. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 193 gebieden Leeuwarden / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 9% naar 1.910 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Oldegalileën. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Oldegalileën, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Oldegalileën is met 160 personen toegenomen van 1.750 in 2013 tot 1.910 in 2022 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oldegalileën
Kaart van de wijk Oud-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bloemenbuurt, 2: Zamenhofpark, 3: Oldegalileën, 4: Cambuursterpad, 5: Cambuur, 6: Zeeheldenbuurt, 7: Indische buurt, 8: Welgelegen, 9: Molenpad.

Over de buurt Oldegalileën

Buurt Oldegalileën heeft afgerond een totale oppervlakte van 21 hectare, waarvan 20 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.408 adressen per km2. Er wonen 1.235 huishoudens in buurt Oldegalileën. Postcode 8922 is de meest voorkomende postcode in buurt Oldegalileën. Buurt Oldegalileën ligt binnen Wijk Oud-Oost in de gemeente Leeuwarden.

De naam van deze buurt veranderde van Transvaalwijk in 2017 naar Oldegalieën in 2018. De naam van deze buurt veranderde van Oldegalieën in 2020 naar Oldegalileën in 2021.

Kenmerken van de 1.227 woningen in de buurt Oldegalileën
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.227 woningen & 1.311 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 26% naar €116.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oldegalileën. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oldegalileën, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oldegalileën is met €24.000 toegenomen van €92.000 in 2013 tot €116.000 in 2021 (dat is 26%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.311 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Oldegalileën telt in totaal 1.311 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oldegalileën. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oldegalileën. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.227 woningen & 1.311 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Oldegalileën

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Oldegalileën is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Oldegalileën.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Oldegalileën.

De gemeente Leeuwarden telde bij deze verkiezingen in totaal 69 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oldegalileën.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud-Oost (Oldegalileën is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud-Oost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oldegalileën is €17.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €20.500. Buurt Oldegalileën telt 1.600 inkomensontvangers op 1.910 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20,30% procent van de huishoudens in buurt Oldegalileën heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud-Oost (Oldegalileën is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud-Oost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oldegalileën (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oldegalileën zijn in totaal 100 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 100 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 105 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Oldegalileën


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Oldegalileën


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leeuwarden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oldegalileën. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oldegalileën, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Oldegalileën is met 1.415 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Oldegalileën: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Oldegalileën.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oldegalileën. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Oldegalileën


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Oldegalileën.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oldegalileën. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oldegalileën, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Oldegalileën zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.185 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.185 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.151 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Oldegalileën 76 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Oldegalileën.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Oldegalileën voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Oldegalileën ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oldegalileën.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Oldegalileën: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oldegalileën voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal100Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.910Aantal2022
Mannen975Aantal2022
Vrouwen935Aantal2022
0 tot 15 jaar200Aantal2022
15 tot 25 jaar440Aantal2022
25 tot 45 jaar595Aantal2022
45 tot 65 jaar400Aantal2022
65 jaar of ouder270Aantal2022
Ongehuwd1.340Aantal2022
Gehuwd250Aantal2022
Gescheiden230Aantal2022
Verweduwd85Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal25Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.650,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag480Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar800Aantal2020
Opleidingsniveau hoog300Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,10%Percentage2020
WMO cliënten285Aantal2020
WMO cliënten relatief147Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.640Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.190Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief824Aantal2022
Energielabels Voorlopig336Aantal2022
Energielabels Onbepaald151Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+1Aantal2022
Energielabels A169Aantal2022
Energielabels B75Aantal2022
Energielabels C221Aantal2022
Energielabels D96Aantal2022
Energielabels E161Aantal2022
Energielabels F286Aantal2022
Energielabels G151Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker31%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk67%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam38%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.235Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens850Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2022
Huishoudens met kinderen200Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€20.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen60,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen4,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar18,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen76,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen2,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen20,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum29,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum34,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW260Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.415Aantal2022
Niet-westers totaal285Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers135Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km84Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km59Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km69Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km131Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km142Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00802001Code2022
RegionaamOldegalileënNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode00802001Code2022
Oppervlakte totaal21Aantal hectaren2022
Oppervlakte land20Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode8922.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid4.408Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.311Aantal2022
Adressen totaal1.311Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.240Aantal2022
Panden770Aantal2022
Percelen601Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190063Aantal2022
Panden 1900 tot 1925173Aantal2022
Panden 1925 tot 1950380Aantal2022
Panden 1950 tot 197051Aantal2022
Panden 1970 tot 1980342Aantal2022
Panden 1980 tot 1990221Aantal2022
Panden 1990 tot 200025Aantal2022
Panden 2000 tot 20100Aantal2022
Panden 2010 en later55Aantal2020
Panden 2010 tot 202055Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal17Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting17Aantal2021
Verkeersovertredingen7Aantal2021
Vernieling18Aantal2021
Overige misdrijven3Aantal2021
Totaal misdrijven76Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal555Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine470Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.775Aantal2020
Motorfietsen60Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.227Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€116.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning53%Percentage2021
Percentage meergezinswoning47%Percentage2021
Percentage bewoond94%Percentage2021
Percentage onbewoond6%Percentage2021
Koopwoningen23%Percentage2021
Huurwoningen totaal77%Percentage2021
In bezit woningcorporatie42%Percentage2021
In bezit overige verhuurders35%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200096%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oldegalileën. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Oldegalileën

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Oldegalileën. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leeuwarden.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Akeleistraat1 - 228922BLLeeuwarden
Anjelierstraat1 - 228922BMLeeuwarden
Asterstraat1 - 228922BWLeeuwarden
De Steenhouwerij1 - 138922DBLeeuwarden
De Werf1 - 178922JLLeeuwarden

Toon alle 39 rijen met adressen...