Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie buurt Oud Zaandijk:

Informatie buurt Oud Zaandijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud Zaandijk in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud Zaandijk in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 3.060 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Oud Zaandijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Oud Zaandijk, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Oud Zaandijk is met 3.060 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud Zaandijk
Kaart van de wijk Oud Zaandijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud Zaandijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud Zaandijk.

Over de buurt Oud Zaandijk

Buurt Oud Zaandijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 71 hectare, waarvan 53 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.444 adressen per km2. Er wonen 1.590 huishoudens in buurt Oud Zaandijk. Postcode 1544 is de meest voorkomende postcode in buurt Oud Zaandijk. Buurt Oud Zaandijk ligt binnen Wijk Oud Zaandijk in de gemeente Zaanstad.

De naam Oud Zaandijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Oud Zaandijk. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Oud Zaandijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.612 woningen in de buurt Oud Zaandijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Oud Zaandijk:

1.612 woningen & 1.838 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 16% naar €208.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oud Zaandijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Zaandijk, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Zaandijk is met €29.000 gestegen van €179.000 in 2013 tot €208.000 in 2019 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.838 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Buurt Oud Zaandijk telt in totaal 1.838 adressen, met 1.836 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Oud Zaandijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.612 woningen & 1.838 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oud Zaandijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud Zaandijk (Oud Zaandijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud Zaandijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oud Zaandijk is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.299. Buurt Oud Zaandijk telt 2.600 inkomensontvangers op 3.060 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,40% procent van de huishoudens in buurt Oud Zaandijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud Zaandijk (Oud Zaandijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud Zaandijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (310 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Oud Zaandijk.

Buurt Oud Zaandijk telt in totaal 310 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Oud Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Oud Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Apostolisch Genootschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Apostolisch Genootschap bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Apostolisch Genootschap is uitgebracht. Stembureau Apostolisch Genootschap is het enige stembureau binnen de buurt Oud Zaandijk. De gemeente Zaanstad telde bij deze verkiezingen in totaal 74 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oud Zaandijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oud Zaandijk, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Oud Zaandijk is met 194 personen gedaald van 2.439 in 2013 tot 2.245 in 2021 (dat is 8%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Oud Zaandijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Oud Zaandijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oud Zaandijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Oud Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Oud Zaandijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oud Zaandijk, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Oud Zaandijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.197 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.197 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.170 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Oud Zaandijk 133 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Oud Zaandijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Oud Zaandijk voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Oud Zaandijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oud Zaandijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Oud Zaandijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud Zaandijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal310Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie70Aantal2020
G+I Handel en horeca60Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.060Aantal2021
Mannen1.585Aantal2021
Vrouwen1.470Aantal2021
0 tot 15 jaar395Aantal2021
15 tot 25 jaar320Aantal2021
25 tot 45 jaar760Aantal2021
45 tot 65 jaar1.000Aantal2021
65 jaar of ouder590Aantal2021
Ongehuwd1.510Aantal2021
Gehuwd1.035Aantal2021
Gescheiden410Aantal2021
Verweduwd110Aantal2021
Westers totaal365Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal25Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid5.740Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag870Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.030Aantal2019
Opleidingsniveau hoog550Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2019
WMO cliënten195Aantal2019
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.460Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker25%percentage2016
Sporter47%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen25%percentage2016
Vrijwilligerswerk24%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening39%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.590Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens735Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen410Aantal2021
Huishoudens met kinderen455Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.600Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.299Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar27,40%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen47,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen17,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen11,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€24x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW530Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.245Aantal2021
Niet-westers totaal450Aantal2021
Marokko80Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname95Aantal2021
Turkije85Aantal2021
Overig niet-westers180Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km103Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km50Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km84Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,90Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km469Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,20Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand18,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04794110Code2021
RegionaamOud ZaandijkNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode04794110Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal71Aantal hectaren2021
Oppervlakte land53Aantal hectaren2021
Oppervlakte water18Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1544.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.444Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.749Aantal2021
Adressen totaal1.838Aantal2021
Panden1.283Aantal2021
Percelen933Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.330Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.175Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof150Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.509Aantal2020
Motorfietsen180Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.612Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€208.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning63%Percentage2020
Percentage meergezinswoning37%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen49%Percentage2020
Huurwoningen totaal50%Percentage2020
In bezit woningcorporatie45%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200098%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oud Zaandijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Oud Zaandijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Oud Zaandijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Acacialaan1 - 201544PJZaandijk
Arie de Bruijnstraat1 - 81544STZaandijk
Berkenweg1 - 391544PK - 1544PLZaandijk
Beukenlaan1 - 231544BSZaandijk
Blaasbalgstraat1 - 701544CV - 1544CXZaandijk

Toon alle 55 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Oud Zaandijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Zaanstad bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Oud Zaandijk. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Oud Zaandijk danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2019-2020BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2018-2019BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2017-2018BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2016-2017BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2015-2016BU04794110100,00%99,94%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2014-2015BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad
2013-2014BU04794110100,00%100,00%BU04794110Oud ZaandijkZaanstad

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Zaanstad):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Zaanstad eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.