Informatie buurt Rapelenburg:

Informatie buurt Rapelenburg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rapelenburg in de gemeente Eindhoven! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rapelenburg in de gemeente Eindhoven!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (59% groei!)

Het aantal inwoners in buurt Rapelenburg is met 420 inwoners toegenomen (afgerond is dat 59%): van 710 in 2013 tot 1.130 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rapelenburg
Kaart van de wijk Oud Gestel met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud Gestel met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Genderdal, 2: Rapelenburg, 3: Blaarthem, 4: Bennekel Oost, 5: Bennekel West Gagelbosch, 6: Gennep, 7: Beemden.

Over buurt Rapelenburg

Buurt Rapelenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 23 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.698 adressen per km2. Er wonen 640 huishoudens in buurt Rapelenburg. Postcode 5654 is de meest voorkomende postcode in buurt Rapelenburg. Buurt Rapelenburg ligt binnen Wijk Oud Gestel in de gemeente Eindhoven.

Kenmerken van de 372 woningen in de buurt Rapelenburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Rapelenburg:

372 woningen & 629 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Rapelenburg (€174.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Rapelenburg voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 629 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Rapelenburg telt in totaal 629 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Rapelenburg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

372 woningen & 629 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rapelenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud Gestel (Rapelenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud Gestel is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Rapelenburg is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.500. Buurt Rapelenburg telt 700 inkomensontvangers op 1.130 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90 % procent van de huishoudens in buurt Rapelenburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud Gestel (Rapelenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud Gestel is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Rapelenburg.

Buurt Rapelenburg telt in totaal 110 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Rapelenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Eindhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Rapelenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Eindhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Eindhoven. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eindhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Zaal de Harmonie


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Zaal de Harmonie bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Zaal de Harmonie is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Rapelenburg geen stembureau. Stembureau Zaal de Harmonie is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Rapelenburg ligt. De gemeente Eindhoven telde bij deze verkiezingen in totaal 40 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eindhoven. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Rapelenburg naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Rapelenburg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Rapelenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rapelenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Rapelenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Rapelenburg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rapelenburg, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Rapelenburg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 496 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 496 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 490 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Rapelenburg 45 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Rapelenburg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Rapelenburg voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Rapelenburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Rapelenburg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Rapelenburg: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rapelenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie10Aantal2019
G+I Handel en horeca20Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.130Aantal2020
Mannen570Aantal2020
Vrouwen560Aantal2020
0 tot 15 jaar130Aantal2020
15 tot 25 jaar220Aantal2020
25 tot 45 jaar465Aantal2020
45 tot 65 jaar195Aantal2020
65 jaar of ouder120Aantal2020
Ongehuwd790Aantal2020
Gehuwd230Aantal2020
Gescheiden65Aantal2020
Verweduwd45Aantal2020
Westers totaal200Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid5.064Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag110Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar300Aantal2019
Opleidingsniveau hoog540Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg4%Percentage2019
Wmo-cliënten30Aantal2019
Wmo-cliënten relatief35%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners11Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.540Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.200Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.050Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.890Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker87%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2016
Overgewicht41%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker23%percentage2016
Sporter57%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen16%percentage2016
Vrijwilligerswerk28%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening29%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking9%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal640Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens355Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen150Aantal2020
Huishoudens met kinderen135Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie80%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,50 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen36,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,90 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW100Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon790Aantal2020
Niet-westers totaal140Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije15Aantal2020
Overig niet-westers95Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,40Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,90Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km38Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km78Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km157Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km105Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km152Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km150Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km270Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km158Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km261Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km22,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km62Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,50Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07727230Code2020
RegionaamRapelenburgNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode07727230Code2020
Oppervlakte totaal23Aantal hectaren2020
Oppervlakte land22Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode5654.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.698Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal405Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine345Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof60Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.819Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad372Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€174.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning87%Percentage2019
Percentage meergezinswoning13%Percentage2019
Percentage bewoond94%Percentage2019
Percentage onbewoond6%Percentage2019
Koopwoningen70%Percentage2019
Huurwoningen totaal29%Percentage2019
In bezit woningcorporatie2%Percentage2019
In bezit overige verhuurders27%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rapelenburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Rapelenburg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Rapelenburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Eindhoven.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bayeuxlaan5 - 225654AXEindhoven
Boutenslaan165 - 6455654ANEindhoven
Diabellistraat1 - 405654CSEindhoven
Franz Leharplein20 - 265654AZEindhoven
Genneperweg1 - 1005654AG - 5654AJEindhoven

Toon alle 13 rijen met adressen...