Statistieken Russische buurt

Aantal inwoners per jaar
(groei van 9% naar 2.635 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Russische buurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de Russische buurt is met 217 personen toegenomen van 2.418 in 2013 tot 2.635 in 2022 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Russische buurt

Russische buurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 50 hectare, waarvan 42 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.416 adressen per km2. Er wonen 1.460 huishoudens in Russische buurt. Postcode 1506 is de meest voorkomende postcode in Russische buurt. Russische buurt ligt binnen Wijk Oude Haven in de gemeente Zaanstad.

De gegevens van de Russische buurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Russische buurt
Kaart van de wijk Oude Haven met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oude Haven met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Russische buurt, 2: Het Eiland, 3: Zuiderhout, 4: Havenbuurt.

Kenmerken van de 1.364 woningen in de Russische buurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.364 woningen & 2.672 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 74% naar €312.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Russische buurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Russische buurt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Russische buurt is met €132.615 toegenomen van €179.384 in 2013 tot €312.000 in 2022 (dat is 74%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 2.672 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De Russische buurt telt in totaal 2.672 adressen, met 2.648 verblijfsobjecten en 24 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Russische buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Russische buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.364 woningen & 2.672 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Het Zaantheater

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Het Zaantheater is uitgebracht. Het Zaantheater was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Russische buurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Het Zaantheater bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de Russische buurt stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Zaanstad telde bij deze verkiezingen in totaal 74 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Russische buurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oude Haven (Russische buurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oude Haven is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Russische buurt is €32.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.200. Russische buurt telt 2.200 inkomensontvangers op 2.635 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,3% procent van de huishoudens in Russische buurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oude Haven (Russische buurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oude Haven is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (560 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Russische buurt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Russische buurt zijn in totaal 560 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities

Advertentie:

Inwoners naar leeftijd - Russische buurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Russische buurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Russische buurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Russische buurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Russische buurt is met 193 personen afgenomen van 1.513 in 2013 tot 1.320 in 2022 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Russische buurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Russische buurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Russische buurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Russische buurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Russische buurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Russische buurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Russische buurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de Russische buurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.044 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 10.044 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.827 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de Russische buurt 639 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Russische buurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Russische buurt
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Russische buurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Russische buurt vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Russische buurt voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Russische buurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Russische buurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Russische buurt: 514 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Russische buurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Russische buurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Russische buurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal560Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie70Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.635Aantal2022
Mannen1.340Aantal2022
Vrouwen1.290Aantal2022
0 tot 15 jaar310Aantal2022
15 tot 25 jaar280Aantal2022
25 tot 45 jaar965Aantal2022
45 tot 65 jaar670Aantal2022
65 jaar of ouder410Aantal2022
Ongehuwd1.530Aantal2022
Gehuwd745Aantal2022
Gescheiden280Aantal2022
Verweduwd75Aantal2022
Westers totaal610Aantal2022
Geboorte totaal30Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.288,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag650Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar830Aantal2020
Opleidingsniveau hoog700Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2020
WMO cliënten110Aantal2021
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2021
Energielabels Definitief1.135Aantal2023
Energielabels Voorlopig408Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.123Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+19Aantal2023
Energielabels A514Aantal2023
Energielabels B169Aantal2023
Energielabels C344Aantal2023
Energielabels D76Aantal2023
Energielabels E69Aantal2023
Energielabels F78Aantal2023
Energielabels G269Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam36%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.460Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens715Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen395Aantal2022
Huishoudens met kinderen350Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€15x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW370Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.320Aantal2022
Niet-westers totaal705Aantal2022
Marokko70Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname170Aantal2022
Turkije160Aantal2022
Overig niet-westers280Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal360Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven75Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting27Aantal2022
Verkeersovertredingen73Aantal2022
Vernieling31Aantal2022
Overige misdrijven40Aantal2022
Totaal misdrijven639Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km25Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km81Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km22Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km32Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km62Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km76Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km40Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km55Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km489Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,98Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,73Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,41Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,61Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km70Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km66Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04792140Code2022
RegionaamRussische buurtNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode04792140Code2022
Oppervlakte totaal50Aantal hectaren2022
Oppervlakte land42Aantal hectaren2022
Oppervlakte water8Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1506.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.416Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.672Aantal2023
Adressen met postcode2.666Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.299Aantal2023
Panden792Aantal2023
Percelen722Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 1900147Aantal2023
Panden 1900 tot 1925373Aantal2023
Panden 1925 tot 1950141Aantal2023
Panden 1950 tot 1970166Aantal2023
Panden 1970 tot 1980143Aantal2023
Panden 1980 tot 1990350Aantal2023
Panden 1990 tot 2000145Aantal2023
Panden 2000 tot 2010158Aantal2023
Panden 2010 tot 2020178Aantal2023
Panden 2020 en later829Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2021
Verkeersongevallen totaal29Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.070Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine840Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof230Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.554Aantal2022
Motorfietsen75Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.364Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning35%Percentage2022
Percentage meergezinswoning65%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen40%Percentage2022
Huurwoningen totaal60%Percentage2022
In bezit woningcorporatie34%Percentage2022
In bezit overige verhuurders26%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Russische buurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Russische buurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Russische buurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aan de Vaart1 - 591506TWZaandam
Albert Heijnweg101507EHZaandam
Ankersmidplein1 - 1411506CKZaandam
Barentszstraat1 - 51506RXZaandam
Cornelis Calffstraat4 - 61506STZaandam

Toon alle 48 rijen met adressen...

De gegevens van de Russische buurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Zaanstad bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan Russische buurt. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige Russische buurt danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2020-2021BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2019-2020BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2018-2019BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2017-2018BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2016-2017BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2015-2016BU047921400,18%0,09%BU04791130BurgemeestersbuurtZaanstad
2015-2016BU047921400,55%1,65%BU04792130Het EilandZaanstad
2015-2016BU0479214096%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2015-2016BU047921402,99%2,0%BU04792210Oud WestZaanstad
2015-2016BU047921400,12%0,09%BU04792310WesterspoorZaanstad
2014-2015BU04791130100%100%BU04791130BurgemeestersbuurtZaanstad
2014-2015BU04792130100%100%BU04792130Het EilandZaanstad
2014-2015BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2014-2015BU04792210100%100%BU04792210Oud WestZaanstad
2014-2015BU04792310100%100%BU04792310WesterspoorZaanstad
2013-2014BU04791130100%100%BU04791130BurgemeestersbuurtZaanstad
2013-2014BU04792130100%100%BU04792130Het EilandZaanstad
2013-2014BU04792140100%100%BU04792140Russische buurtZaanstad
2013-2014BU04792210100%100%BU04792210Oud WestZaanstad
2013-2014BU04792310100%100%BU04792310WesterspoorZaanstad

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Zaanstad):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Zaanstad eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.