Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie woonplaats Zaandam:

Informatie woonplaats Zaandam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaandam in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaandam in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zaandam, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zaandam is tussen 2013 en 2020 met 4.686 personen toegenomen (afgerond is dat 6%): van 74.116 in 2013 tot 78.802 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zaandam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Over woonplaats Zaandam

Woonplaats Zaandam heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.303 hectare, waarvan 1.944 land en 357 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zaandam telt 42.383 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.874 adressen per km2. Er wonen 36.341 huishoudens en er zijn in totaal 34.568 woningen. De woonplaats telt 30.681 auto's en 6.910 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zaandam ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Zaandam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zaandam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zaandam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 21 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zaandam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zaandam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 34.568 woningen in de woonplaats Zaandam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zaandam:

34.568 woningen & 40.905 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zaandam (€210.881 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zaandam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 40.905 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zaandam telt in totaal 40.905 adressen, met 40.694 verblijfsobjecten, 50 standplaatsen en 161 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Zaandam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

34.568 woningen & 40.905 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.369)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zaandam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zaandam was in 2018 €23.369.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (6.910 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zaandam.

Woonplaats Zaandam telt in totaal 6.910 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zaandam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.910Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energie1.565Aantal2019
G+I Handel en horeca1.380Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie855Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed500Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.710Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten925Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners78.802Aantal2020
Mannen38.896Aantal2020
Vrouwen39.866Aantal2020
0 tot 15 jaar12.905Aantal2020
15 tot 25 jaar9.020Aantal2020
25 tot 45 jaar21.931Aantal2020
45 tot 65 jaar21.246Aantal2020
65 jaar of ouder13.845Aantal2020
Ongehuwd39.481Aantal2020
Gehuwd28.156Aantal2020
Gescheiden7.615Aantal2020
Verweduwd3.665Aantal2020
Westers totaal10.120Aantal2020
Geboorte totaal910Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal620Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.055Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag18.760Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar25.811Aantal2019
Opleidingsniveau hoog15.040Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.410Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten4.715Aantal2019
Wmo-cliënten relatief60%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.386Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.876Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.684Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.803Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.028Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.634Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.006Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.771Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.106Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement897Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.141Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.383Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.402Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.020Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.013Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.204Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.341Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens14.205Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.255Aantal2020
Huishoudens met kinderen13.030Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  61.201Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.786Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.369Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen44,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,44 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,81 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand2.410Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO4.770Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.250Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.720Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon44.101Aantal2020
Niet-westers totaal24.580Aantal2020
Marokko2.985Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba650Aantal2020
Suriname3.675Aantal2020
Turkije10.135Aantal2020
Overig niet-westers7.125Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,75Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,54Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,67Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,71Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km45Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km81Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,07Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km49Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,54Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km46Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km76Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,99Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km472Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,42Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,49Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,03Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,25Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,54Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,63Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,54Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,89Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,56Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,13Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,08Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,33Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,48Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,09Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand16,41Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,98Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,14Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,24Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,81Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1884CodeWP1884
RegionaamZaandamNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.303Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.944Aantal hectaren2020
Oppervlakte water357Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.874Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal30.681Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine25.776Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.895Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.780Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad34.568Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€210.881Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning54%Percentage2019
Percentage meergezinswoning46%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen50%Percentage2019
Huurwoningen totaal50%Percentage2019
In bezit woningcorporatie42%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200086%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!