Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Stadsveld-Noord-Bruggert

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert in de gemeente Enschede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert in de gemeente Enschede. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 82 gebieden Enschede / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (afname van 12% naar 1.590 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert is met 215 personen gedaald van 1.805 in 2013 tot 1.590 in 2022 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert
Kaart van de wijk Boswinkel - Stadsveld met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Boswinkel - Stadsveld met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Elferink-Heuwkamp, 2: Stadsveld-Noord-Bruggert, 3: Pathmos, 4: Stevenfenne, 5: ’t Zwering, 6: Stadsveld-Zuid, 7: Boswinkel-De Braker, 8: Cromhoffsbleek-Kotman, 9: Ruwenbos.

Over de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert

Buurt Stadsveld-Noord-Bruggert heeft afgerond een totale oppervlakte van 31 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.815 adressen per km2. Er wonen 770 huishoudens in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Postcode 7545 is de meest voorkomende postcode in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Buurt Stadsveld-Noord-Bruggert ligt binnen Wijk Boswinkel - Stadsveld in de gemeente Enschede.

Kenmerken van de 791 woningen in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

791 woningen & 948 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 32% naar €183.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert is met €44.000 toegenomen van €139.000 in 2013 tot €183.000 in 2021 (dat is 32%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 948 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Stadsveld-Noord-Bruggert telt in totaal 948 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

791 woningen & 948 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Thomaskerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Thomaskerk is uitgebracht. Thomaskerk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Thomaskerk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Enschede telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Boswinkel - Stadsveld (Stadsveld-Noord-Bruggert is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Boswinkel - Stadsveld is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert is €20.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.700. Buurt Stadsveld-Noord-Bruggert telt 1.300 inkomensontvangers op 1.590 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
16,30% procent van de huishoudens in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Boswinkel - Stadsveld (Stadsveld-Noord-Bruggert is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Boswinkel - Stadsveld is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert zijn in totaal 90 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Stadsveld-Noord-Bruggert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Stadsveld-Noord-Bruggert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Enschede. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert is met 158 personen afgenomen van 1.173 in 2013 tot 1.015 in 2022 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Stadsveld-Noord-Bruggert


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 798 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 798 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 778 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert 57 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Stadsveld-Noord-Bruggert voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert: 217 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Stadsveld-Noord-Bruggert.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Stadsveld-Noord-Bruggert: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie15Aantal2021
G+I Handel en horeca15Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.590Aantal2022
Mannen820Aantal2022
Vrouwen770Aantal2022
0 tot 15 jaar205Aantal2022
15 tot 25 jaar265Aantal2022
25 tot 45 jaar405Aantal2022
45 tot 65 jaar475Aantal2022
65 jaar of ouder235Aantal2022
Ongehuwd835Aantal2022
Gehuwd550Aantal2022
Gescheiden130Aantal2022
Verweduwd75Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.074,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag450Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar550Aantal2020
Opleidingsniveau hoog280Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,80%Percentage2020
WMO cliënten170Aantal2020
WMO cliënten relatief104Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief555Aantal2022
Energielabels Voorlopig236Aantal2022
Energielabels Onbepaald51Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++45Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A79Aantal2022
Energielabels B146Aantal2022
Energielabels C217Aantal2022
Energielabels D90Aantal2022
Energielabels E105Aantal2022
Energielabels F58Aantal2022
Energielabels G51Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk47%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal770Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens330Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen180Aantal2022
Huishoudens met kinderen265Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen53,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen10,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar23,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen53,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen10,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen15,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum16,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum27,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW230Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.015Aantal2022
Niet-westers totaal365Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije185Aantal2022
Overig niet-westers110Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting9Aantal2021
Verkeersovertredingen5Aantal2021
Vernieling14Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven57Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km118Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km138Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530206Code2022
RegionaamStadsveld-Noord-BruggertNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode01530206Code2022
Oppervlakte totaal31Aantal hectaren2022
Oppervlakte land31Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode7545.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.815Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode842Aantal2022
Adressen totaal948Aantal2022
Adressen met woonfunctie788Aantal2022
Panden667Aantal2022
Percelen464Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19251Aantal2022
Panden 1925 tot 195085Aantal2022
Panden 1950 tot 1970500Aantal2022
Panden 1970 tot 19800Aantal2022
Panden 1980 tot 199054Aantal2022
Panden 1990 tot 2000141Aantal2022
Panden 2000 tot 201012Aantal2022
Panden 2010 en later4Aantal2020
Panden 2010 tot 20204Aantal2022
Panden 2020 en later45Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2021
Verkeersongevallen totaal7Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal705Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine620Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.274Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad791Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€183.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning63%Percentage2021
Percentage meergezinswoning37%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen45%Percentage2021
Huurwoningen totaal55%Percentage2021
In bezit woningcorporatie52%Percentage2021
In bezit overige verhuurders4%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200096%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Stadsveld-Noord-Bruggert

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Stadsveld-Noord-Bruggert. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Adam Pijnackerstraat1 - 417545JJ - 7545JKEnschede
Adriaen van de Veldestraat2 - 607545ZC - 7545ZEEnschede
Bruggertstraat60 - 4157545AR - 7545AXEnschede
Clara Peeterslaan2 - 277545BGEnschede
Cornelis Troostlaan1 - 327545BTEnschede

Toon alle 21 rijen met adressen...