Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen:

Informatie buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (55% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen is met 300 inwoners toegenomen (afgerond is dat 55%): van 540 in 2013 tot 840 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen
Kaart van de wijk Zierikzee met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zierikzee met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide Huizen in het Noorden en Westen, 2: Kaaskenswater, 3: Verspreide Huizen in het Oosten, 4: Malta, 5: Zierikzee Binnen de Vesten, 6: Poortambacht, 7: Zuidhoek, 8: Verspreide Huizen in het Zuiden.

Over buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen

Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen heeft afgerond een totale oppervlakte van 940 hectare, waarvan 876 land en 64 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 472 adressen per km2. Er wonen 300 huishoudens in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen. Postcode 4303 is de meest voorkomende postcode in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen. Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen ligt binnen Wijk Zierikzee in de gemeente Schouwen Duiveland.

Kenmerken van de 267 woningen in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen:

267 woningen & 406 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

  • PDF buurt-rapportage voor buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in cijfers en grafieken in handige Excel overzichten voor de gemeente Schouwen Duiveland.

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Verspreide Huizen in het Noorden en Westen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 406 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen telt in totaal 406 adressen, met 402 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

267 woningen & 406 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Schouwen Duiveland: Verspreide Huizen in het Noorden en Westen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen is €25.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.100. Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen telt 500 inkomensontvangers op 840 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,30 % procent van de huishoudens in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Schouwen Duiveland: Verspreide Huizen in het Noorden en Westen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen.

Buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen telt in totaal 100 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Met verschillende handige overzichten voor alle 67 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal100aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie15aantal2019
G+I Handel en horeca20aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie5aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed10aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten10aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners840aantal2020
Mannen410aantal2020
Vrouwen435aantal2020
0 tot 15 jaar205aantal2020
15 tot 25 jaar70aantal2020
25 tot 45 jaar225aantal2020
45 tot 65 jaar180aantal2020
65 jaar of ouder145aantal2020
Ongehuwd350aantal2020
Gehuwd445aantal2020
Gescheiden25aantal2020
Verweduwd15aantal2020
Geboorte totaal10aantal2019
Geboorte relatief15aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief4aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.510gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.440gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.530gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.020gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning880gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker15%percentage2016
Sporter46%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen11%percentage2016
Vrijwilligerswerk39%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening30%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking13%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal300aantal2020
Eenpersoonshuishoudens40aantal2020
Huishoudens zonder kinderen120aantal2020
Huishoudens met kinderen145aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  500aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.100Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.400Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%percentage2018
Actieven 15-75 jaar67,20 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen21,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen31,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen1,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO20aantal2019
Personen per soort uitkering; WW0aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW130aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon780aantal2020
Westers totaal50aantal2020
Niet-westers totaal10aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers10aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,40gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,50gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km5,40gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16760007Code2020
RegionaamVerspreide Huizen in het Noorden en WestenNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid96aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte49gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal940hectaren2020
Oppervlakte land876hectaren2020
Oppervlakte water64hectaren2020
Meest voorkomende postcode4303.0postcode2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid472gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal430aantal2019
Personenautos brandstof benzine340aantal2019
Personenautos overige brandstof90aantal2019
Personenautos per huishouden1,50gemiddeld2019
Motorfietsen35aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad267aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€303.000Euro2019
Percentage eengezinswoning83%percentage2019
Percentage meergezinswoning17%percentage2019
Percentage bewoond99%percentage2019
Percentage onbewoond1%percentage2019
Koopwoningen81%percentage2019
Huurwoningen totaal19%percentage2019
In bezit woningcorporatie16%percentage2019
In bezit overige verhuurders3%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200018%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200082%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Verspreide Huizen in het Noorden en Westen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Schouwen Duiveland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Boerenweg2 - 164301SGZierikzee
Boezem2 - 224303BCZierikzee
Dijkgraaf1 - 604303BHZierikzee
Dulve1 - 724303BDZierikzee
Grevelingenstraat6 - 354301XX - 4301XZZierikzee

Toon alle 26 rijen met adressen...