Statistieken buurt Waldeck-Noord

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 15% naar 3.135 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Waldeck-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Waldeck-Noord is met 405 personen toegenomen van 2.730 in 2013 tot 3.135 in 2022 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Waldeck-Noord

Buurt Waldeck-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 34 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.881 adressen per km2. Er wonen 2.030 huishoudens in buurt Waldeck-Noord. Postcode 2551 is de meest voorkomende postcode in buurt Waldeck-Noord. Buurt Waldeck-Noord ligt binnen Wijk Waldeck in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Waldeck-Noord
Kaart van de wijk Waldeck met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waldeck met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Componistenbuurt, 2: Rosenburg, 3: Waldeck-Noord, 4: Nieuw Waldeck, 5: Waldeck-Zuid.

Kenmerken van de 2.249 woningen in de buurt Waldeck-Noord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.249 woningen & 2.839 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 42% naar €244.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Waldeck-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Waldeck-Noord, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Waldeck-Noord is met €72.000 gestegen van €172.000 in 2013 tot €244.000 in 2022 (dat is 42%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 2.839 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Waldeck-Noord telt in totaal 2.839 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Waldeck-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Waldeck-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.249 woningen & 2.839 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Waldeck-Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Waldeck-Noord is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Waldeck-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Waldeck-Noord.

De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 258 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Waldeck-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Waldeck (Waldeck-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Waldeck is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Waldeck-Noord is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.200. Buurt Waldeck-Noord telt 2.700 inkomensontvangers op 3.135 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in buurt Waldeck-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Waldeck (Waldeck-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Waldeck is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Waldeck-Noord (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Waldeck-Noord zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities

Advertentie:

Inwoners naar leeftijd - buurt Waldeck-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Waldeck-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Waldeck-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Waldeck-Noord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Waldeck-Noord is met 162 personen toegenomen van 2.048 in 2013 tot 2.210 in 2022 (dat is 7,9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Waldeck-Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Waldeck-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Waldeck-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Waldeck-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Waldeck-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Waldeck-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Waldeck-Noord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de buurt Waldeck-Noord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.553 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.553 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.524 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Waldeck-Noord 125 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Waldeck-Noord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Waldeck-Noord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Waldeck-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Waldeck-Noord vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Waldeck-Noord voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Waldeck-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Waldeck-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Waldeck-Noord: 936 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Waldeck-Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Waldeck-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Waldeck-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca45Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.135Aantal2022
Mannen1.350Aantal2022
Vrouwen1.785Aantal2022
0 tot 15 jaar170Aantal2022
15 tot 25 jaar120Aantal2022
25 tot 45 jaar490Aantal2022
45 tot 65 jaar655Aantal2022
65 jaar of ouder1.700Aantal2022
Ongehuwd1.060Aantal2022
Gehuwd1.150Aantal2022
Gescheiden455Aantal2022
Verweduwd470Aantal2022
Westers totaal545Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2021
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal80Aantal2021
Sterfte relatief26Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid9.336,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag350Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar950Aantal2020
Opleidingsniveau hoog610Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliënten460Aantal2021
WMO cliënten relatief148Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.350Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.477Aantal2023
Energielabels Voorlopig718Aantal2023
Energielabels Onbepaald641Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++16Aantal2023
Energielabels A+14Aantal2023
Energielabels A204Aantal2023
Energielabels B270Aantal2023
Energielabels C245Aantal2023
Energielabels D348Aantal2023
Energielabels E936Aantal2023
Energielabels F122Aantal2023
Energielabels G36Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn38%percentage2020
Wekelijkse sporters37%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.030Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.255Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen570Aantal2022
Huishoudens met kinderen205Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen6,9%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€110x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.630Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.210Aantal2022
Niet-westers totaal380Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname75Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers235Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal52Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting24Aantal2022
Verkeersovertredingen18Aantal2022
Vernieling12Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven125Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km330Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km126Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km180Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km172Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km85Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km122Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km128Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km52Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05181894Code2022
RegionaamWaldeck-NoordNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05181894Code2022
Oppervlakte totaal34Aantal hectaren2022
Oppervlakte land34Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2551.0Naam2022
Dekkingspercentage3%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.881Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.839Aantal2023
Adressen met postcode2.836Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.260Aantal2023
Panden319Aantal2023
Percelen219Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.502Aantal2023
Panden 1970 tot 1980815Aantal2023
Panden 1980 tot 1990122Aantal2023
Panden 1990 tot 2000205Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 2020192Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2021
Verkeersongevallen totaal22Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.400Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.230Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof170Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte4.169Aantal2022
Motorfietsen55Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.249Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€244.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning4%Percentage2022
Percentage meergezinswoning96%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen50%Percentage2022
Huurwoningen totaal50%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders29%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Waldeck-Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Waldeck-Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Waldeck-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aaltje Noordewierstraat3 - 2162551GA - 2551SCDen Haag
Alphons Diepenbrockhof1 - 1682551KE - 2551LDDen Haag
Beethovenlaan29 - 1532551KA - 2551KDDen Haag
Catharina van Rennesstraat3 - 2942551GG - 2551GVDen Haag
Denijsstraat3 - 2172551HD - 2551HKDen Haag

Toon alle 16 rijen met adressen...