Bekijk ook: verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas

Statistieken gemeente Amstelveen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Amstelveen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Amstelveen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 63 gebieden Amstelveen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 22% naar 92.331 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Amstelveen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Amstelveen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Amstelveen is met 16.462 personen toegenomen van 75.869 in 1996 tot 92.331 in 2022 (dat is 22%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Amstelveen
Kaart van de gemeente Amstelveen met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Amstelveen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Uilenstede Kronenburg, 2: Randwijck, 3: Amsterdamse Bos, 4: Patrimonium, 5: Buitengebied Noord ...Toon meer... Kaart van de gemeente Amstelveen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Uilenstede Kronenburg, 2: Randwijck, 3: Amsterdamse Bos, 4: Patrimonium, 5: Buitengebied Noord, 6: Elsrijk, 7: Bankras Kostverloren, 8: Stadshart, 9: Keizer Karelpark, 10: Groenelaan, 11: Bovenkerk - Westwijk Noord, 12: Waardhuizen Middenhoven, 13: West Zuid, 14: Buitengebied Zuid ...Toon minder...

Over de gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Amstelveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.408 hectare, waarvan 4.111 land en 297 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.509 adressen per km2. Er wonen 43.961 huishoudens in de gemeente Amstelveen en de gemeente telt 1 woonplaats, 14 wijken en 47 buurten.

De naam Amstelveen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Amstelveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Amstelveen

Vlag van de gemeente Amstelveen

Kenmerken van de 42.402 woningen in de gemeente Amstelveen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amstelveen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

42.402 woningen & 51.174 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 88% naar €470.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Amstelveen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amstelveen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amstelveen is met €220.000 toegenomen van €250.000 in 2005 tot €470.000 in 2022 (dat is 88%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 51.174 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Amstelveen telt in totaal 51.174 adressen, met 51.104 verblijfsobjecten, 54 standplaatsen en 16 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Amstelveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Amstelveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

42.402 woningen & 51.174 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Amstelveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amstelveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Amstelveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Amstelveen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Amstelveen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 42.779 personen uit de gemeente Amstelveen positief op Corona getest, er zijn 429 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 130 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 22 november 2022, week 47 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Amstelveen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Amstelveen.

Gemiddeld overleden 16,92 personen per week uit de gemeente Amstelveen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 45 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.800) gemeente Amstelveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Amstelveen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Middelpolder heeft met €84.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amstelveen. En buurt Kronenburg heeft met €11.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amstelveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Amstelveen is €34.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.600. Gemeente Amstelveen telt 68.300 inkomensontvangers op 92.331 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,50% procent van de huishoudens in gemeente Amstelveen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Amstelveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Amstelveen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Amstelveen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Amstelveen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Amstelveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Amstelveen vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Amstelveen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Amstelveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Amstelveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Amstelveen: 11.610 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amstelveen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Amstelveen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Amstelveen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Amstelveen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Amstelveen is met 10.656 personen afgenomen van 58.088 in 1996 tot 47.432 in 2022 (dat is 18%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Amstelveen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Amstelveen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Amstelveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Amstelveen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD7.10720,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D666.04217,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Burgerbelangen Amstelveen4.36212,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.03611,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.0778,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Actief voor Amstelveen1.9685,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Goed voor Amstelveen1.7565,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.6564,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.3353,88%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.1203,25%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1.0713,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU8792,55%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD11.93725,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D669.96521,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.4537,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.2016,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.0356,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.8666,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.2174,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.1754,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.6433,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.5223,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.0482,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU9442,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ16621,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK5371,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4480,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1610,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1480,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1290,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1270,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1220,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG680,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB660,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP410,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter370,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol360,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots360,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP240,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu230,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland200,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht70,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6.09320,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD6.08720,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3.40711,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663.20010,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.06510,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.2367,47%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.3744,59%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.1843,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV8232,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt7582,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP7462,49%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP6882,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1270,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen610,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio550,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft350,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD6.91919,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks5.18214,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD4.86513,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664.32012,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.3979,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.1546,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.9725,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.6394,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.4354,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3403,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1.2033,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje3991,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland3841,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2400,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1170,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD8.32923,91%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk5.97217,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5.48315,74%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4.30412,36%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.9998,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.5827,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen1.9105,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3974,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW1.1403,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging3611,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER1460,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP1140,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP630,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP260,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots90,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Amstelveen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Amstelveen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1967-2021 voor de gemeente Amstelveen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Amstelveen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amstelveen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1967 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 17 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (11.475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Amstelveen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Amstelveen zijn in totaal 11.475 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 11.475 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 11.470 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Amstelveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Amstelveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Amstelveen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Amstelveen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 42.002 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 42.002 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 41.402 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Amstelveen 3.608 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Amstelveen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Amstelveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Amstelveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Amstelveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 63 wijken en buurten in gemeente Amstelveen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Amstelveen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Amstelveen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Amstelveen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Amstelveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal11.475Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2021
B-F Nijverheid en energie740Aantal2021
G+I Handel en horeca1.760Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.110Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.285Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening3.360Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.995Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.145Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners92.331Aantal2022
Mannen44.599Aantal2022
Vrouwen47.732Aantal2022
0 tot 15 jaar16.243Aantal2022
15 tot 25 jaar11.170Aantal2022
25 tot 45 jaar23.664Aantal2022
45 tot 65 jaar23.228Aantal2022
65 jaar of ouder18.026Aantal2022
Ongehuwd46.468Aantal2022
Gehuwd34.982Aantal2022
Gescheiden6.557Aantal2022
Verweduwd4.324Aantal2022
Westers totaal19.086Aantal2022
Geboorte totaal821Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal888Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.246,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.840Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar22.010Aantal2020
Opleidingsniveau hoog30.450Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.855Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,50%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2020
Energielabels Definitief27.293Aantal2022
Energielabels Voorlopig16.940Aantal2022
Energielabels Onbepaald6.427Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++16Aantal2022
Energielabels A+++53Aantal2022
Energielabels A++384Aantal2022
Energielabels A+368Aantal2022
Energielabels A9.300Aantal2022
Energielabels B5.351Aantal2022
Energielabels C11.610Aantal2022
Energielabels D4.694Aantal2022
Energielabels E7.179Aantal2022
Energielabels F3.253Aantal2022
Energielabels G2.025Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal43.961Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens19.061Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen10.171Aantal2022
Huishoudens met kinderen14.729Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers68.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen26,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€67x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.560Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW16.330Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon47.432Aantal2022
Niet-westers totaal25.813Aantal2022
Marokko1.763Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba804Aantal2022
Suriname2.912Aantal2022
Turkije1.752Aantal2022
Overig niet-westers18.582Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.608Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven293Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting791Aantal2021
Verkeersovertredingen532Aantal2021
Vernieling229Aantal2021
Overige misdrijven87Aantal2021
Totaal misdrijven3.606Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km60Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km149Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km16,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km239Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km501Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km46Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand12,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km23Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km27Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0362Code2022
RegionaamAmstelveenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03620000Code2022
Oppervlakte totaal4.408Aantal hectaren2022
Oppervlakte land4.111Aantal hectaren2022
Oppervlakte water297Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.509Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode50.660Aantal2022
Adressen totaal51.174Aantal2022
Adressen met woonfunctie43.871Aantal2022
Panden25.679Aantal2022
Percelen20.730Aantal2022
Panden voor 17002Aantal2022
Panden 1700 tot 190078Aantal2022
Panden 1900 tot 1925853Aantal2022
Panden 1925 tot 19503.294Aantal2022
Panden 1950 tot 197019.432Aantal2022
Panden 1970 tot 19806.428Aantal2022
Panden 1980 tot 19905.945Aantal2022
Panden 1990 tot 20006.102Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.695Aantal2022
Panden 2010 en later4.797Aantal2020
Panden 2010 tot 20204.481Aantal2022
Panden 2020 en later1.074Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade57Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade279Aantal2021
Verkeersongevallen totaal340Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal38.105Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine30.750Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof7.355Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte926Aantal2020
Motorfietsen2.135Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad42.402Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€470.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning49%Percentage2021
Percentage meergezinswoning51%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen47%Percentage2021
Huurwoningen totaal53%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders23%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amstelveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Amstelveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amstelveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amstelveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!