Statistieken wijk Groenelaan

Aantal inwoners per jaar
(toename van 23% naar 8.230 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Groenelaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Groenelaan is met 1.545 personen gestegen van 6.685 in 2013 tot 8.230 in 2023 (dat is 23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Groenelaan

Wijk Groenelaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 137 hectare, waarvan 131 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.762 adressen per km2. De wijk Groenelaan ligt in de gemeente Amstelveen.

De gegevens van de wijk Groenelaan voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Groenelaan
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Groenelaan met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Langerhuize, 2: Alpen Rondwegbuurt, 3: In de Wolkenbuurt, 4: Watercirkelbuurt, 5: Kringloopbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 4.425 woningen in de wijk Groenelaan.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amstelveen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 65% naar €362.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Groenelaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Groenelaan, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Groenelaan is met €143.000 gestegen van €219.000 in 2013 tot €362.000 in 2022 (dat is 65%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amstelveen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Groenelaan is €362.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 4.425 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amstelveen (geel), 13 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De wijk Groenelaan wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Groenelaan: er zijn 3.525 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Groenelaan.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 5.470 totaal in de wijk Groenelaan

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Groenelaan telt in totaal 5.470 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in wijk Groenelaan liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amstelveen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Groenelaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Groenelaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Groenelaan

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Groenelaan. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Groenelaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amstelveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Groenelaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Groenelaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Groenelaan, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Groenelaan is met 416 personen afgenomen van 4.011 in 2013 tot 3.595 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amstelveen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Groenelaan
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Groenelaan in 2022 zijn Overig (2.000 inwoners) en Westers (1.640 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Groenelaan: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Groenelaan.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Groenelaan. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amstelveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amstelveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Groenelaan zijn A (1.060 adressen) en D (949 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Groenelaan. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Groenelaan: 1.060 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amstelveen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Groenelaan
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Groenelaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Groenelaan. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Groenelaan vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Groenelaan.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Groenelaan voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Groenelaan ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Groenelaan

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Groenelaan is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Groenelaan. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Amstelveen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Groenelaan.

De gemeente Amstelveen telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amstelveen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amstelveen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Groenelaan.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amstelveen (wijk Groenelaan is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Groenelaan is €31.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.600. Wijk Groenelaan telt 6.200 inkomensontvangers op 8.230 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,1% procent van de huishoudens in wijk Groenelaan heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amstelveen (wijk Groenelaan is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.060 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Groenelaan (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Groenelaan zijn in totaal 1.060 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.060 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.065 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Groenelaan. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Groenelaan
Er zijn 106 elektrische auto’s in oktober 2023 in de wijk Groenelaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Groenelaan op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 106 elektrische auto’s in de wijk Groenelaan. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Groenelaan die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.444 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Groenelaan in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Groenelaan geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.389 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Groenelaan (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.561 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Groenelaan in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Groenelaan geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Groenelaan. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 298 misdrijven in de wijk Groenelaan geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Groenelaan, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Groenelaan zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.298 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Groenelaan 298 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Groenelaan in 2022 zijn Horizontale fraude (62 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Groenelaan.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 21 misdrijven in de wijk Groenelaan geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Groenelaan met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Groenelaan over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amstelveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Groenelaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Groenelaan.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Groenelaan. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Groenelaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Groenelaan.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Groenelaan genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 24 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Groenelaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Groenelaan.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Groenelaan. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Groenelaan heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Groenelaan heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Groenelaan heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Groenelaan doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Groenelaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Groenelaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Groenelaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.060Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca145Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed180Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening300Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg205Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.230Aantal2023
Mannen3.785Aantal2023
Vrouwen4.445Aantal2023
0 tot 15 jaar1.260Aantal2023
15 tot 25 jaar745Aantal2023
25 tot 45 jaar2.265Aantal2023
45 tot 65 jaar1.700Aantal2023
65 jaar of ouder2.265Aantal2023
Ongehuwd3.925Aantal2023
Gehuwd2.880Aantal2023
Gescheiden795Aantal2023
Verweduwd620Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal195Aantal2022
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.271Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.230Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.000Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.230Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2021
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2021
Energielabels Definitief3.735Aantal2023
Energielabels Voorlopig946Aantal2023
Energielabels Onbepaald721Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++38Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A1.060Aantal2023
Energielabels B488Aantal2023
Energielabels C940Aantal2023
Energielabels D949Aantal2023
Energielabels E732Aantal2023
Energielabels F273Aantal2023
Energielabels G182Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.260Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.160Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen975Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€20x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.080Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.410Aantal2023
Herkomst Europa1.065Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.750Aantal2023
Geboren in Nederland3.410Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa725Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.555Aantal2023
Autochtoon3.595Aantal2022
Westers totaal1.640Aantal2022
Niet-westers totaal2.845Aantal2022
Marokko260Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname365Aantal2022
Turkije150Aantal2022
Overig niet-westers2.000Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal127Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting68Aantal2022
Verkeersovertredingen36Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven14Aantal2022
Totaal misdrijven298Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km98Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km112Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km152Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km493Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km44Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km31Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km61Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036209Code2023
RegionaamGroenelaanNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode03620900Code2023
Oppervlakte totaal137Aantal hectaren2023
Oppervlakte land131Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.762Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.470Aantal2023
Adressen met postcode5.402Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.623Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom5.470Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.623Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden1.615Aantal2023
Percelen1.026Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.680Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.843Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 20005Aantal2023
Panden 2000 tot 2010161Aantal2023
Panden 2010 tot 2020694Aantal2023
Panden 2020 en later12Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2021
Verkeersongevallen totaal23Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.955Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.470Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof480Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.250Aantal2022
Motorfietsen145Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.425Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€362.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning25%Percentage2022
Percentage meergezinswoning75%Percentage2022
Percentage bewoond90%Percentage2022
Percentage onbewoond10%Percentage2022
Koopwoningen21%Percentage2022
Huurwoningen totaal78%Percentage2022
In bezit woningcorporatie41%Percentage2022
In bezit overige verhuurders37%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement3.525Aantal2023
Tussen of geschakelde woning728Aantal2023
Hoekwoning257Aantal2023
Tweeonder1kap36Aantal2023
Vrijstaande woning77Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.847Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amstelveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Groenelaan: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!