Statistieken gemeente Bunschoten

Aantal inwoners per jaar
(toename van 16% naar 22.325 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Bunschoten. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Bunschoten is met 3.101 personen toegenomen van 19.224 in 1996 tot 22.325 in 2022 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Bunschoten

De gemeente Bunschoten is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Bunschoten heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.481 hectare, waarvan 3.039 land en 442 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.202 adressen per km2. Er wonen 8.623 huishoudens in de gemeente Bunschoten en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 1 wijk en 10 buurten.

De naam Bunschoten wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de buurt Bunschoten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Bunschoten

Vlag van de gemeente Bunschoten

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bunschoten
Kaart van de gemeente Bunschoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bunschoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eemdijk, 2: Broerswetering, 3: Spakenburg, 4: Bikkersvaart, 5: Koenraadswetering, 6: Verspreide huizen, 7: Rengerswetering, 8: Blokhuiswetering, 9: Bunschoten, 10: De Haar.

Kenmerken van de 8.708 woningen in de gemeente Bunschoten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bunschoten in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

8.708 woningen & 10.592 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 53% naar €374.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Bunschoten. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Bunschoten, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Bunschoten is met €130.000 toegenomen van €244.000 in 2005 tot €374.000 in 2022 (dat is 53%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 10.592 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Bunschoten telt in totaal 10.592 adressen, met 10.572 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 15 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Bunschoten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Bunschoten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.708 woningen & 10.592 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Bunschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bunschoten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Bunschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Bunschoten
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Bunschoten: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 13.283 personen uit de gemeente Bunschoten positief op Corona getest en er zijn 207 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Bunschoten
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Bunschoten.

Gemiddeld overleden 3,25 personen per week uit de gemeente Bunschoten (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000) gemeente Bunschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Bunschoten.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Spakenburg heeft met €30.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bunschoten. En buurt Broerswetering heeft met €22.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bunschoten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Bunschoten is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Gemeente Bunschoten telt 17.000 inkomensontvangers op 22.325 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente Bunschoten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Bunschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Bunschoten is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Bunschoten is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Bunschoten
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Bunschoten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Bunschoten vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Bunschoten voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Bunschoten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Bunschoten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Bunschoten: 2.857 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bunschoten bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Bunschoten.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Bunschoten. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Bunschoten, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Bunschoten is met 1.424 personen toegenomen van 18.142 in 1996 tot 19.566 in 2022 (dat is 7,8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Bunschoten: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Bunschoten
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Bunschoten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Bunschoten:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CU3.16732%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.25023%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.85619%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.48115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Christelijke Arbeiders Partij (CAP)1.03511%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU3.01422%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.60519%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD2.10615%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.95314%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.1218,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD9547%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D665704,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213672,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2041,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1360,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1240,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1180,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK870,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB830,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt770,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft520,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS460,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje240,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots200,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1100,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter90,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP2.71341%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.24519%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.05916%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD4496,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA3705,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2263,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1281,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1041,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D66741,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD610,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP600,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft560,85%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt410,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK230,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio90,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen10,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU2.88828%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.12021%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.83218%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP9899,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD8868,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5605,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2001,96%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1831,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1741,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1121,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661081,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD740,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK350,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN270,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.20933%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.26223%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.32113%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD98510%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer6276,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5455,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3173,22%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2782,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2372,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP570,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Bunschoten. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Bunschoten: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Bunschoten.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Bunschoten het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bunschoten van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (2.635 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Bunschoten (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Bunschoten zijn in totaal 2.635 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.635 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.640 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Bunschoten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Bunschoten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Bunschoten, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Bunschoten zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.971 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.971 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.838 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Bunschoten 604 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Bunschoten.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Bunschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Bunschoten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Bunschoten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 14 wijken en buurten in gemeente Bunschoten. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Bunschoten als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Bunschoten als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Bunschoten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bunschoten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.635Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2021
B-F Nijverheid en energie465Aantal2021
G+I Handel en horeca710Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten280Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.325Aantal2022
Mannen11.139Aantal2022
Vrouwen11.186Aantal2022
0 tot 15 jaar4.266Aantal2022
15 tot 25 jaar2.838Aantal2022
25 tot 45 jaar5.837Aantal2022
45 tot 65 jaar5.659Aantal2022
65 jaar of ouder3.725Aantal2022
Ongehuwd9.592Aantal2022
Gehuwd10.739Aantal2022
Gescheiden1.052Aantal2022
Verweduwd942Aantal2022
Westers totaal1.463Aantal2022
Geboorte totaal286Aantal2021
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal156Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid735,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.700Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar7.780Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.770Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura600Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2020
WMO cliënten1.370Aantal2021
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.720Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.600Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.890Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.540Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.540Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.407Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.642Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++13Aantal2023
Energielabels A+++76Aantal2023
Energielabels A++37Aantal2023
Energielabels A+40Aantal2023
Energielabels A2.291Aantal2023
Energielabels B1.563Aantal2023
Energielabels C2.857Aantal2023
Energielabels D888Aantal2023
Energielabels E299Aantal2023
Energielabels F476Aantal2023
Energielabels G407Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.623Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.269Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.629Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.725Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers17.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€197x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand200Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO710Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.450Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon19.566Aantal2022
Niet-westers totaal1.296Aantal2022
Marokko70Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije406Aantal2022
Overig niet-westers730Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal200Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven62Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting110Aantal2022
Verkeersovertredingen147Aantal2022
Vernieling54Aantal2022
Overige misdrijven20Aantal2022
Totaal misdrijven604Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand8,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand9,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand28,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand12,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0313Code2022
RegionaamBunschotenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03130000Code2022
Oppervlakte totaal3.481Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.039Aantal hectaren2022
Oppervlakte water442Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.202Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal10.592Aantal2023
Adressen met postcode10.589Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.030Aantal2023
Panden8.524Aantal2023
Percelen7.731Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 1900223Aantal2023
Panden 1900 tot 1925430Aantal2023
Panden 1925 tot 1950318Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.954Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.091Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.286Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.156Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.297Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.351Aantal2023
Panden 2020 en later452Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade62Aantal2021
Verkeersongevallen totaal74Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.105Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine8.585Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.520Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte333Aantal2022
Motorfietsen590Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.708Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€374.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen74%Percentage2022
Huurwoningen totaal26%Percentage2022
In bezit woningcorporatie14%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200074%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bunschoten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Bunschoten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Bunschoten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bunschoten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!