Statistieken gemeente De Bilt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente De Bilt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente De Bilt. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 41 gebieden De Bilt / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 34% naar 43.508 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente De Bilt. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente De Bilt, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente De Bilt is met 10.946 personen toegenomen van 32.562 in 1996 tot 43.508 in 2022 (dat is 34%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente De Bilt
Kaart van de gemeente De Bilt met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente De Bilt met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Hollandsche Rading, 2: Maartensdijk, 3: Westbroek, 4: Bilthoven Noord, 5: De Leijen, 6: Groenekan, 7: Bilthoven Zuid Oost, 8: Bilthoven Zuid West, 9: De Bilt West, 10: De Bilt Oost.

Over de gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente De Bilt heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.713 hectare, waarvan 6.619 land en 94 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.277 adressen per km2. Er wonen 19.369 huishoudens in de gemeente De Bilt en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 10 wijken en 24 buurten.

De naam De Bilt wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats De Bilt. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente De Bilt

Vlag van de gemeente De Bilt

Kenmerken van de 19.814 woningen in de gemeente De Bilt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Bilt in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

19.814 woningen & 23.315 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 38% naar €446.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente De Bilt. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente De Bilt, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente De Bilt is met €122.000 toegenomen van €324.000 in 2005 tot €446.000 in 2021 (dat is 38%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 23.315 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente De Bilt telt in totaal 23.315 adressen, met 23.303 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente De Bilt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente De Bilt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.814 woningen & 23.315 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente De Bilt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente De Bilt
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente De Bilt: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 19.883 personen uit de gemeente De Bilt positief op Corona getest, er zijn 246 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 90 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente De Bilt
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente De Bilt.

Gemiddeld overleden 10,13 personen per week uit de gemeente De Bilt (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700) gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente De Bilt.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Bilthoven Noord I heeft met €57.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente De Bilt. En buurt Brandenburg heeft met €25.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente De Bilt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente De Bilt is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.700. Gemeente De Bilt telt 33.600 inkomensontvangers op 43.508 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in gemeente De Bilt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente De Bilt is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente De Bilt is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente De Bilt voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente De Bilt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente De Bilt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente De Bilt. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente De Bilt, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente De Bilt is met 7.215 personen gestegen van 27.931 in 1996 tot 35.146 in 2022 (dat is 26%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente De Bilt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente De Bilt
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente De Bilt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente De Bilt:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GroenLinks4.73321,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.81013,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.69712,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Forza De Bilt2.63412,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter De Bilt en Bilts Belang2.47611,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.5457,16%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.4586,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.1875,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.0314,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0104,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.85924,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D665.89820,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.2718,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.9736,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.8066,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.5945,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.5145,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.1474,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.0203,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt9673,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD8763,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP7732,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215531,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3051,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2030,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11550,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB900,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter790,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA650,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten490,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje430,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots280,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter230,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland160,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.56018,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.48118,54%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.56713,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.8089,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.7599,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.4697,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.3207,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD8634,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt5342,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4832,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4082,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV3962,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK460,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio310,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen250,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft220,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD4.21019,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.48115,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.48011,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.24510,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.0069,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.6837,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.2125,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.1455,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV9104,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP8173,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP8113,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5612,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN3901,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1370,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk6.03328,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.53216,63%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2.39911,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.21010,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.9689,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.2685,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.2595,93%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS9264,36%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP8814,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen7233,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW180,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen170,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging100,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente De Bilt. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente De Bilt: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente De Bilt.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente De Bilt het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Bilt van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (6.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente De Bilt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente De Bilt zijn in totaal 6.265 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 6.265 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.270 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente De Bilt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente De Bilt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente De Bilt, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente De Bilt zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 17.150 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 17.150 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.865 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente De Bilt 1.568 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente De Bilt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente De Bilt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente De Bilt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 41 wijken en buurten in gemeente De Bilt. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in De Bilt als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in De Bilt als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente De Bilt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente De Bilt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.265Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2021
B-F Nijverheid en energie535Aantal2021
G+I Handel en horeca660Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie425Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed655Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.925Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.370Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten580Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.508Aantal2022
Mannen20.952Aantal2022
Vrouwen22.556Aantal2022
0 tot 15 jaar7.500Aantal2022
15 tot 25 jaar4.556Aantal2022
25 tot 45 jaar8.782Aantal2022
45 tot 65 jaar12.133Aantal2022
65 jaar of ouder10.537Aantal2022
Ongehuwd20.457Aantal2022
Gehuwd16.997Aantal2022
Gescheiden3.325Aantal2022
Verweduwd2.729Aantal2022
Westers totaal4.231Aantal2022
Geboorte totaal378Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal541Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid657,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag6.510Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar10.270Aantal2020
Opleidingsniveau hoog14.160Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura855Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,60%Percentage2020
WMO cliënten3.050Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.510Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.680Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief11.589Aantal2022
Energielabels Voorlopig9.025Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.629Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++5Aantal2022
Energielabels A+++33Aantal2022
Energielabels A++18Aantal2022
Energielabels A+31Aantal2022
Energielabels A3.226Aantal2022
Energielabels B2.422Aantal2022
Energielabels C4.831Aantal2022
Energielabels D2.149Aantal2022
Energielabels E2.652Aantal2022
Energielabels F2.235Aantal2022
Energielabels G3.012Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.369Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens7.163Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.525Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.681Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers78%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers33.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen28,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar40,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen33,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen30,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€192x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand600Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.500Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW470Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW9.630Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon35.146Aantal2022
Niet-westers totaal4.131Aantal2022
Marokko1.269Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba160Aantal2022
Suriname356Aantal2022
Turkije224Aantal2022
Overig niet-westers2.122Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand9,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0310Code2022
RegionaamDe BiltNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03100000Code2022
Oppervlakte totaal6.713Aantal hectaren2022
Oppervlakte land6.619Aantal hectaren2022
Oppervlakte water94Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.277Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode23.243Aantal2022
Adressen totaal23.315Aantal2022
Adressen met woonfunctie20.053Aantal2022
Panden16.011Aantal2022
Percelen13.006Aantal2022
Panden voor 170022Aantal2022
Panden 1700 tot 1900398Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.875Aantal2022
Panden 1925 tot 19503.189Aantal2022
Panden 1950 tot 19707.531Aantal2022
Panden 1970 tot 19804.179Aantal2022
Panden 1980 tot 19902.658Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.197Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.011Aantal2022
Panden 2010 en later1.020Aantal2020
Panden 2010 tot 2020992Aantal2022
Panden 2020 en later168Aantal2022
Diefstal755Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven96Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting318Aantal2021
Verkeersovertredingen208Aantal2021
Vernieling146Aantal2021
Overige misdrijven18Aantal2021
Totaal misdrijven1.568Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal21.355Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine17.395Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.960Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte323Aantal2020
Motorfietsen1.495Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.814Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€446.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning65%Percentage2021
Percentage meergezinswoning35%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen60%Percentage2021
Huurwoningen totaal39%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders12%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200092%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in De Bilt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!