Statistieken gemeente Hoogeveen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hoogeveen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hoogeveen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 73 gebieden Hoogeveen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 20% naar 55.857 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Hoogeveen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Hoogeveen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Hoogeveen is met 9.342 personen toegenomen van 46.515 in 1996 tot 55.857 in 2022 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hoogeveen
Kaart van de gemeente Hoogeveen met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hoogeveen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Pesse, 2: Tiendeveen, 3: Stuifzand, 4: e 52 Fluitenberg, 5: Noordscheschut ...Toon meer... Kaart van de gemeente Hoogeveen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Pesse, 2: Tiendeveen, 3: Stuifzand, 4: e 52 Fluitenberg, 5: Noordscheschut, 6: Nieuweroord, 7: Hoogeveen, 8: De Weide, 9: Industrie- en verspreide gebieden, 10: Hollandscheveld, 11: Nieuwlande, 12: Elim, 13: Zuideropgaande Nieuw Moscou ...Toon minder...

Over de gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Hoogeveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.925 hectare, waarvan 12.754 land en 171 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.222 adressen per km2. Er wonen 24.408 huishoudens in de gemeente Hoogeveen en de gemeente telt 11 woonplaatsen, 13 wijken en 48 buurten.

De naam Hoogeveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Hoogeveen en voor de wijk Hoogeveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Hoogeveen

Vlag van de gemeente Hoogeveen

Kenmerken van de 25.496 woningen in de gemeente Hoogeveen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoogeveen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

25.496 woningen & 30.160 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 28% naar €202.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Hoogeveen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hoogeveen, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hoogeveen is met €44.000 gestegen van €158.000 in 2005 tot €202.000 in 2021 (dat is 28%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 30.160 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Hoogeveen telt in totaal 30.160 adressen, met 30.059 verblijfsobjecten en 101 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Hoogeveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Hoogeveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

25.496 woningen & 30.160 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hoogeveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Hoogeveen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Hoogeveen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 26.189 personen uit de gemeente Hoogeveen positief op Corona getest, er zijn 358 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 53 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Hoogeveen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Hoogeveen.

Gemiddeld overleden 11,62 personen per week uit de gemeente Hoogeveen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 30 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.500) gemeente Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Hoogeveen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Fluitenberg heeft met €49.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hoogeveen. En buurt Grittenhof heeft met €10.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hoogeveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Hoogeveen is €23.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.100. Gemeente Hoogeveen telt 43.700 inkomensontvangers op 55.857 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,00% procent van de huishoudens in gemeente Hoogeveen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Hoogeveen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Hoogeveen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Hoogeveen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Hoogeveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Hoogeveen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Hoogeveen. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Hoogeveen, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Hoogeveen is met 6.627 personen toegenomen van 42.681 in 1997 tot 49.308 in 2021 (dat is 16%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Hoogeveen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Hoogeveen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Hoogeveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Hoogeveen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.4.42020,39%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.52816,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.47816,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.31510,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.24110,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.5427,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.5317,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.0915,03%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP8233,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks7043,25%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.81417,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV5.58716,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.91714,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.7158,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.6007,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.4307,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.3987,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.0646,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8482,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA217542,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP7002,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6892,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB6651,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3691,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2800,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG2340,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1420,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1270,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1190,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht940,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter830,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft530,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten490,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1480,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst360,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol330,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP220,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA160,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter140,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.15819,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.59616,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.30414,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.99512,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.62810,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8815,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP8425,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV7264,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665303,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5213,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3572,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1220,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft640,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK340,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio260,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen140,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.98016,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.77015,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.39610,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.2079,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.2029,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.1749,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.9097,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.2135,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D669283,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7993,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Sterk Lokaal7122,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP6542,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5282,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Onafhankelijke Partij Drenthe2280,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Belang1270,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK810,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.13018,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel3.27414,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.26214,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3.23814,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.11813,87%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.46510,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.9378,62%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP9464,21%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij970,43%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 8120,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Hoogeveen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Hoogeveen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Hoogeveen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Hoogeveen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoogeveen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Hoogeveen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Hoogeveen zijn in totaal 5.285 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.285 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.280 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Hoogeveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Hoogeveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Hoogeveen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Hoogeveen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 25.384 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 25.384 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 24.829 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Hoogeveen 2.055 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Hoogeveen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Hoogeveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Hoogeveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 73 wijken en buurten in gemeente Hoogeveen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hoogeveen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hoogeveen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Hoogeveen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hoogeveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.285Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij220Aantal2021
B-F Nijverheid en energie890Aantal2021
G+I Handel en horeca1.320Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie270Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed400Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening845Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg815Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten520Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners55.857Aantal2022
Mannen28.035Aantal2022
Vrouwen27.822Aantal2022
0 tot 15 jaar8.955Aantal2022
15 tot 25 jaar6.674Aantal2022
25 tot 45 jaar12.844Aantal2022
45 tot 65 jaar14.866Aantal2022
65 jaar of ouder12.518Aantal2022
Ongehuwd25.250Aantal2022
Gehuwd22.955Aantal2022
Gescheiden4.361Aantal2022
Verweduwd3.291Aantal2022
Westers totaal3.258Aantal2021
Geboorte totaal513Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal597Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid436Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag14.400Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar19.560Aantal2020
Opleidingsniveau hoog7.050Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.655Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,30%Percentage2020
WMO cliënten4.855Aantal2020
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal24.408Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens8.476Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen7.596Aantal2021
Huishoudens met kinderen8.336Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers43.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen13,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,10%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen41,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen14,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€54x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.340Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.800Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW780Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW11.200Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon49.308Aantal2021
Niet-westers totaal3.037Aantal2021
Marokko86Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba177Aantal2021
Suriname200Aantal2021
Turkije312Aantal2021
Overig niet-westers2.262Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand23,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand53,90Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand10,00Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0118Code2021
RegionaamHoogeveenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode01180000Code2021
Oppervlakte totaal12.925Aantal hectaren2022
Oppervlakte land12.754Aantal hectaren2022
Oppervlakte water171Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.222Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode29.833Aantal2021
Adressen totaal30.090Aantal2021
Panden22.530Aantal2021
Percelen18.586Aantal2021
Diefstal680Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven177Aantal2021
Milieu overtredingen9Aantal2021
Oplichting396Aantal2021
Verkeersovertredingen358Aantal2021
Vernieling349Aantal2021
Overige misdrijven51Aantal2021
Totaal misdrijven2.055Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal28.150Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine21.535Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof6.615Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte221Aantal2020
Motorfietsen2.630Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad25.496Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€202.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning74%Percentage2021
Percentage meergezinswoning26%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen61%Percentage2021
Huurwoningen totaal38%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoogeveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Hoogeveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hoogeveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoogeveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!