Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Meppel:

Informatie gemeente Meppel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meppel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meppel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (35% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Meppel, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Meppel is met 8.822 inwoners toegenomen (afgerond is dat 35%): van 25.080 in 1996 tot 33.902 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Meppel
Kaart van de gemeente Meppel met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Meppel met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeveen, 2: Verspreid gebied Meppel, 3: Industrieterrein Noord, 4: Nieuwveenselanden, 5: Watertoren ...Toon meer... Kaart van de gemeente Meppel met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeveen, 2: Verspreid gebied Meppel, 3: Industrieterrein Noord, 4: Nieuwveenselanden, 5: Watertoren, 6: Haveltermade, 7: Blankenstein, 8: Oosterboer, 9: Industrie Oevers, 10: Centrum, 11: Ezinge, 12: Rogat, 13: Koedijkslanden, 14: Berggierslanden ...Toon minder...

Over gemeente Meppel

Meppel is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Meppel heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.703 hectare, waarvan 5.553 land en 150 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.275 adressen per km2. Er wonen 15.424 huishoudens in gemeente Meppel en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 14 wijken en 46 buurten.

De naam Meppel wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Meppel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 15.658 woningen in gemeente Meppel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Meppel:

15.658 woningen & 17.984 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Meppel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Meppel voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 17.984 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Gemeente Meppel telt in totaal 17.984 adressen, met 17.926 verblijfsobjecten, 16 standplaatsen en 42 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Meppel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

15.658 woningen & 17.984 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Meppel.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Meppel
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Meppel: positief op Corona geteste personen (vaak "bevestigde besmettingen" genoemd), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer. Week 2020-49 bevat gegevens tot en met 2 december 2020.

Er zijn 511 personen uit de gemeente Meppel positief op Corona getest, er zijn 13 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 5 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 2 december 2020).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Meppel
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Meppel. Week 2020-46 start op maandag 16 november 2020.

Gemiddeld overleden 6,03 personen per week in 2020 uit de gemeente Meppel (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 46 van 2020).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 66 wijken en buurten in gemeente Meppel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Meppel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Meppel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Meppel. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.500)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Meppel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Nijeveen Oost heeft met €31.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meppel. En buurt Koeberg heeft met €18.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meppel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Meppel is €24.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.600. Gemeente Meppel telt 26.200 inkomensontvangers op 33.920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,30 % procent van de huishoudens in gemeente Meppel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Meppel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Meppel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Meppel.

Winnende partij in Meppel: PvdA met 2492 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Meppel, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Meppel beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Meppel.

Grootste partij in Meppel: VVD met 2411 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Meppel, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Meppel naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Meppel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Meppel voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Meppel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Meppel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (2.765 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Meppel.

Gemeente Meppel telt in totaal 2.765 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Meppel: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Meppel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.765aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij105aantal2019
B-F Nijverheid en energie380aantal2019
G+I Handel en horeca705aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie235aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed240aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening730aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten370aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners33.920aantal2020
Mannen16.573aantal2020
Vrouwen17.347aantal2020
0 tot 15 jaar5.574aantal2020
15 tot 25 jaar4.058aantal2020
25 tot 45 jaar7.998aantal2020
45 tot 65 jaar9.513aantal2020
65 jaar of ouder6.777aantal2020
Ongehuwd15.607aantal2020
Gehuwd13.611aantal2020
Gescheiden2.957aantal2020
Verweduwd1.745aantal2020
Geboorte totaal311aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal333aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.570gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.640gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.970gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.640gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.950gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas15%percentage2016
Roker24%percentage2016
Sporter46%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen18%percentage2016
Vrijwilligerswerk33%percentage2016
Mantelzorger15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking18%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.424aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.657aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.630aantal2020
Huishoudens met kinderen5.137aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  26.200aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.500Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen39,00 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,50 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand760aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.540aantal2019
Personen per soort uitkering; WW520aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW6.120aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon29.864aantal2020
Westers totaal1.961aantal2020
Niet-westers totaal2.095aantal2020
Marokko638aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba88aantal2020
Suriname192aantal2020
Turkije31aantal2020
Overig niet-westers1.146aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,90gemiddeld km2019
Afstand tot school1,00gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km7,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0119Code2020
RegionaamMeppelNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid611aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte296gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal5.703hectaren2020
Oppervlakte land5.553hectaren2020
Oppervlakte water150hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.275gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.415aantal2019
Personenautos brandstof benzine12.255aantal2019
Personenautos overige brandstof4.155aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen1.520aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.658aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€200.000Euro2019
Percentage eengezinswoning74%percentage2019
Percentage meergezinswoning26%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen58%percentage2019
Huurwoningen totaal42%percentage2019
In bezit woningcorporatie31%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Meppel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Meppel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Meppel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meppel. Met verschillende handige overzichten voor alle 66 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!