Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Midden Delfland:

Informatie gemeente Midden Delfland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden Delfland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden Delfland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (13% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Midden Delfland, jaren 2004 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Midden Delfland is met 2.272 inwoners toegenomen (afgerond is dat 13%): van 17.072 in 2004 tot 19.344 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Midden Delfland
Kaart van de gemeente Midden Delfland met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Midden Delfland met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schipluiden, 2: Maasland.

Over gemeente Midden Delfland

Midden Delfland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Midden Delfland heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.938 hectare, waarvan 4.719 land en 219 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.324 adressen per km2. Er wonen 7.832 huishoudens in gemeente Midden Delfland en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 2 wijken en 13 buurten.

Kenmerken van de 7.883 woningen in de gemeente Midden Delfland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Midden Delfland:

7.883 woningen & 9.083 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Midden Delfland (€326.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Midden Delfland voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 9.083 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Midden Delfland telt in totaal 9.083 adressen, met 9.074 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Midden Delfland.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.883 woningen & 9.083 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Midden Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Midden Delfland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Midden Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Midden Delfland
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Midden Delfland: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.880 personen uit de gemeente Midden Delfland positief op Corona getest, er zijn 58 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 14 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 10 mei 2021, week 19 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Midden Delfland
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Midden Delfland.

Gemiddeld overleden 2,96 personen per week uit de gemeente Midden Delfland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 16 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag gemeente Midden Delfland
Winnende partij in Midden Delfland: VVD met 30,50 procent van de stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Percentage per partij in de gemeente Midden Delfland, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.

Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Midden Delfland.

Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Midden Delfland
Grootste partij in Midden Delfland: CDA met 1589 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal stemmen per partij in de gemeente Midden Delfland, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Alle uitslagen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Midden Delfland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Ter Lucht heeft met €39.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden Delfland. En buurt Verspreide Huizen Schipluiden heeft met €27.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden Delfland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Midden Delfland is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.600. Gemeente Midden Delfland telt 15.400 inkomensontvangers op 19.341 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20 % procent van de huishoudens in gemeente Midden Delfland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Midden Delfland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Midden Delfland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Midden Delfland naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Midden Delfland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Midden Delfland voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Midden Delfland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Midden Delfland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (1.905 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Midden Delfland.

Gemeente Midden Delfland telt in totaal 1.905 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Midden Delfland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Midden Delfland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Midden Delfland, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Midden Delfland zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 5.305 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.305 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.239 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 20% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.305 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de gemeente Midden Delfland 583 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Midden Delfland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Midden Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Midden Delfland. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 19 wijken en buurten in gemeente Midden Delfland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Midden Delfland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Midden Delfland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Midden Delfland: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Midden Delfland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.905Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij220Aantal2019
B-F Nijverheid en energie320Aantal2019
G+I Handel en horeca300Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie125Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed235Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening505Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten205Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners19.341Aantal2020
Mannen9.660Aantal2020
Vrouwen9.681Aantal2020
0 tot 15 jaar3.271Aantal2020
15 tot 25 jaar2.471Aantal2020
25 tot 45 jaar4.028Aantal2020
45 tot 65 jaar5.899Aantal2020
65 jaar of ouder3.672Aantal2020
Ongehuwd8.607Aantal2020
Gehuwd8.829Aantal2020
Gescheiden1.048Aantal2020
Verweduwd857Aantal2020
Westers totaal1.231Aantal2020
Geboorte totaal172Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal139Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid410Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.390Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar5.900Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.150Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura350Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2019
Wmo-cliënten730Aantal2019
Wmo-cliënten relatief38%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.530Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker87%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2016
Overgewicht48%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter58%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2016
Moeite met rondkomen12%percentage2016
Vrijwilligerswerk37%percentage2016
Mantelzorger15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening32%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking10%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.832Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.088Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.522Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.222Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  15.400Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,40 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen24,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen35,40 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO430Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.400Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon16.897Aantal2020
Niet-westers totaal1.213Aantal2020
Marokko171Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba63Aantal2020
Suriname153Aantal2020
Turkije106Aantal2020
Overig niet-westers720Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km29Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km65Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km6,60Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km156Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km38Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand6,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand12,40Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand12,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km50Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km41Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,20Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,30Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1842Code2020
RegionaamMidden DelflandNaam2020
Soort regioGemeenteCategorisch type2020
Sorteercode18420000Code2020
Oppervlakte totaal4.938Aantal hectaren2020
Oppervlakte land4.719Aantal hectaren2020
Oppervlakte water219Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.324Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.265Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine7.980Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.285Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte196Aantal2020
Motorfietsen885Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.883Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€326.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning77%Percentage2019
Percentage meergezinswoning23%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen74%Percentage2019
Huurwoningen totaal26%Percentage2019
In bezit woningcorporatie21%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200076%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden Delfland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Midden Delfland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Midden Delfland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden Delfland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!