Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Noord-Beveland

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Noord-Beveland. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Noord-Beveland. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 27 gebieden Noord-Beveland / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 12% naar 7.668 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Noord-Beveland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Noord-Beveland, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Noord-Beveland is met 816 personen gestegen van 6.852 in 1996 tot 7.668 in 2022 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Noord-Beveland
Kaart van de gemeente Noord-Beveland met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Noord-Beveland met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Colijnsplaat, 2: Wissenkerke, 3: Kats, 4: Kamperland, 5: Geersdijk, 6: Kortgene.

Over de gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland is een gemeente in de provincie Zeeland. Gemeente Noord-Beveland heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.158 hectare, waarvan 8.600 land en 3.558 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 241 adressen per km2. Er wonen 3.752 huishoudens in de gemeente Noord-Beveland en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 6 wijken en 14 buurten.

Vlag van de gemeente Noord-Beveland

Vlag van de gemeente Noord-Beveland

Kenmerken van de 4.598 woningen in de gemeente Noord-Beveland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noord-Beveland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.598 woningen & 7.546 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 64% naar €271.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Noord-Beveland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noord-Beveland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noord-Beveland is met €106.000 toegenomen van €165.000 in 2005 tot €271.000 in 2022 (dat is 64%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 7.546 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Noord-Beveland telt in totaal 7.546 adressen, met 7.483 verblijfsobjecten en 63 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Noord-Beveland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Noord-Beveland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.598 woningen & 7.546 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Noord-Beveland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noord-Beveland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Noord-Beveland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Noord-Beveland
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Noord-Beveland: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 2.955 personen uit de gemeente Noord-Beveland positief op Corona getest, er zijn 59 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 13 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Noord-Beveland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Noord-Beveland.

Gemiddeld overleden 1,82 personen per week uit de gemeente Noord-Beveland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800) gemeente Noord-Beveland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Noord-Beveland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Kats heeft met €39.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Noord-Beveland. En buurt Colijnsplaat heeft met €24.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Noord-Beveland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Noord-Beveland is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.300. Gemeente Noord-Beveland telt 6.200 inkomensontvangers op 7.668 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in gemeente Noord-Beveland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zeeland gemeente Noord-Beveland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zeeland (gemeente Noord-Beveland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zeeland. De positie van gemeente Noord-Beveland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Noord-Beveland
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Noord-Beveland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Noord-Beveland vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Noord-Beveland voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Noord-Beveland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Noord-Beveland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Noord-Beveland: 1.373 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noord-Beveland bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Noord-Beveland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Noord-Beveland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Noord-Beveland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Noord-Beveland is met 244 personen toegenomen van 6.342 in 1996 tot 6.586 in 2022 (dat is 3,85%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Noord-Beveland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Noord-Beveland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), het waterschap (2019) en de Provinciale Staten (2015) in de gemeente Noord-Beveland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Noord-Beveland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Noord-Bevelands Belang1.24432,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD62116,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP53013,86%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Arbeid / GROENLINKS42811,20%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA38310,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663459,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BEN BEtrokken Noord-Beveland2727,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.29325,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV60112,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA54510,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D664959,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2985,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2925,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2695,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2494,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1913,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1813,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211743,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1242,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB841,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS751,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt551,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje190,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter130,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1110,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten110,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG60,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft60,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol40,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter30,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst20,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK20,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA45617,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA45016,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD38414,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD35313,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2308,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1585,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1435,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1324,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1284,82%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D66973,65%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP792,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt250,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio110,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen30,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK20,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVZ68618,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA63017,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk54014,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD44512,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3509,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2647,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP2617,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2597,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1203,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen571,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD53617,01%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CDA49615,74%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVV36011,42%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Zeeland Lokaal33410,60%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SP33310,57%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdA2578,16%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SGP2166,85%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
D661966,22%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
GroenLinks1153,65%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVZ963,05%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS882,79%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CU842,67%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Provinciaal Belang Zeeland401,27%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Noord-Beveland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Noord-Beveland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1998-2021 voor de gemeente Noord-Beveland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Noord-Beveland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noord-Beveland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1998 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.135 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Noord-Beveland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Noord-Beveland zijn in totaal 1.135 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Noord-Beveland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Noord-Beveland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Noord-Beveland, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Noord-Beveland zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.097 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.097 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.033 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 4,35% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.097 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Noord-Beveland 226 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Noord-Beveland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Noord-Beveland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Noord-Beveland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Noord-Beveland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 27 wijken en buurten in gemeente Noord-Beveland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Noord-Beveland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Noord-Beveland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Noord-Beveland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Noord-Beveland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.135Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij155Aantal2021
B-F Nijverheid en energie185Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.668Aantal2022
Mannen3.855Aantal2022
Vrouwen3.813Aantal2022
0 tot 15 jaar886Aantal2022
15 tot 25 jaar659Aantal2022
25 tot 45 jaar1.461Aantal2022
45 tot 65 jaar2.452Aantal2022
65 jaar of ouder2.210Aantal2022
Ongehuwd2.839Aantal2022
Gehuwd3.552Aantal2022
Gescheiden789Aantal2022
Verweduwd488Aantal2022
Westers totaal828Aantal2022
Geboorte totaal63Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal120Aantal2021
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid89,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.490Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.810Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.460Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,80%Percentage2020
WMO cliënten660Aantal2020
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.630Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.510Aantal2022
Energielabels Voorlopig3.783Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.211Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++16Aantal2022
Energielabels A+++40Aantal2022
Energielabels A++6Aantal2022
Energielabels A+11Aantal2022
Energielabels A1.372Aantal2022
Energielabels B1.276Aantal2022
Energielabels C1.373Aantal2022
Energielabels D651Aantal2022
Energielabels E187Aantal2022
Energielabels F567Aantal2022
Energielabels G794Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk23%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.752Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.408Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.407Aantal2022
Huishoudens met kinderen937Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers76%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen16,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,10%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen37,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen15,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,40%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€110x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO300Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.586Aantal2022
Niet-westers totaal254Aantal2022
Marokko12Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba22Aantal2022
Suriname19Aantal2022
Turkije14Aantal2022
Overig niet-westers187Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal59Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting68Aantal2021
Verkeersovertredingen37Aantal2021
Vernieling27Aantal2021
Overige misdrijven6Aantal2021
Totaal misdrijven226Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand17,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand16,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand18,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand14,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Café afstand7,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand13,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand13,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand14,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand65,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand14,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand80,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand13,10Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand14,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand15,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand11,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1695Code2022
RegionaamNoord-BevelandNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode16950000Code2022
Oppervlakte totaal12.158Aantal hectaren2022
Oppervlakte land8.600Aantal hectaren2022
Oppervlakte water3.558Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid241Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode7.504Aantal2022
Adressen totaal7.546Aantal2022
Adressen met woonfunctie4.778Aantal2022
Panden6.665Aantal2022
Percelen6.065Aantal2022
Panden voor 170015Aantal2022
Panden 1700 tot 1900437Aantal2022
Panden 1900 tot 1925544Aantal2022
Panden 1925 tot 1950597Aantal2022
Panden 1950 tot 1970884Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.233Aantal2022
Panden 1980 tot 1990611Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.052Aantal2022
Panden 2000 tot 2010804Aantal2022
Panden 2010 en later980Aantal2020
Panden 2010 tot 2020923Aantal2022
Panden 2020 en later320Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade52Aantal2021
Verkeersongevallen totaal56Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.435Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.530Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof910Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte52Aantal2020
Motorfietsen455Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.598Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€271.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning91%Percentage2021
Percentage meergezinswoning9%Percentage2021
Percentage bewoond80%Percentage2021
Percentage onbewoond20%Percentage2021
Koopwoningen69%Percentage2021
Huurwoningen totaal24%Percentage2021
In bezit woningcorporatie14%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend6%Percentage2021
Bouwjaar voor 200081%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noord-Beveland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Noord-Beveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Noord-Beveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noord-Beveland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!