Statistieken gemeente Texel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Texel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Texel. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 23 gebieden Texel / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 4,23% naar 13.687 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Texel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Texel, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Texel is met 555 personen toegenomen van 13.132 in 1996 tot 13.687 in 2022 (dat is 4,23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Texel
Kaart van de gemeente Texel met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Texel met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Het Nieuwe Land, 2: Het Oude Land en duingebied.

Over de gemeente Texel

De gemeente Texel is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Texel heeft afgerond een totale oppervlakte van 46.316 hectare, waarvan 16.226 land en 30.090 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 492 adressen per km2. Er wonen 6.496 huishoudens in de gemeente Texel en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 2 wijken en 13 buurten.

Vlag van de gemeente Texel

Vlag van de gemeente Texel

Kenmerken van de 6.770 woningen in de gemeente Texel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

6.770 woningen & 13.395 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 37% naar €306.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Texel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Texel, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Texel is met €82.000 toegenomen van €224.000 in 2005 tot €306.000 in 2021 (dat is 37%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 13.395 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Texel telt in totaal 13.395 adressen, met 13.350 verblijfsobjecten en 45 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Texel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Texel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.770 woningen & 13.395 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Texel
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Texel: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.190 personen uit de gemeente Texel positief op Corona getest, er zijn 37 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 4 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Texel
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Texel.

Gemiddeld overleden 2,63 personen per week uit de gemeente Texel (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 30 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.300) gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Texel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen in de polders Eierland en Eendracht heeft met €28.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Texel. En buurt De Cocksdorp heeft met €22.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Texel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Texel is €25.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.500. Gemeente Texel telt 11.400 inkomensontvangers op 13.687 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in gemeente Texel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Texel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Texel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Texel voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Texel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Texel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Texel. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Texel, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Texel is met 192 personen gedaald van 12.313 in 1997 tot 12.121 in 2021 (dat is 1,56%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Texel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Texel
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Texel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Texel:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Texels Belang1.55320,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.45119,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.27517,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.24716,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA79910,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Kooiman E.P.)7099,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663815,14%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.36523,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.42113,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.14611,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV9018,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7617,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP5885,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5515,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5215,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4994,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213403,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2732,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2162,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1921,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS630,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP560,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter450,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG360,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1300,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten300,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje280,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots260,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst170,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK160,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP100,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol90,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter60,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.39022,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD97715,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD87013,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA76512,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks72011,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663585,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2634,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2263,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2043,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1883,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1772,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt991,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen110,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio90,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK00,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.36118,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.18516,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks86612,05%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA82411,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6789,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664466,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP4235,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3725,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3384,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3184,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1572,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1221,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje861,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA60,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK40,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land2.98342,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.94127,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6359,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk5868,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2803,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2473,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1612,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1452,06%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW771,09%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Texel. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Texel: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Texel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Texel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.480 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Texel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Texel zijn in totaal 2.480 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.480 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.475 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Texel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Texel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Texel, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Texel zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 4.913 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.913 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.798 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 13% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.913 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Texel 447 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Texel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Texel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Texel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 23 wijken en buurten in gemeente Texel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Texel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Texel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Texel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Texel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.480Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij285Aantal2021
B-F Nijverheid en energie320Aantal2021
G+I Handel en horeca635Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie115Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening400Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten245Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.687Aantal2022
Mannen6.765Aantal2022
Vrouwen6.922Aantal2022
0 tot 15 jaar1.719Aantal2022
15 tot 25 jaar1.369Aantal2022
25 tot 45 jaar2.762Aantal2022
45 tot 65 jaar4.154Aantal2022
65 jaar of ouder3.683Aantal2022
Ongehuwd5.742Aantal2022
Gehuwd5.853Aantal2022
Gescheiden1.234Aantal2022
Verweduwd858Aantal2022
Westers totaal982Aantal2021
Geboorte totaal109Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal137Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid84Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.020Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.990Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.430Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,00%Percentage2020
WMO cliënten765Aantal2020
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.496Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.494Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.209Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.793Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers69%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 31%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers11.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,20%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen13,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€199x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO670Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.210Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.121Aantal2021
Niet-westers totaal553Aantal2021
Marokko7Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba37Aantal2021
Suriname16Aantal2021
Turkije18Aantal2021
Overig niet-westers475Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand16,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand16,20Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand55,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand6,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand56,60Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand15,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand56Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand15,20Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km6Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0448Code2021
RegionaamTexelNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode04480000Code2021
Oppervlakte totaal46.316Aantal hectaren2022
Oppervlakte land16.226Aantal hectaren2022
Oppervlakte water30.090Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid492Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode13.292Aantal2021
Adressen totaal13.332Aantal2021
Panden10.787Aantal2021
Percelen8.625Aantal2021
Diefstal95Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2021
Milieu overtredingen4Aantal2021
Oplichting86Aantal2021
Verkeersovertredingen127Aantal2021
Vernieling80Aantal2021
Overige misdrijven8Aantal2021
Totaal misdrijven447Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.290Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.270Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.020Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte45Aantal2020
Motorfietsen800Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.770Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€306.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning80%Percentage2021
Percentage meergezinswoning20%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal34%Percentage2021
In bezit woningcorporatie21%Percentage2021
In bezit overige verhuurders12%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Texel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Texel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!