Informatie gemeente Zeist:

Informatie gemeente Zeist:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zeist! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zeist!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 11% naar 65.968 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Zeist. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Zeist, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Zeist is met 6.780 personen gestegen van 59.188 in 1996 tot 65.968 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zeist
Kaart van de gemeente Zeist met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zeist met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Huis Ter Heide Bosch en Duin, 2: Zeist-Noord, 3: Centrum Zeist, 4: Zeist-Oost Zeister Bos en omgeving, 5: Zeist-West.

Over de gemeente Zeist

De gemeente Zeist is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Zeist heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.865 hectare, waarvan 4.851 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.601 adressen per km2. Er wonen 29.407 huishoudens in de gemeente Zeist en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 35 buurten.

De naam Zeist wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Zeist. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 29.638 woningen in de gemeente Zeist
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zeist in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

29.638 woningen & 34.232 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 37% naar €377.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Zeist. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zeist, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zeist is met €102.000 gestegen van €275.000 in 2005 tot €377.000 in 2020 (dat is 37%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 34.232 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Zeist telt in totaal 34.232 adressen, met 34.066 verblijfsobjecten en 166 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zeist. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Zeist. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

29.638 woningen & 34.232 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zeist bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Zeist
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Zeist: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 29.079 personen uit de gemeente Zeist positief op Corona getest, er zijn 320 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 87 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 25 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Zeist
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Zeist.

Gemiddeld overleden 14,95 personen per week uit de gemeente Zeist (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.000) gemeente Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zeist.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Bosch en Duin heeft met €69.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zeist. En buurt Beukbergen heeft met €18.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zeist.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Zeist is €33.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.000. Gemeente Zeist telt 49.000 inkomensontvangers op 65.968 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,40% procent van de huishoudens in gemeente Zeist heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Zeist is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Zeist is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Zeist voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Zeist ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Zeist.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Zeist. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Zeist, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Zeist is met 902 personen toegenomen van 48.693 in 1997 tot 49.595 in 2021 (dat is 1,85%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Zeist: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Zeist
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Zeist.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zeist:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GroenLinks5.93720,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.01617,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.56015,88%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.4718,60%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
NieuwDemocratischZeist2.3888,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Seyst.Nu2.3278,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.9056,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.4965,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0833,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ZeisterBelang8793,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS6562,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD9.30523,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D668.24220,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.9687,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.9597,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.8857,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.0785,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.9644,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.5183,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.5023,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.4133,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.3113,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.1242,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA217551,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP6121,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2980,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12570,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1550,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1240,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1040,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten830,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB610,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG480,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots450,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter320,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol210,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland180,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP170,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP150,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht150,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft130,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD4.61418,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA4.20417,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3.60814,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.46810,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.1298,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.0488,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.5246,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.2214,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6532,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt6062,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5632,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP5342,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1820,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen520,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio430,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft190,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD5.64519,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4.95816,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.17510,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.8829,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.4098,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.0967,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.7545,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5975,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.3654,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.0073,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7682,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK5872,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP5781,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN5481,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk7.23825,59%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.93517,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.26311,54%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.90010,25%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.7599,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.9807,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.9096,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.4145,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen1.0913,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP7842,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer110,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP30,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zeist. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Zeist: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Zeist.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zeist het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zeist van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (6.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Zeist.

Gemeente Zeist telt in totaal 6.820 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Zeist.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zeist. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zeist, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Zeist zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 29.847 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 29.847 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 29.225 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Zeist 2.901 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Zeist.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Zeist. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 46 wijken en buurten in gemeente Zeist. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zeist als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zeist als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Zeist: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zeist voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.820Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2020
B-F Nijverheid en energie675Aantal2020
G+I Handel en horeca1.125Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie580Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed910Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening2.680Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten830Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners65.968Aantal2022
Mannen31.743Aantal2021
Vrouwen33.300Aantal2021
0 tot 15 jaar11.163Aantal2021
15 tot 25 jaar7.781Aantal2021
25 tot 45 jaar14.928Aantal2021
45 tot 65 jaar17.361Aantal2021
65 jaar of ouder13.810Aantal2021
Ongehuwd32.682Aantal2021
Gehuwd23.773Aantal2021
Gescheiden5.216Aantal2021
Verweduwd3.372Aantal2021
Westers totaal6.348Aantal2021
Geboorte totaal619Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal791Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.341Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag11.150Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar16.210Aantal2020
Opleidingsniveau hoog20.010Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.745Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,80%Percentage2020
WMO cliënten4.630Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.620Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.550Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal29.407Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens11.942Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen7.850Aantal2021
Huishoudens met kinderen9.615Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers49.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen26,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar38,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen26,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€87x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.010Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW780Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.640Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon49.595Aantal2021
Niet-westers totaal9.100Aantal2021
Marokko3.733Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba430Aantal2021
Suriname924Aantal2021
Turkije587Aantal2021
Overig niet-westers3.426Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km63Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km5,60Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km74Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand13,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand11,30Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0355Code2021
RegionaamZeistNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode03550000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal4.865Aantal hectaren2021
Oppervlakte land4.851Aantal hectaren2021
Oppervlakte water14Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.601Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode32.637Aantal2021
Adressen totaal34.232Aantal2021
Panden20.011Aantal2021
Percelen16.604Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal36.695Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine27.070Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof9.625Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte756Aantal2020
Motorfietsen1.920Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad29.638Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€377.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning55%Percentage2020
Percentage meergezinswoning45%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen52%Percentage2021
Huurwoningen totaal48%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2020
In bezit overige verhuurders18%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zeist. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Zeist:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zeist. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zeist. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!