Corona-statistieken gemeente Zeist

Informatie woonplaats Zeist:

Informatie woonplaats Zeist:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zeist in de gemeente Zeist! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zeist in de gemeente Zeist!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zeist, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zeist is tussen 2013 en 2020 met 2.213 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 51.637 in 2013 tot 53.850 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zeist


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Zeist wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Zeist. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zeist

Woonplaats Zeist heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.877 hectare, waarvan 2.864 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zeist telt 28.037 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 940 adressen per km2. Er wonen 24.825 huishoudens en er zijn in totaal 24.208 woningen. De woonplaats telt 24.310 auto's en 5.140 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zeist ligt in de gemeente Zeist.

De brondata voor woonplaats Zeist is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zeist zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zeist valt samen met 25 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zeist zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 24.208 woningen in Zeist
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zeist:

24.208 woningen & 26.779 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zeist.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Zeist:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 26.779 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zeist telt in totaal 26.779 adressen, met 26.756 verblijfsobjecten en 23 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Zeist.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

24.208 woningen & 26.779 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.254)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zeist.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zeist was in 2018 €31.254.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (5.140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zeist.

Woonplaats Zeist telt in totaal 5.140 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zeist voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.140aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5aantal2019
B-F Nijverheid en energie495aantal2019
G+I Handel en horeca850aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie455aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed640aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.995aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten640aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners53.850aantal2020
Mannen25.975aantal2020
Vrouwen27.815aantal2020
0 tot 15 jaar9.650aantal2020
15 tot 25 jaar6.745aantal2020
25 tot 45 jaar12.625aantal2020
45 tot 65 jaar14.095aantal2020
65 jaar of ouder11.020aantal2020
Ongehuwd27.335aantal2020
Gehuwd19.625aantal2020
Gescheiden4.320aantal2020
Verweduwd2.800aantal2020
Geboorte totaal510aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal530aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.756gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.053gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.903gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.792gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.594gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.244gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.162gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.321gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement925gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.335gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.589gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.883gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.576gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.127gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.517gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal24.825aantal2020
Eenpersoonshuishoudens10.500aantal2020
Huishoudens zonder kinderen6.205aantal2020
Huishoudens met kinderen8.010aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  40.201aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €41.140Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €31.254Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,20 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen42,63 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,42 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,77 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,20 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.290aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.270aantal2019
Personen per soort uitkering; WW680aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW10.040aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon40.140aantal2020
Westers totaal5.225aantal2020
Niet-westers totaal8.485aantal2020
Marokko3.645aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba400aantal2020
Suriname830aantal2020
Turkije545aantal2020
Overig niet-westers3.150aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,78gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,68gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,62gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km11,70gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2821CodeWP2821
RegionaamZeistNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.881aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.877hectaren2020
Oppervlakte land2.864hectaren2020
Oppervlakte water12hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid940gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal24.310aantal2019
Personenautos brandstof benzine19.220aantal2019
Personenautos overige brandstof5.105aantal2019
Personenautos per huishouden0,98gemiddeld2019
Motorfietsen1.460aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad24.208aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€319.426Euro2019
Percentage eengezinswoning52%percentage2019
Percentage meergezinswoning48%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen50%percentage2019
Huurwoningen totaal49%percentage2019
In bezit woningcorporatie33%percentage2019
In bezit overige verhuurders17%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200091%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zeist:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zeist. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zeist. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!