Statistieken wijk Betondorp

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 3.080 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Betondorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Betondorp is met 3.080 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Betondorp

Wijk Betondorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 113 hectare, waarvan 109 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.656 adressen per km2. Er wonen 1.850 huishoudens in wijk Betondorp. Wijk Betondorp is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De naam Betondorp wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Betondorp. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de wijk Betondorp voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Betondorp
Kaart van de wijk Betondorp met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Betondorp met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwe Oosterbegraafplaats, 2: Betondorp, 3: Drieburg.

Kenmerken van de 1.957 woningen in de wijk Betondorp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.957 woningen & 2.044 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 89% naar €372.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Betondorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Betondorp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Betondorp is met €174.999 toegenomen van €197.000 in 2013 tot €372.000 in 2022 (dat is 89%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 2.044 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Betondorp telt in totaal 2.044 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Betondorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Betondorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.957 woningen & 2.044 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Servicepunt Het Brinkhuis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Servicepunt Het Brinkhuis is uitgebracht. Servicepunt Het Brinkhuis was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Betondorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Servicepunt Het Brinkhuis bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de wijk Betondorp stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Betondorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Betondorp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Betondorp is met 161 personen afgenomen van 2.036 in 2013 tot 1.875 in 2022 (dat is 7,9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Betondorp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Betondorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Betondorp is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Betondorp is €25.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.600. Wijk Betondorp telt 2.700 inkomensontvangers op 3.080 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19% procent van de huishoudens in wijk Betondorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Betondorp is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (355 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Betondorp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Betondorp zijn in totaal 355 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Betondorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Betondorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Betondorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Betondorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Betondorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Betondorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Betondorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Betondorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Betondorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.870 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.870 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.832 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Betondorp 139 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Betondorp.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Betondorp
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Betondorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Betondorp vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Betondorp voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Betondorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Betondorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de wijk Betondorp: 591 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Betondorp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Betondorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Betondorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal355Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie30Aantal2021
G+I Handel en horeca45Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.080Aantal2022
Mannen1.435Aantal2022
Vrouwen1.640Aantal2022
0 tot 15 jaar390Aantal2022
15 tot 25 jaar250Aantal2022
25 tot 45 jaar825Aantal2022
45 tot 65 jaar875Aantal2022
65 jaar of ouder745Aantal2022
Ongehuwd1.780Aantal2022
Gehuwd725Aantal2022
Gescheiden425Aantal2022
Verweduwd145Aantal2022
Westers totaal395Aantal2022
Geboorte totaal40Aantal2021
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal35Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.829,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag800Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar720Aantal2020
Opleidingsniveau hoog890Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten460Aantal2021
WMO cliënten relatief147Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.720Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.010Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.563Aantal2023
Energielabels Voorlopig422Aantal2023
Energielabels Onbepaald56Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A151Aantal2023
Energielabels B591Aantal2023
Energielabels C308Aantal2023
Energielabels D251Aantal2023
Energielabels E156Aantal2023
Energielabels F123Aantal2023
Energielabels G403Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker71%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.850Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.085Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2022
Huishoudens met kinderen410Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen64%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen7,4%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen16%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum27%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum31%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand230Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW690Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.875Aantal2022
Niet-westers totaal810Aantal2022
Marokko200Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname230Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers315Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal48Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen27Aantal2022
Vernieling17Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven139Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km74Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km309Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km121Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km228Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km105Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km513Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km76,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km414Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km493Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km150Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km96Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km70Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km48Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km57Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km61Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036357Code2022
RegionaamBetondorpNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03635700Code2022
Oppervlakte totaal113Aantal hectaren2022
Oppervlakte land109Aantal hectaren2022
Oppervlakte water5Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.656Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.044Aantal2023
Adressen met postcode2.041Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.958Aantal2023
Panden1.283Aantal2023
Percelen116Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19002Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.425Aantal2023
Panden 1925 tot 1950552Aantal2023
Panden 1950 tot 197042Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19901Aantal2023
Panden 1990 tot 20002Aantal2023
Panden 2000 tot 20108Aantal2023
Panden 2010 tot 20205Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade59Aantal2021
Verkeersongevallen totaal62Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal960Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine845Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof115Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte881Aantal2022
Motorfietsen95Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.957Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning31%Percentage2022
Percentage meergezinswoning69%Percentage2022
Percentage bewoond91%Percentage2022
Percentage onbewoond9%Percentage2022
Koopwoningen17%Percentage2022
Huurwoningen totaal83%Percentage2022
In bezit woningcorporatie75%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Betondorp voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Betondorp is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.