Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken wijk Stappegoor

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Stappegoor in de gemeente Tilburg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Stappegoor in de gemeente Tilburg. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 318 gebieden Tilburg / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 60% naar 2.105 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Stappegoor. Gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Stappegoor, 2020 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor het jaar 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Stappegoor is met 790 personen gestegen van 1.315 in 2020 tot 2.105 in 2022 (dat is 60%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Stappegoor
Kaart van de wijk Stappegoor met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stappegoor met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuiderpark, 2: Stappegoor Noord, 3: Stappegoor Zuid.

Over wijk Stappegoor

Wijk Stappegoor heeft afgerond een totale oppervlakte van 105 hectare, waarvan 103 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.771 adressen per km2. Er wonen 810 huishoudens in wijk Stappegoor. Wijk Stappegoor is een wijk in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de wijk Stappegoor voor het jaar 2020 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 614 woningen in de wijk Stappegoor
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

614 woningen & 838 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 10% naar €381.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Stappegoor. Gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Stappegoor, 2020 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Stappegoor is met €35.415 gestegen van €345.584 in 2020 tot €381.000 in 2021 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 838 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Stappegoor telt in totaal 838 adressen, met 828 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Stappegoor. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Stappegoor. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

614 woningen & 838 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Mobiel stembureau

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Mobiel stembureau is uitgebracht. Mobiel stembureau was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Stappegoor.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Mobiel stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de wijk Stappegoor stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Stappegoor. Gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Stappegoor, 2020 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Stappegoor is met 675 personen toegenomen van 1.090 in 2020 tot 1.765 in 2022 (dat is 62%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Stappegoor: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inwoners naar leeftijd - wijk Stappegoor


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Stappegoor


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Stappegoor.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Stappegoor. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Stappegoor


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Stappegoor.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Stappegoor. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Stappegoor, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de wijk Stappegoor zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.120 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.120 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.051 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Stappegoor 179 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Stappegoor.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Stappegoor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Stappegoor. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Stappegoor vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Stappegoor voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Stappegoor ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Stappegoor. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Stappegoor: 637 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Stappegoor.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Stappegoor: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Stappegoor voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal185Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10Aantal2021
G+I Handel en horeca30Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.105Aantal2022
Mannen1.065Aantal2022
Vrouwen1.040Aantal2022
0 tot 15 jaar560Aantal2022
15 tot 25 jaar170Aantal2022
25 tot 45 jaar1.030Aantal2022
45 tot 65 jaar310Aantal2022
65 jaar of ouder40Aantal2022
Ongehuwd1.360Aantal2022
Gehuwd630Aantal2022
Gescheiden100Aantal2022
Verweduwd15Aantal2022
Westers totaal165Aantal2022
Geboorte totaal50Aantal2020
Geboorte relatief39Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.044,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag170Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2020
Opleidingsniveau hoog630Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,21%Percentage2020
WMO cliënten22Aantal2020
WMO cliënten relatief27Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.568Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.217Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.458Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.182Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.198Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.759Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal981Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning794Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning898Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.263Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning798Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.027Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Energielabels Definitief757Aantal2022
Energielabels Voorlopig44Aantal2022
Energielabels Onbepaald30Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++114Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A637Aantal2022
Energielabels B2Aantal2022
Energielabels C9Aantal2022
Energielabels D3Aantal2022
Energielabels E2Aantal2022
Energielabels F14Aantal2022
Energielabels G19Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam21%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen22%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal810Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens170Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen230Aantal2022
Huishoudens met kinderen410Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie89%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomen21,68%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen35,97%Percentage2020
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomen23,38%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen34,33%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen1,53%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,08%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,53%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€202x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.765Aantal2022
Niet-westers totaal175Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal96Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting16Aantal2021
Verkeersovertredingen15Aantal2021
Vernieling14Aantal2021
Overige misdrijven7Aantal2021
Totaal misdrijven181Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,28Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,09Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,09Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km58Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km139Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km96Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km174Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km81Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km163Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km10,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,22Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,86Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,86Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,89Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK085533Code2022
RegionaamStappegoorNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode08553300Code2022
Oppervlakte totaal105Aantal hectaren2022
Oppervlakte land103Aantal hectaren2022
Oppervlakte water2Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.771Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode831Aantal2022
Adressen totaal838Aantal2022
Adressen met woonfunctie756Aantal2022
Panden788Aantal2022
Percelen781Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19251Aantal2022
Panden 1925 tot 195039Aantal2022
Panden 1950 tot 19705Aantal2022
Panden 1970 tot 19806Aantal2022
Panden 1980 tot 19906Aantal2022
Panden 1990 tot 200028Aantal2022
Panden 2000 tot 201027Aantal2022
Panden 2010 en later709Aantal2020
Panden 2010 tot 2020548Aantal2022
Panden 2020 en later161Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade34Aantal2021
Verkeersongevallen totaal37Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal565Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine480Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,03Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte549Aantal2020
Motorfietsen35Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad614Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€381.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning98%Percentage2021
Percentage meergezinswoning2%Percentage2021
Percentage bewoond90%Percentage2021
Percentage onbewoond10%Percentage2021
Koopwoningen68%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie3%Percentage2021
In bezit overige verhuurders29%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200012%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200088%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Stappegoor voor het jaar 2020 zijn berekend.

Wijk Stappegoor is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Tilburg bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.