Statistieken wijk Stationsdistrict

Aantal inwoners per jaar
(toename van 19% naar 2.295 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Stationsdistrict. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Stationsdistrict is met 365 personen gestegen van 1.930 in 2013 tot 2.295 in 2022 (dat is 19%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Stationsdistrict

Wijk Stationsdistrict heeft afgerond een totale oppervlakte van 34 hectare, waarvan 33 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.340 adressen per km2. Er wonen 1.545 huishoudens in wijk Stationsdistrict. Wijk Stationsdistrict is een wijk in de gemeente Leiden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Stationsdistrict
Kaart van de gemeente Leiden met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leiden met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Merenwijkdistrict, 2: Boerhaavedistrict, 3: Leiden-Noord, 4: Stationsdistrict, 5: Binnenstad-Noord, 6: Morsdistrict, 7: Binnenstad-Zuid, 8: Stevenshofdistrict, 9: Roodenburgerdistrict, 10: Bos- en Gasthuisdistrict.

Kenmerken van de 1.267 woningen in de wijk Stationsdistrict
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.267 woningen & 2.310 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote stijging van 77% naar €338.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Stationsdistrict. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Stationsdistrict, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Stationsdistrict is met €147.000 toegenomen van €191.000 in 2013 tot €338.000 in 2022 (dat is 77%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 2.310 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Stationsdistrict telt in totaal 2.310 adressen, met 2.309 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Stationsdistrict. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Stationsdistrict. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.267 woningen & 2.310 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Stationsdistrict

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Stationsdistrict is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de wijk Stationsdistrict.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Stationsdistrict.

De gemeente Leiden telde bij deze verkiezingen in totaal 46 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Stationsdistrict. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Stationsdistrict, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Stationsdistrict is met 71 personen gestegen van 1.274 in 2013 tot 1.345 in 2022 (dat is 5,6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Stationsdistrict: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Stationsdistrict.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Leiden (wijk Stationsdistrict is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Stationsdistrict is €35.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.100. Wijk Stationsdistrict telt 1.900 inkomensontvangers op 2.295 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80% procent van de huishoudens in wijk Stationsdistrict heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Leiden (wijk Stationsdistrict is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (390 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Stationsdistrict (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Stationsdistrict zijn in totaal 390 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Stationsdistrict


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Stationsdistrict


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leiden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Stationsdistrict.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Stationsdistrict. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Stationsdistrict


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Stationsdistrict.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Stationsdistrict. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Stationsdistrict, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Stationsdistrict zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.978 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.978 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.806 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Stationsdistrict 396 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Stationsdistrict.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Stationsdistrict
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Stationsdistrict. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Stationsdistrict vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Stationsdistrict voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Stationsdistrict ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Stationsdistrict. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Stationsdistrict: 299 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Stationsdistrict.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Stationsdistrict: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Stationsdistrict voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal390Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca50Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.295Aantal2022
Mannen1.195Aantal2022
Vrouwen1.100Aantal2022
0 tot 15 jaar155Aantal2022
15 tot 25 jaar475Aantal2022
25 tot 45 jaar1.020Aantal2022
45 tot 65 jaar425Aantal2022
65 jaar of ouder220Aantal2022
Ongehuwd1.740Aantal2022
Gehuwd425Aantal2022
Gescheiden110Aantal2022
Verweduwd25Aantal2022
Westers totaal605Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal10Aantal2021
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.975,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag160Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar440Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.390Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,30%Percentage2020
WMO cliënten65Aantal2021
WMO cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.510Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming33%Percentage2021
Energielabels Definitief1.062Aantal2023
Energielabels Voorlopig429Aantal2023
Energielabels Onbepaald790Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++74Aantal2023
Energielabels A++67Aantal2023
Energielabels A+43Aantal2023
Energielabels A299Aantal2023
Energielabels B174Aantal2023
Energielabels C283Aantal2023
Energielabels D53Aantal2023
Energielabels E70Aantal2023
Energielabels F273Aantal2023
Energielabels G155Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht63%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk70%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.545Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.005Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen380Aantal2022
Huishoudens met kinderen160Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€22x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW190Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.345Aantal2022
Niet-westers totaal345Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers215Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal261Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen43Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven21Aantal2022
Totaal misdrijven396Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km137Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km194Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km32Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km79Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km33Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km104Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km135Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km69Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km210Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km258Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km21,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km164Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km93Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km87Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km75Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK054602Code2022
RegionaamStationsdistrictNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode05460200Code2022
Oppervlakte totaal34Aantal hectaren2022
Oppervlakte land33Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid4.340Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.310Aantal2023
Adressen met postcode2.281Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.993Aantal2023
Panden492Aantal2023
Percelen472Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900195Aantal2023
Panden 1900 tot 1925216Aantal2023
Panden 1925 tot 195042Aantal2023
Panden 1950 tot 1970170Aantal2023
Panden 1970 tot 1980208Aantal2023
Panden 1980 tot 1990215Aantal2023
Panden 1990 tot 2000289Aantal2023
Panden 2000 tot 201027Aantal2023
Panden 2010 tot 2020277Aantal2023
Panden 2020 en later635Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade25Aantal2021
Verkeersongevallen totaal41Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal595Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine450Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof145Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.809Aantal2022
Motorfietsen50Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.267Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning25%Percentage2022
Percentage meergezinswoning75%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen39%Percentage2022
Huurwoningen totaal60%Percentage2022
In bezit woningcorporatie12%Percentage2022
In bezit overige verhuurders48%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!