Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Kloosterhaar (Twenterand):

Informatie woonplaats Kloosterhaar (Twenterand):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) in de gemeente Twenterand! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) in de gemeente Twenterand!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Kloosterhaar (Twenterand), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) is tussen 2013 en 2020 met 1 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 48 in 2013 tot 48 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand)
Kaart van de woonplaats kloosterhaar-twenterand. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) binnen de gemeente Twenterand.

De naam Kloosterhaar wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Kloosterhaar. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Kloosterhaar (Twenterand)

Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) heeft afgerond een totale oppervlakte van 276 hectare, waarvan 264 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) telt 21 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 103 adressen per km2. Er wonen 16 huishoudens en er zijn in totaal 17 woningen. De woonplaats telt 23 auto's en 9 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) ligt in de gemeente Twenterand.

De brondata voor woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) is een onderdeel van de buurt Klooster Lidlum, de cijfers voor woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) zijn daarom afgeleid van de cijfers van buurt Klooster Lidlum.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 17 woningen in de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Kloosterhaar (Twenterand):

17 woningen & 21 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 21 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) telt in totaal 21 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17 woningen & 21 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Kloosterhaar (Twenterand)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Twenterand bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Kloosterhaar (Twenterand)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau 't Haarschut Kloosterhaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau 't Haarschut Kloosterhaar bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau 't Haarschut Kloosterhaar is uitgebracht. Stembureau 't Haarschut Kloosterhaar is het enige stembureau binnen de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand). De gemeente Twenterand telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Twenterand. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) was in 2017 €22.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (9 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Kloosterhaar (Twenterand).

Woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) telt in totaal 9 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Misdaad

In de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) zijn sinds 2012 geen misdrijven geregistreerd. Daarom worden hier geen grafieken getoond. Voor slechts 0,32 % van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er van 2012 tot en met 2020 helemaal geen misdrijven geregistreerd. De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kloosterhaar (Twenterand) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij3Aantal2019
B-F Nijverheid en energie2Aantal2019
G+I Handel en horeca1Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners48Aantal2020
Mannen23Aantal2020
Vrouwen24Aantal2020
0 tot 15 jaar8Aantal2020
15 tot 25 jaar6Aantal2020
25 tot 45 jaar10Aantal2020
45 tot 65 jaar15Aantal2020
65 jaar of ouder7Aantal2020
Ongehuwd22Aantal2020
Gehuwd20Aantal2020
Gescheiden3Aantal2020
Verweduwd2Aantal2020
Westers totaal2Aantal2020
Geboorte totaal1Aantal2019
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataAantalgeen data
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid18Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag15Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar16Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.580Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.030Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen6Aantal2020
Huishoudens met kinderen7Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2019
Percentage werknemers62%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 38%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  37Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.899Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.900Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar67,10 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen26,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen30,10 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO2Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon45Aantal2020
Niet-westers totaal1Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Suriname0Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers1Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,80Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,20Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,10Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand7,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 kmgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand6,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand7,40Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand8,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand15,10Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand8,50Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand33,20Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand13,10Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand13,30Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand10,60Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3323CodeWP3323
RegionaamKloosterhaar (Twenterand)Naam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal276Aantal hectaren2020
Oppervlakte land264Aantal hectaren2020
Oppervlakte water12Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage6%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid103Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal23Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof9Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning90%Percentage2019
Percentage meergezinswoning10%Percentage2019
Percentage bewoond92%Percentage2019
Percentage onbewoond8%Percentage2019
Koopwoningen77%Percentage2019
Huurwoningen totaal23%Percentage2019
In bezit woningcorporatie4%Percentage2019
In bezit overige verhuurders19%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200087%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Twenterand:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Twenterand. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Twenterand. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!