Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Leiden:

Informatie woonplaats Leiden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leiden in de gemeente Leiden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leiden in de gemeente Leiden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Leiden, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Leiden is tussen 2013 en 2020 met 5.299 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 119.800 in 2013 tot 125.099 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Leiden
Kaart van de woonplaats leiden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Leiden binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Leiden wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Leiden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Leiden

Woonplaats Leiden heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.327 hectare, waarvan 2.191 land en 136 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Leiden telt 72.147 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.765 adressen per km2. Er wonen 68.699 huishoudens en er zijn in totaal 59.088 woningen. De woonplaats telt 39.635 auto's en 10.440 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Leiden ligt in de gemeente Leiden.

De brondata voor woonplaats Leiden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Leiden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Leiden bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Leiden zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Leiden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 59.088 woningen in de woonplaats Leiden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Leiden:

59.088 woningen & 71.667 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 71.667 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Leiden telt in totaal 71.667 adressen, met 71.309 verblijfsobjecten, 133 standplaatsen en 225 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Leiden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

59.088 woningen & 71.667 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Leiden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Leiden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Erfgoed Leiden en Omstreken


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Erfgoed Leiden en Omstreken bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Erfgoed Leiden en Omstreken is uitgebracht. Er liggen 53 stembureau's binnen de woonplaats Leiden. Stembureau Erfgoed Leiden en Omstreken is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Leiden ligt. De gemeente Leiden telde bij deze verkiezingen in totaal 53 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Leiden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Leiden was in 2018 €27.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (10.440 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Leiden.

Woonplaats Leiden telt in totaal 10.440 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Leiden, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Leiden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 70.164 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 70.164 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 68.293 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Leiden 6.094 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Leiden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Leiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.440Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.500Aantal2019
G+I Handel en horeca1.950Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.160Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed750Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening3.410Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.655Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners125.099Aantal2020
Mannen60.556Aantal2020
Vrouwen64.543Aantal2020
0 tot 15 jaar16.126Aantal2020
15 tot 25 jaar22.155Aantal2020
25 tot 45 jaar37.349Aantal2020
45 tot 65 jaar30.170Aantal2020
65 jaar of ouder19.299Aantal2020
Ongehuwd74.932Aantal2020
Gehuwd36.800Aantal2020
Gescheiden8.847Aantal2020
Verweduwd4.520Aantal2020
Westers totaal18.963Aantal2020
Geboorte totaal1.112Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal992Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid5.710Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag20.030Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar33.920Aantal2019
Opleidingsniveau hoog47.420Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura3.355Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten8.590Aantal2019
Wmo-cliënten relatief69%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming21%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal68.699Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens37.323Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15.957Aantal2020
Huishoudens met kinderen15.419Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  98.400Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,30 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen51,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,20 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,40 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand3.360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO4.090Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.480Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW17.610Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon84.814Aantal2020
Niet-westers totaal21.322Aantal2020
Marokko5.430Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.247Aantal2020
Suriname1.845Aantal2020
Turkije2.283Aantal2020
Overig niet-westers10.517Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km23Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km44Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km106Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km184Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km63Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km88Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km87Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km137Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km25Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km148Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km228Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km20,30Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km147Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km81Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km74Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km41Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand2,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2088CodeWP2088
RegionaamLeidenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.327Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.191Aantal hectaren2020
Oppervlakte water136Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.765Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal39.635Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine34.205Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5.430Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.809Aantal2020
Motorfietsen2.985Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad59.088Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€259.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning43%Percentage2019
Percentage meergezinswoning57%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen44%Percentage2019
Huurwoningen totaal56%Percentage2019
In bezit woningcorporatie34%Percentage2019
In bezit overige verhuurders22%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200087%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leiden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!