Corona-statistieken gemeente Leiden

Informatie woonplaats Leiden:

Informatie woonplaats Leiden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leiden in de gemeente Leiden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leiden in de gemeente Leiden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Leiden, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Leiden is tussen 2013 en 2020 met 5.299 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 119.800 in 2013 tot 125.099 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Leiden wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Leiden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Leiden

Woonplaats Leiden heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.327 hectare, waarvan 2.191 land en 136 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Leiden telt 71.423 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.765 adressen per km2. Er wonen 68.699 huishoudens en er zijn in totaal 59.088 woningen. De woonplaats telt 39.585 auto's en 10.440 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Leiden ligt in de gemeente Leiden.

De brondata voor woonplaats Leiden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Leiden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Leiden bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Leiden zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Leiden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 59.088 woningen in Leiden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Leiden:

59.088 woningen & 71.667 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Leiden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Leiden:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 71.667 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Leiden telt in totaal 71.667 adressen, met 71.309 verblijfsobjecten, 133 standplaatsen en 225 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Leiden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

59.088 woningen & 71.667 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Leiden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Leiden was in 2018 €27.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (10.440 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Leiden.

Woonplaats Leiden telt in totaal 10.440 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Leiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.440aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij20aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.500aantal2019
G+I Handel en horeca1.950aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.160aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed750aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening3.410aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1.655aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners125.099aantal2020
Mannen60.556aantal2020
Vrouwen64.543aantal2020
0 tot 15 jaar16.126aantal2020
15 tot 25 jaar22.155aantal2020
25 tot 45 jaar37.349aantal2020
45 tot 65 jaar30.170aantal2020
65 jaar of ouder19.299aantal2020
Ongehuwd74.932aantal2020
Gehuwd36.800aantal2020
Gescheiden8.847aantal2020
Verweduwd4.520aantal2020
Geboorte totaal1.112aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal992aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.450gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.760gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.480gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming21%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal68.699aantal2020
Eenpersoonshuishoudens37.323aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15.957aantal2020
Huishoudens met kinderen15.419aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  98.400aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.100Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.100Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,40 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,70 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,20 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand3.540aantal2019
Personen per soort uitkering; AO4.150aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.450aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW17.260aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon84.814aantal2020
Westers totaal18.963aantal2020
Niet-westers totaal21.322aantal2020
Marokko5.430aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.247aantal2020
Suriname1.845aantal2020
Turkije2.283aantal2020
Overig niet-westers10.517aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,40gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km17,30gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2088CodeWP2088
RegionaamLeidenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid5.710aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.807gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal2.327hectaren2020
Oppervlakte land2.191hectaren2020
Oppervlakte water136hectaren2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.765gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal39.585aantal2019
Personenautos brandstof benzine34.445aantal2019
Personenautos overige brandstof5.140aantal2019
Personenautos per huishouden0,60gemiddeld2019
Motorfietsen2.975aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad59.088aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€259.000Euro2019
Percentage eengezinswoning43%percentage2019
Percentage meergezinswoning57%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen44%percentage2019
Huurwoningen totaal56%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders22%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leiden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!