Statistieken woonplaats Lunteren

Aantal inwoners per jaar
(toename van 6,9% naar 13.875 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Lunteren. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Lunteren is met 900 personen toegenomen van 12.975 in 2013 tot 13.875 in 2023 (dat is 6,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Lunteren

Woonplaats Lunteren heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.095 hectare, waarvan 5.081 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lunteren telt 6.441 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 592 adressen per km2. Er wonen 5.175 huishoudens en er zijn in totaal 5.081 woningen. De woonplaats telt 7.070 auto's en 2.430 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lunteren ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Lunteren is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lunteren zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Lunteren valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Lunteren en wijk Lunteren zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lunteren zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lunteren
Kaart van de woonplaats Lunteren. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Lunteren binnen de gemeente Ede.

Woningkenmerken
Er zijn 5.081 woningen in de woonplaats Lunteren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ede in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 12% naar €476.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Lunteren. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lunteren, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lunteren is met €52.602 gestegen van €423.397 in 2013 tot €476.000 in 2022 (dat is 12%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ede.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lunteren is €476.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 5.081 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Ede (geel), 8 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 65 buurten (blauw). De woonplaats Lunteren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Lunteren: er zijn 2.306 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Lunteren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.441 totaal in de woonplaats Lunteren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Lunteren telt in totaal 6.441 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 63% van de adressen in woonplaats Lunteren ligt binnen de bebouwde kom en 37% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ede
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lunteren. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Lunteren. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Lunteren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lunteren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lunteren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lunteren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Lunteren. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Lunteren, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Lunteren is met 835 personen toegenomen van 12.190 in 2013 tot 13.025 in 2022 (dat is 6,9%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lunteren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lunteren in 2022 zijn Westers (580 inwoners) en Overig (115 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lunteren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Lunteren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lunteren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lunteren zijn A (1.296 adressen) en C (1.259 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lunteren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Lunteren: 1.296 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Lunteren
Er waren 90 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Lunteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Lunteren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lunteren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Lunteren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Lunteren. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Lunteren. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Ede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Lunteren.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 120 stembureaus in de gemeente Ede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ede.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Lunteren.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lunteren was in 2021 €28.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.430 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lunteren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lunteren zijn in totaal 2.430 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lunteren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lunteren
Er zijn 189 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Lunteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lunteren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 189 elektrische auto’s in de woonplaats Lunteren. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lunteren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.979 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lunteren in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lunteren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.400 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lunteren (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.486 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lunteren in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lunteren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lunteren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 336 misdrijven in de woonplaats Lunteren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lunteren, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lunteren zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.042 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Lunteren 336 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lunteren in 2022 zijn Horizontale fraude (43 delicten) en Ongevallen (weg) (43 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Lunteren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 20 misdrijven in de woonplaats Lunteren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lunteren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lunteren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Lunteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Lunteren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lunteren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Lunteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lunteren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lunteren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Lunteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lunteren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lunteren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.430Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij365Aantal2022
B-F Nijverheid en energie590Aantal2022
G+I Handel en horeca340Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening435Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.875Aantal2023
Mannen6.920Aantal2023
Vrouwen6.955Aantal2023
0 tot 15 jaar2.785Aantal2023
15 tot 25 jaar1.890Aantal2023
25 tot 45 jaar3.000Aantal2023
45 tot 65 jaar3.460Aantal2023
65 jaar of ouder2.730Aantal2023
Ongehuwd6.225Aantal2023
Gehuwd6.340Aantal2023
Gescheiden585Aantal2023
Verweduwd720Aantal2023
Geboorte totaal170Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid273Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.700Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.180Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.880Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura230Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,3%Percentage2021
WMO cliënten640Aantal2021
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.730Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.010Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.633Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.891Aantal2023
Energielabels Onbepaald844Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++19Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A1.296Aantal2023
Energielabels B929Aantal2023
Energielabels C1.259Aantal2023
Energielabels D498Aantal2023
Energielabels E189Aantal2023
Energielabels F475Aantal2023
Energielabels G834Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.175Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.500Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.605Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.070Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers71%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers10.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€330x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.980Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa540Aantal2023
Geboren in Nederland12.985Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa260Aantal2023
Autochtoon13.025Aantal2022
Westers totaal580Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers115Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal112Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting50Aantal2022
Verkeersovertredingen94Aantal2022
Vernieling27Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven336Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand42,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2765CodeWP2765
RegionaamLunterenNaamLunteren
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.095Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.081Aantal hectaren2023
Oppervlakte water14Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid592Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.441Aantal2023
Adressen met postcode6.368Aantal2023
Adressen met woonfunctie5.242Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.056Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.385Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.634Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.609Aantal2023
Percelen4.839Aantal2023
Panden5.518Aantal2023
Adressen met panden7.013Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 1900159Aantal2023
Panden 1900 tot 1925369Aantal2023
Panden 1925 tot 1950688Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.198Aantal2023
Panden 1970 tot 1980754Aantal2023
Panden 1980 tot 1990797Aantal2023
Panden 1990 tot 2000780Aantal2023
Panden 2000 tot 2010613Aantal2023
Panden 2010 tot 2020824Aantal2023
Panden 2020 en later179Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade74Aantal2021
Verkeersongevallen totaal90Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.070Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine5.750Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.320Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte139Aantal2022
Motorfietsen610Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.081Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€476.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning81%Percentage2022
Percentage meergezinswoning19%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen77%Percentage2022
Huurwoningen totaal23%Percentage2022
In bezit woningcorporatie11%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022
Appartement991Aantal2023
Tussen of geschakelde woning962Aantal2023
Hoekwoning484Aantal2023
Tweeonder1kap500Aantal2023
Vrijstaande woning2.306Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend18Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.198Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!