Corona-statistieken gemeente Raalte

Informatie woonplaats Luttenberg:

Informatie woonplaats Luttenberg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Luttenberg in de gemeente Raalte! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Luttenberg in de gemeente Raalte!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Luttenberg, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Luttenberg is tussen 2013 en 2019 met 31 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 2.232 in 2013 tot 2.201 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Luttenberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Luttenberg wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de Wijk 03 Luttenberg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Luttenberg

Woonplaats Luttenberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.237 hectare, waarvan 2.220 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Luttenberg telt 1.002 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 50 adressen per km2. Er wonen 865 huishoudens en er zijn in totaal 872 woningen. De woonplaats telt 1.243 auto's en 243 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Luttenberg ligt in de gemeente Raalte.

De brondata voor woonplaats Luttenberg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Luttenberg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Luttenberg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Luttenberg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Luttenberg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Raalte. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 872 woningen in Luttenberg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Luttenberg:

872 woningen & 1.002 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Luttenberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Luttenberg:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.002 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Luttenberg telt in totaal 1.002 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Luttenberg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

872 woningen & 1.002 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.487)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Luttenberg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Luttenberg was in 2017 €24.487.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (243 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Luttenberg.

Woonplaats Luttenberg telt in totaal 243 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal243aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij83aantal2019
B-F Nijverheid en energie39aantal2019
G+I Handel en horeca39aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie5aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed19aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening29aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten24aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.201aantal2019
Mannen1.134aantal2019
Vrouwen1.066aantal2019
0 tot 15 jaar339aantal2019
15 tot 25 jaar299aantal2019
25 tot 45 jaar395aantal2019
45 tot 65 jaar715aantal2019
65 jaar of ouder429aantal2019
Ongehuwd1.011aantal2019
Gehuwd1.015aantal2019
Gescheiden53aantal2019
Verweduwd107aantal2019
Geboorte totaal14aantal2018
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal9aantal2018
Sterfte relatief5aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.634gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.510gemiddeld kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.220gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.585gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.951gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.758gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.858gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.949gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.210gemiddeld m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.470gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.866gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.226gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.824gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.007gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal865aantal2019
Eenpersoonshuishoudens224aantal2019
Huishoudens zonder kinderen287aantal2019
Huishoudens met kinderen344aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,56gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  1.939aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.878Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.487Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar67,17 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen27,81 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen27,75 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,74 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,17 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO68aantal2019
Personen per soort uitkering; WW19aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW389aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.176aantal2019
Westers totaal15aantal2019
Niet-westers totaal9aantal2019
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Suriname4aantal2019
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,15gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,19gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,12gemiddeld km2019
Afstand tot school1,19gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km0,97gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1494CodeWP1494
RegionaamLuttenbergNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid100aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.237hectaren2019
Oppervlakte land2.220hectaren2019
Oppervlakte water16hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid50gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.243aantal2019
Personenautos brandstof benzine977aantal2019
Personenautos overige brandstof271aantal2019
Personenautos per huishouden1,41gemiddeld2019
Motorfietsen127aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad872aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€273.947Euro2019
Percentage eengezinswoning91%percentage2019
Percentage meergezinswoning9%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen81%percentage2019
Huurwoningen totaal19%percentage2019
In bezit woningcorporatie8%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Raalte:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Raalte. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Raalte. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!