Corona-statistieken gemeente Raalte

Informatie woonplaats Mariënheem:

Informatie woonplaats Mariënheem:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mariënheem in de gemeente Raalte! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mariënheem in de gemeente Raalte!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Mariënheem, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Mariënheem is tussen 2013 en 2019 met 20 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 1.465 in 2013 tot 1.446 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Mariënheem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Mariënheem wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de Wijk 05 Mariënheem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Mariënheem

Woonplaats Mariënheem heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.488 hectare, waarvan 1.485 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Mariënheem telt 652 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 92 adressen per km2. Er wonen 558 huishoudens en er zijn in totaal 573 woningen. De woonplaats telt 789 auto's en 162 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Mariënheem ligt in de gemeente Raalte.

De brondata voor woonplaats Mariënheem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Mariënheem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Mariënheem valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Mariënheem zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Mariënheem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Raalte. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 573 woningen in Mariënheem
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Mariënheem:

573 woningen & 652 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Mariënheem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Mariënheem:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 652 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Mariënheem telt in totaal 652 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Mariënheem.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

573 woningen & 652 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.480)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Mariënheem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Mariënheem was in 2017 €24.480.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (162 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Mariënheem.

Woonplaats Mariënheem telt in totaal 162 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal162aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij48aantal2019
B-F Nijverheid en energie24aantal2019
G+I Handel en horeca29aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed10aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening24aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten15aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.446aantal2019
Mannen764aantal2019
Vrouwen677aantal2019
0 tot 15 jaar213aantal2019
15 tot 25 jaar186aantal2019
25 tot 45 jaar277aantal2019
45 tot 65 jaar459aantal2019
65 jaar of ouder266aantal2019
Ongehuwd656aantal2019
Gehuwd681aantal2019
Gescheiden30aantal2019
Verweduwd49aantal2019
Geboorte totaal15aantal2018
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal5aantal2018
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.614gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.964gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.077gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.534gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.858gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.669gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.816gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.862gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.292gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.413gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.688gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.122gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.573gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.899gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal558aantal2019
Eenpersoonshuishoudens118aantal2019
Huishoudens zonder kinderen189aantal2019
Huishoudens met kinderen226aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,58gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  1.184aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.736Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.480Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar68,17 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen23,32 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen25,61 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,05 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,93 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO30aantal2019
Personen per soort uitkering; WW10aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW247aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.436aantal2019
Westers totaal10aantal2019
Niet-westers totaal0aantal2019
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2019
Suriname0aantal2019
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers0aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,14gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,47gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,54gemiddeld km2019
Afstand tot school1,24gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km1,53gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1493CodeWP1493
RegionaamMariënheemNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid98aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.488hectaren2019
Oppervlakte land1.485hectaren2019
Oppervlakte water3hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid92gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal789aantal2019
Personenautos brandstof benzine632aantal2019
Personenautos overige brandstof162aantal2019
Personenautos per huishouden1,40gemiddeld2019
Motorfietsen69aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad573aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€277.119Euro2019
Percentage eengezinswoning92%percentage2019
Percentage meergezinswoning8%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen78%percentage2019
Huurwoningen totaal22%percentage2019
In bezit woningcorporatie10%percentage2019
In bezit overige verhuurders12%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200084%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Raalte:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Raalte. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Raalte. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!