Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Mander:

Informatie woonplaats Mander:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mander in de gemeente Tubbergen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mander in de gemeente Tubbergen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Mander, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Mander is tussen 2013 en 2020 met 10 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 372 in 2013 tot 382 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Mander
Kaart van de woonplaats mander. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Mander binnen de gemeente Tubbergen.

Over woonplaats Mander

Woonplaats Mander heeft een totale oppervlakte van 881 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Mander telt 162 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 37 adressen per km2. Er wonen 131 huishoudens en er zijn in totaal 148 woningen. De woonplaats telt 220 auto's en 64 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Mander ligt in de gemeente Tubbergen.

De brondata voor woonplaats Mander is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Mander zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Mander valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Mander zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Mander zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tubbergen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 148 woningen in de woonplaats Mander
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Mander:

148 woningen & 161 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 161 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Mander telt in totaal 161 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Mander.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

148 woningen & 161 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Mander


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Tubbergen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Mander


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Mander.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Mander. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis 't Eschhoes


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis 't Eschhoes bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis 't Eschhoes is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Mander geen stembureau. Stembureau Dorpshuis 't Eschhoes is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Mander ligt. De gemeente Tubbergen telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tubbergen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tubbergen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.539)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Mander.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Mander was in 2017 €22.539.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (64 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Mander.

Woonplaats Mander telt in totaal 64 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Mander, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Mander zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 46 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 46 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 45 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 14% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 46 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de woonplaats Mander 6 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Mander.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Mander voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal64Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij39Aantal2019
B-F Nijverheid en energie5Aantal2019
G+I Handel en horeca10Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners382Aantal2020
Mannen196Aantal2020
Vrouwen181Aantal2020
0 tot 15 jaar75Aantal2020
15 tot 25 jaar50Aantal2020
25 tot 45 jaar85Aantal2020
45 tot 65 jaar120Aantal2020
65 jaar of ouder41Aantal2020
Ongehuwd186Aantal2020
Gehuwd166Aantal2020
Gescheiden15Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal10Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid43Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag51Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar150Aantal2019
Opleidingsniveau hoog99Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg4%Percentage2019
Wmo-cliënten10Aantal2019
Wmo-cliënten relatief26%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.383Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.408Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.956Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.947Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.464Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.752Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.829Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.054Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.897Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.909Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.724Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal131Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen31Aantal2020
Huishoudens met kinderen70Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,89Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie83%Percentage2019
Percentage werknemers68%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 32%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  301Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.399Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.539Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,82 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen22,57 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen41,84 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,20 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW41Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon372Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataAantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk4,99Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,25Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,96Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand4,99Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand18,88Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand5,29Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,58Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand19,09Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,29Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,52Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,79Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,25Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,25Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,96Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,29Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,29Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,29Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,56Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,81Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,81Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,76Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand2,16Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand5,49Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,05Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand8,05Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand16,80Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,89Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand5,05Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,99Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand27,50Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,55Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand15,79Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand16,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,79Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1290CodeWP1290
RegionaamManderNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal881Aantal hectaren2020
Oppervlakte land881Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid37Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal220Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine166Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof55Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad148Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€316.583Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning54%Percentage2019
Percentage meergezinswoning46%Percentage2019
Percentage bewoond85%Percentage2019
Percentage onbewoond15%Percentage2019
Koopwoningen71%Percentage2019
Huurwoningen totaal28%Percentage2019
In bezit woningcorporatie0%Percentage2019
In bezit overige verhuurders28%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200080%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Tubbergen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tubbergen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tubbergen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!