Informatie woonplaats Oegstgeest:

Informatie woonplaats Oegstgeest:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oegstgeest in de gemeente Oegstgeest! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oegstgeest in de gemeente Oegstgeest!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote toename van 29% naar 25.497 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oegstgeest. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Oegstgeest, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oegstgeest is met 5.704 personen gestegen van 19.793 in 1996 tot 25.497 in 2022 (dat is 29%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Oegstgeest
Kaart van de woonplaats oegstgeest. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Oegstgeest binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Oegstgeest wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Oegstgeest en voor de wijk Oegstgeest. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Oegstgeest

Woonplaats Oegstgeest heeft afgerond een totale oppervlakte van 797 hectare, waarvan 731 land en 66 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oegstgeest telt 12.362 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.770 adressen per km2. Er wonen 10.908 huishoudens en er zijn in totaal 11.014 woningen. De woonplaats telt 10.675 auto's en 2.080 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oegstgeest ligt in de gemeente Oegstgeest.

De brondata voor woonplaats Oegstgeest is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oegstgeest zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Oegstgeest bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Oegstgeest zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oegstgeest zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oegstgeest. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 11.014 woningen in de woonplaats Oegstgeest
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oegstgeest in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.014 woningen & 12.362 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 39% naar €434.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oegstgeest. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oegstgeest, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oegstgeest is met €122.000 gestegen van €312.000 in 2005 tot €434.000 in 2020 (dat is 39%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 12.362 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Oegstgeest telt in totaal 12.362 adressen, met 12.334 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 19 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oegstgeest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oegstgeest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.014 woningen & 12.362 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Oegstgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oegstgeest bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Oegstgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oegstgeest. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oegstgeest, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Oegstgeest is met 2.214 personen gestegen van 16.413 in 1997 tot 18.627 in 2021 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Oegstgeest: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Oegstgeest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oegstgeest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpscentrum Lijtweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpscentrum Lijtweg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpscentrum Lijtweg is uitgebracht. Er liggen 14 stembureau's binnen de woonplaats Oegstgeest. Stembureau Dorpscentrum Lijtweg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Oegstgeest ligt. De gemeente Oegstgeest telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oegstgeest. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oegstgeest.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Oegstgeest.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oegstgeest was in 2020 €38.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.080 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Oegstgeest.

Woonplaats Oegstgeest telt in totaal 2.080 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oegstgeest, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Oegstgeest zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 7.186 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.186 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.021 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Oegstgeest 817 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Oegstgeest.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oegstgeest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.080Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie185Aantal2020
G+I Handel en horeca315Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed270Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening895Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten225Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.497Aantal2022
Mannen12.095Aantal2021
Vrouwen12.969Aantal2021
0 tot 15 jaar4.603Aantal2021
15 tot 25 jaar2.713Aantal2021
25 tot 45 jaar5.634Aantal2021
45 tot 65 jaar6.982Aantal2021
65 jaar of ouder5.132Aantal2021
Ongehuwd11.806Aantal2021
Gehuwd10.214Aantal2021
Gescheiden1.840Aantal2021
Verweduwd1.204Aantal2021
Westers totaal4.012Aantal2021
Geboorte totaal232Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal266Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.430Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.050Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.340Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.680Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura695Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,20%Percentage2020
WMO cliënten1.135Aantal2020
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming11%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.908Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.743Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen3.124Aantal2021
Huishoudens met kinderen4.041Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers18.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€50.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen30,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen35,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar43,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen25,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen36,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€240x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO580Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.670Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.627Aantal2021
Niet-westers totaal2.425Aantal2021
Marokko187Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba136Aantal2021
Suriname288Aantal2021
Turkije154Aantal2021
Overig niet-westers1.660Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km128Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km67Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km106Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km29Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km170Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km18,40Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km55Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km139Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km55Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km30Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km43Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2744Code2022
RegionaamOegstgeestNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal797Aantal hectaren2021
Oppervlakte land731Aantal hectaren2021
Oppervlakte water66Aantal hectaren2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.770Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode12.287Aantal2022
Adressen totaal12.362Aantal2022
Panden8.397Aantal2022
Percelen7.339Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.675Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.145Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.530Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.461Aantal2020
Motorfietsen655Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.014Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€434.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning65%Percentage2020
Percentage meergezinswoning35%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen71%Percentage2021
Huurwoningen totaal28%Percentage2021
In bezit woningcorporatie16%Percentage2020
In bezit overige verhuurders12%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200077%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Oegstgeest:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oegstgeest. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oegstgeest. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!