Corona-statistieken gemeente Edam Volendam

Informatie woonplaats Purmer (Edam Volendam):

Informatie woonplaats Purmer (Edam Volendam):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Purmer (Edam Volendam) in de gemeente Edam Volendam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Purmer (Edam Volendam) in de gemeente Edam Volendam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Purmer (Edam Volendam), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Purmer (Edam Volendam) is tussen 2013 en 2020 met 5 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 110 in 2013 tot 115 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Purmer (Edam Volendam)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Purmer wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Purmer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Purmer (Edam Volendam)

Woonplaats Purmer (Edam Volendam) heeft afgerond een totale oppervlakte van 638 hectare, waarvan 623 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Purmer (Edam Volendam) telt 50 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 125 adressen per km2. Er wonen 40 huishoudens en er zijn in totaal 36 woningen. De woonplaats telt 75 auto's en 25 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Purmer (Edam Volendam) ligt in de gemeente Edam Volendam.

De brondata voor woonplaats Purmer (Edam Volendam) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Purmer (Edam Volendam) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Purmer (Edam Volendam) valt precies samen met de buurt Purmerpolder, de cijfers voor woonplaats Purmer (Edam Volendam) en buurt Purmerpolder zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Purmer (Edam Volendam) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Edam Volendam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 36 woningen in de woonplaats Purmer (Edam Volendam)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Purmer (Edam Volendam):

36 woningen & 50 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Edam Volendam (voor de woonplaats Purmer (Edam Volendam) zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€276.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Edam Volendam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 50 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Purmer (Edam Volendam) telt in totaal 50 adressen, met 44 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Purmer (Edam Volendam).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

36 woningen & 50 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Purmer (Edam Volendam).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Purmer (Edam Volendam) was in 2017 €36.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (25 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Purmer (Edam Volendam).

Woonplaats Purmer (Edam Volendam) telt in totaal 25 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Purmer (Edam Volendam) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie5aantal2019
G+I Handel en horeca0aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverlening5aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners115aantal2020
Mannen65aantal2020
Vrouwen50aantal2020
0 tot 15 jaar20aantal2020
15 tot 25 jaar20aantal2020
25 tot 45 jaar20aantal2020
45 tot 65 jaar40aantal2020
65 jaar of ouder20aantal2020
Ongehuwd60aantal2020
Gehuwd55aantal2020
Gescheiden5aantal2020
Verweduwd5aantal2020
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data
Geboorte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal5.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.370gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.280gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.650gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.740gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.310gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal40aantal2020
Eenpersoonshuishoudens10aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15aantal2020
Huishoudens met kinderen20aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataEurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner €36.500Euro2017
40% personen met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO0aantal2020
Personen per soort uitkering; WWgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOW20aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon105aantal2020
Westers totaal10aantal2020
Niet-westers totaalgeen dataaantalgeen data
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf3,00gemiddeld km2019
Afstand tot school3,00gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1749CodeWP1749
RegionaamPurmer (Edam Volendam)Naam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid19aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte12gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal638hectaren2020
Oppervlakte land623hectaren2020
Oppervlakte water15hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid125gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal75aantal2020
Personenautos brandstof benzine60aantal2020
Personenautos overige brandstof20aantal2020
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen10aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataEurogeen data
Percentage eengezinswoning94%percentage2019
Percentage meergezinswoning6%percentage2019
Percentage bewoond100%percentage2019
Percentage onbewoond0%percentage2019
Koopwoningen89%percentage2019
Huurwoningen totaal11%percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen datapercentagegeen data
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 200092%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Edam Volendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Edam Volendam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Edam Volendam. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!