Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie woonplaats Renesse:

Informatie woonplaats Renesse:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Renesse in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Renesse in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Renesse, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Renesse is tussen 2013 en 2020 met 78 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 1.535 in 2013 tot 1.456 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Renesse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Renesse wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Renesse en voor de wijk Renesse. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Renesse

Woonplaats Renesse heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.144 hectare, waarvan 1.140 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Renesse telt 2.031 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 169 adressen per km2. Er wonen 741 huishoudens en er zijn in totaal 1.056 woningen. De woonplaats telt 945 auto's en 277 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Renesse ligt in de gemeente Schouwen Duiveland.

De brondata voor woonplaats Renesse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Renesse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Renesse valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Renesse zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Renesse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.056 woningen in de woonplaats Renesse
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Renesse:

1.056 woningen & 2.014 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Renesse (€325.500 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Renesse voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.014 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Renesse telt in totaal 2.014 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Renesse.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.056 woningen & 2.014 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.230)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Renesse.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Renesse was in 2017 €29.230.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (277 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Renesse.

Woonplaats Renesse telt in totaal 277 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Renesse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal277Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij6Aantal2019
B-F Nijverheid en energie21Aantal2019
G+I Handel en horeca114Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed38Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening34Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.456Aantal2020
Mannen704Aantal2020
Vrouwen758Aantal2020
0 tot 15 jaar115Aantal2020
15 tot 25 jaar109Aantal2020
25 tot 45 jaar199Aantal2020
45 tot 65 jaar488Aantal2020
65 jaar of ouder501Aantal2020
Ongehuwd486Aantal2020
Gehuwd694Aantal2020
Gescheiden133Aantal2020
Verweduwd123Aantal2020
Westers totaal112Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid194Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag336Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar514Aantal2019
Opleidingsniveau hoog211Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten94Aantal2019
Wmo-cliënten relatief72%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners22Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.834Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.904Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.161Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.135Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.079Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.354Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.746Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.104Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.643Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal741Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens286Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen298Aantal2020
Huishoudens met kinderen164Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,94Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2019
Percentage werknemers68%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 32%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.286Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.013Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.230Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,30 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen39,96 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,68 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,57 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,42 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO39Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW468Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.295Aantal2020
Niet-westers totaal49Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers40Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,78Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,18Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,32Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,88Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,78Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,98Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,78Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand15,45Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand32,36Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,18Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,12Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand15,12Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,57Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,46Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km12,96Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,32Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,32Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,88Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand14,75Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO afstand14,75Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,75Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Openbaar groen totaal afstand0,26Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,25Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,74Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,32Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,53Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,57Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,08Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,64Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand4,67Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,57Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,73Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,17Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand33,75Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand62,96Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand5,20Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,61Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand63,86Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,71Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand15,95Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand34,24Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Sauna afstand30Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand24Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,51Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2685CodeWP2685
RegionaamRenesseNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.144Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.140Aantal hectaren2020
Oppervlakte water4Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid169Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal945Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine749Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof196Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.056Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€325.500Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning93%Percentage2019
Percentage meergezinswoning7%Percentage2019
Percentage bewoond66%Percentage2019
Percentage onbewoond34%Percentage2019
Koopwoningen57%Percentage2019
Huurwoningen totaal37%Percentage2019
In bezit woningcorporatie18%Percentage2019
In bezit overige verhuurders19%Percentage2019
Eigendom onbekend7%Percentage2019
Bouwjaar voor 200090%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!