Corona-statistieken gemeente Rhenen

Informatie woonplaats Rhenen:

Informatie woonplaats Rhenen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rhenen in de gemeente Rhenen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rhenen in de gemeente Rhenen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Rhenen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Rhenen is tussen 2013 en 2020 met 850 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 14.600 in 2013 tot 15.450 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Rhenen
Kaart van de woonplaats rhenen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rhenen binnen de gemeente Rhenen.

De naam Rhenen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Rhenen en voor de wijk Rhenen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Rhenen

Woonplaats Rhenen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.363 hectare, waarvan 3.237 land en 127 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rhenen telt 7.352 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 304 adressen per km2. Er wonen 6.455 huishoudens en er zijn in totaal 6.331 woningen. De woonplaats telt 7.750 auto's en 1.540 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rhenen ligt in de gemeente Rhenen.

De brondata voor woonplaats Rhenen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rhenen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rhenen valt samen met deze 11 wijken: wijk Rhenen, wijk Rhenen Oost, wijk Rhenen West, wijk Rhenen Noord, wijk Grebbeberg, wijk Randzone, wijk Binnenveld, wijk Achterberg, wijk Uiterwaarden Rhenen, wijk Remmerden, wijk Heuvelrug Rhenen. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rhenen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rhenen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 6.331 woningen in de woonplaats Rhenen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Rhenen:

6.331 woningen & 6.981 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Rhenen (€279.886 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Rhenen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 6.981 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Rhenen telt in totaal 6.981 adressen, met 6.957 verblijfsobjecten, 21 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Rhenen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.331 woningen & 6.981 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Rhenen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Rhenen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Rhenen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.302)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Rhenen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rhenen was in 2018 €25.302.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.540 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rhenen.

Woonplaats Rhenen telt in totaal 1.540 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rhenen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Rhenen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.965 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.965 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.868 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Rhenen 457 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Rhenen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rhenen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.540Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2019
B-F Nijverheid en energie290Aantal2019
G+I Handel en horeca310Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed180Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening400Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners15.450Aantal2020
Mannen7.640Aantal2020
Vrouwen7.795Aantal2020
0 tot 15 jaar2.710Aantal2020
15 tot 25 jaar1.850Aantal2020
25 tot 45 jaar3.400Aantal2020
45 tot 65 jaar4.180Aantal2020
65 jaar of ouder3.435Aantal2020
Ongehuwd6.810Aantal2020
Gehuwd6.800Aantal2020
Gescheiden1.030Aantal2020
Verweduwd920Aantal2020
Westers totaal980Aantal2020
Geboorte totaal160Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal120Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid479Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.380Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar4.600Aantal2019
Opleidingsniveau hoog3.160Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten905Aantal2019
Wmo-cliënten relatief59%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.026Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.195Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.756Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.318Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.881Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.542Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.325Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.390Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement767Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.176Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.363Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.632Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.103Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.177Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.559Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.455Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.085Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.045Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.270Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,36Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  11.800Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.793Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.302Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,96 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen34,64 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,73 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,84 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,94 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO650Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.440Aantal2020
Niet-westers totaal1.030Aantal2020
Marokko420Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2020
Suriname55Aantal2020
Turkije35Aantal2020
Overig niet-westers510Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,94Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,37Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,26Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,63Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,94Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand11,81Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,69Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand11,81Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,37Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,19Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,45Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,98Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,13Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,95Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,02Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,26Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,26Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,63Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,12Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,13Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,73Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,36Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,57Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,61Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,91Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,01Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,47Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,87Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,39Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,64Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,07Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,05Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,68Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,62Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand24,62Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand34,35Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,52Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,03Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,23Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1399CodeWP1399
RegionaamRhenenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.363Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.237Aantal hectaren2020
Oppervlakte water127Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid304Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.750Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.245Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.500Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen610Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.331Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€279.886Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning75%Percentage2019
Percentage meergezinswoning25%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen63%Percentage2019
Huurwoningen totaal37%Percentage2019
In bezit woningcorporatie28%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200080%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Rhenen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rhenen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rhenen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!