Statistieken woonplaats Sluiskil

Aantal inwoners per jaar
(afname van 4,49% naar 2.280 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Sluiskil. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Sluiskil is met 107 personen gedaald van 2.387 in 2013 tot 2.280 in 2023 (dat is 4,49%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Sluiskil

Woonplaats Sluiskil heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.137 hectare, waarvan 1.086 land en 52 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Sluiskil telt 1.375 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 98 adressen per km2. Er wonen 1.125 huishoudens en er zijn in totaal 1.165 woningen. De woonplaats telt 1.310 auto's en 170 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Sluiskil ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Sluiskil is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Sluiskil zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Sluiskil valt samen met de wijken Kern Sluiskil en Buitengebied Sluiskil. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Sluiskil zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Sluiskil
Kaart van de woonplaats Sluiskil. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Sluiskil binnen de gemeente Terneuzen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.165 woningen in de woonplaats Sluiskil.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 40% naar €164.351 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Sluiskil. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Sluiskil, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Sluiskil is met €47.351 toegenomen van €117.000 in 2013 tot €164.351 in 2022 (dat is 40%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terneuzen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Sluiskil is €164.352, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 1.165 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 12 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Sluiskil wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Sluiskil: er zijn 421 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Sluiskil.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.375 totaal in de woonplaats Sluiskil

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Sluiskil telt in totaal 1.375 adressen, met 1.366 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Sluiskil ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Sluiskil. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Sluiskil. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Sluiskil

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Sluiskil. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Sluiskil


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Sluiskil


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Sluiskil. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Sluiskil, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Sluiskil is met 261 personen gedaald van 1.761 in 2013 tot 1.500 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Sluiskil
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Sluiskil in 2022 zijn Westers (615 inwoners) en Overig (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Sluiskil: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Sluiskil.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Sluiskil. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Sluiskil zijn C (268 adressen) en G (232 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Sluiskil. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Sluiskil: 268 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Sluiskil
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Sluiskil.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Sluiskil. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Sluiskil vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Welzijnscentrum ’t Meulengat

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Welzijnscentrum ’t Meulengat is uitgebracht. Welzijnscentrum ’t Meulengat was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Sluiskil. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Terneuzen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Welzijnscentrum ’t Meulengat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Sluiskil stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Terneuzen telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Sluiskil.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Sluiskil was in 2020 €24.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Sluiskil (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Sluiskil zijn in totaal 170 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Sluiskil. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Sluiskil
Er zijn 16 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Sluiskil.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Sluiskil op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de woonplaats Sluiskil. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Sluiskil die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.659 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Sluiskil in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Sluiskil geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.160 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Sluiskil (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.371 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Sluiskil in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Sluiskil geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Sluiskil. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 89 misdrijven in de woonplaats Sluiskil geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Sluiskil, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Sluiskil zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.054 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Sluiskil 89 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Sluiskil in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (18 delicten) en Horizontale fraude (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Sluiskil.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 6 misdrijven in de woonplaats Sluiskil geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Sluiskil met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Sluiskil over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Sluiskil.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Sluiskil.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Sluiskil. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Sluiskil.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Sluiskil.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Sluiskil genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Sluiskil.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Sluiskil.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Sluiskil voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie35Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.280Aantal2023
Mannen1.170Aantal2023
Vrouwen1.095Aantal2023
0 tot 15 jaar310Aantal2023
15 tot 25 jaar220Aantal2023
25 tot 45 jaar585Aantal2023
45 tot 65 jaar695Aantal2023
65 jaar of ouder460Aantal2023
Ongehuwd1.080Aantal2023
Gehuwd875Aantal2023
Gescheiden205Aantal2023
Verweduwd125Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid210Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag560Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar980Aantal2021
Opleidingsniveau hoog240Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg19%Percentage2021
WMO cliënten130Aantal2021
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.827Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.523Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.094Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.501Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.887Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.558Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief654Aantal2023
Energielabels Voorlopig526Aantal2023
Energielabels Onbepaald101Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++11Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A91Aantal2023
Energielabels B137Aantal2023
Energielabels C268Aantal2023
Energielabels D164Aantal2023
Energielabels E154Aantal2023
Energielabels F120Aantal2023
Energielabels G232Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens440Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen365Aantal2023
Huishoudens met kinderen320Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,01Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers90%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€55x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW410Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.440Aantal2023
Herkomst Europa595Aantal2023
Herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland1.445Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa425Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Autochtoon1.500Aantal2022
Westers totaal615Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers85Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven89Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,79Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,47Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,57Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand4,77Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,02Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand26,35Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,22Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,39Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,22Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,64Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,94Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand19,61Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand31,28Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand35,08Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,28Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand103,68Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,11Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand7,97Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,27Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand25,68Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1135CodeWP1135
RegionaamSluiskilNaamSluiskil
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.137Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.086Aantal hectaren2023
Oppervlakte water52Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid98Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.375Aantal2023
Adressen met postcode1.281Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.177Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.311Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom64Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.138Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom39Aantal2023
Panden1.257Aantal2023
Percelen1.109Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192593Aantal2023
Panden 1925 tot 1950229Aantal2023
Panden 1950 tot 1970483Aantal2023
Panden 1970 tot 1980156Aantal2023
Panden 1980 tot 199097Aantal2023
Panden 1990 tot 200084Aantal2023
Panden 2000 tot 201052Aantal2023
Panden 2010 tot 202050Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2021
Verkeersongevallen totaal22Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.310Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.155Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof155Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen185Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.165Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€164.351Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning97%Percentage2022
Percentage meergezinswoning3%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal26%Percentage2022
In bezit woningcorporatie13%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend4%Percentage2022
Bouwjaar voor 200094%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2022
Appartement43Aantal2023
Tussen of geschakelde woning421Aantal2023
Hoekwoning245Aantal2023
Tweeonder1kap148Aantal2023
Vrijstaande woning320Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats9Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend25Aantal2023
Woningtype n.v.t.189Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!