Informatie woonplaats Stuifzand:

Informatie woonplaats Stuifzand:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Stuifzand in de gemeente Hoogeveen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Stuifzand in de gemeente Hoogeveen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 3,59% naar 568 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Stuifzand. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Stuifzand, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Stuifzand is met 20 personen toegenomen van 548 in 2013 tot 568 in 2021 (dat is 3,59%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Stuifzand
Kaart van de woonplaats stuifzand-hoogeveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Stuifzand binnen de gemeente Hoogeveen.

De naam Stuifzand wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Stuifzand. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Stuifzand

Woonplaats Stuifzand heeft afgerond een totale oppervlakte van 641 hectare, waarvan 635 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Stuifzand telt 275 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 51 adressen per km2. Er wonen 224 huishoudens en er zijn in totaal 234 woningen. De woonplaats telt 328 auto's en 52 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Stuifzand ligt in de gemeente Hoogeveen.

De brondata voor woonplaats Stuifzand is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Stuifzand zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Stuifzand (Hoogeveen) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Stuifzand (Hoogeveen) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Stuifzand zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 234 woningen in de woonplaats Stuifzand
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoogeveen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

234 woningen & 275 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 1,56% naar €255.543 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Stuifzand. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Stuifzand, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Stuifzand is met €3.914 gestegen van €251.628 in 2013 tot €255.543 in 2020 (dat is 1,56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 275 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Stuifzand telt in totaal 275 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Stuifzand. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Stuifzand. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

234 woningen & 275 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Stuifzand


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hoogeveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Stuifzand


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Stuifzand. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Stuifzand, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Stuifzand is met 27 personen gestegen van 531 in 2013 tot 558 in 2021 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Stuifzand: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Stuifzand.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Stuifzand. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Vereniging Ons Dorpshuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Vereniging Ons Dorpshuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Vereniging Ons Dorpshuis is uitgebracht. Stembureau Vereniging Ons Dorpshuis is het enige stembureau binnen de woonplaats Stuifzand. De gemeente Hoogeveen telde bij deze verkiezingen in totaal 26 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoogeveen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.351)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Stuifzand.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Stuifzand was in 2019 €24.351.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor woonplaats Stuifzand zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Stuifzand (Hoogeveen), 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Stuifzand (Hoogeveen) zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 94 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 94 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 91 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Stuifzand (Hoogeveen) 13 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Stuifzand (Hoogeveen).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Stuifzand voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal52Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners568Aantal2021
Mannen300Aantal2021
Vrouwen263Aantal2021
0 tot 15 jaar69Aantal2021
15 tot 25 jaar85Aantal2021
25 tot 45 jaar100Aantal2021
45 tot 65 jaar194Aantal2021
65 jaar of ouder101Aantal2021
Ongehuwd248Aantal2021
Gehuwd264Aantal2021
Gescheiden36Aantal2021
Verweduwd14Aantal2021
Westers totaal9Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid89Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag138Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar263Aantal2020
Opleidingsniveau hoog61Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg11,40%Percentage2019
WMO cliënten18Aantal2019
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.324Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.284Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.779Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.396Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.666Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.611Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.333Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.736Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal224Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens51Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen91Aantal2021
Huishoudens met kinderen82Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,49Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers547Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.689Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.351Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen45,01%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen15,73%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,84%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen29,58%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,64%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,08%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,24%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,42%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,17%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€163x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO26Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW91Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon558Aantal2021
Niet-westers totaal0Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,26Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,31Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand3,97Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand5,31Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand5,31Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,38Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,23Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,41Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Café afstand3,62Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand2,66Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand3,24Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,95Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,83Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand3,55Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,61Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,15Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,23Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,36Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,25Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,67Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,53Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,95Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,61Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand25,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,45Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand52,51Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand13,21Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,81Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,91Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,91Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1819Code2022
RegionaamStuifzandNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal641Aantal hectaren2021
Oppervlakte land635Aantal hectaren2021
Oppervlakte water6Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage2%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid51Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode273Aantal2022
Adressen totaal275Aantal2022
Panden273Aantal2022
Percelen268Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal328Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine230Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof98Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,46Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen35Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad234Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€255.543Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning94%Percentage2020
Percentage meergezinswoning6%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen82%Percentage2020
Huurwoningen totaal17%Percentage2020
In bezit woningcorporatie4%Percentage2020
In bezit overige verhuurders13%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Hoogeveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hoogeveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoogeveen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!