Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Uffelte:

Informatie woonplaats Uffelte:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Uffelte in de gemeente Westerveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Uffelte in de gemeente Westerveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Uffelte, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Uffelte is tussen 2013 en 2020 met 6 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 1.432 in 2013 tot 1.438 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Uffelte
Kaart van de woonplaats uffelte. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Uffelte binnen de gemeente Westerveld.

De naam Uffelte wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Uffelte en voor de wijk Uffelte. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Uffelte

Woonplaats Uffelte heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.204 hectare, waarvan 2.162 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Uffelte telt 661 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 44 adressen per km2. Er wonen 614 huishoudens en er zijn in totaal 596 woningen. De woonplaats telt 924 auto's en 174 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Uffelte ligt in de gemeente Westerveld.

De brondata voor woonplaats Uffelte is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Uffelte zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Uffelte valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Uffelte zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Uffelte zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 596 woningen in de woonplaats Uffelte
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Uffelte:

596 woningen & 661 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 661 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Uffelte telt in totaal 661 adressen, met 656 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Uffelte.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

596 woningen & 661 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Uffelte


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Uffelte


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Uffelte.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Uffelte. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis De Vlasbarg'n


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis De Vlasbarg'n bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis De Vlasbarg'n is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis De Vlasbarg'n is het enige stembureau binnen de woonplaats Uffelte. De gemeente Westerveld telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.664)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Uffelte.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Uffelte was in 2017 €23.664.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (174 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Uffelte.

Woonplaats Uffelte telt in totaal 174 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Uffelte, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Uffelte zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 211 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 211 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 206 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Uffelte 25 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Uffelte.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Uffelte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal174Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2019
B-F Nijverheid en energie35Aantal2019
G+I Handel en horeca30Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.438Aantal2020
Mannen714Aantal2020
Vrouwen734Aantal2020
0 tot 15 jaar205Aantal2020
15 tot 25 jaar160Aantal2020
25 tot 45 jaar240Aantal2020
45 tot 65 jaar464Aantal2020
65 jaar of ouder350Aantal2020
Ongehuwd579Aantal2020
Gehuwd699Aantal2020
Gescheiden80Aantal2020
Verweduwd65Aantal2020
Westers totaal65Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid66Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag440Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar409Aantal2019
Opleidingsniveau hoog249Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten45Aantal2019
Wmo-cliënten relatief35%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.342Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.179Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.050Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.102Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.723Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.407Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.638Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.781Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.589Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.471Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.601Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.833Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal614Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen245Aantal2020
Huishoudens met kinderen210Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,32Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.099Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.914Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.664Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,75 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen29,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,81 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,50 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW319Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.343Aantal2020
Niet-westers totaal30Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers20Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,90Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,83Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,76Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,90Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,85Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand3,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand13,04Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,52Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,83Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,60Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand8,26Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,94Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand3,37Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,73Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,93Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,34Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,34Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,34Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,96Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,65Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,79Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,72Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,72Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,44Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,75Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand3,74Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,14Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,51Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand11,46Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,07Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand12,77Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand38,26Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,97Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand11,78Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand33,07Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand8,54Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,77Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand11,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,53Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3121CodeWP3121
RegionaamUffelteNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.204Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.162Aantal hectaren2020
Oppervlakte water44Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid44Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal924Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine644Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof279Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen105Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad596Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€269.495Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning95%Percentage2019
Percentage meergezinswoning5%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen80%Percentage2019
Huurwoningen totaal20%Percentage2019
In bezit woningcorporatie14%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200094%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Westerveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westerveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!