Corona-statistieken gemeente Vught

Informatie woonplaats Vught:

Informatie woonplaats Vught:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vught in de gemeente Vught! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vught in de gemeente Vught!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Vught, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Vught is tussen 2013 en 2020 met 957 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 24.796 in 2013 tot 25.754 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Vught
Kaart van de woonplaats vught. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vught binnen de gemeente Vught.

De naam Vught wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Vught en voor de wijk Vught. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Vught

Woonplaats Vught heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.602 hectare, waarvan 2.539 land en 61 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vught telt 13.386 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 635 adressen per km2. Er wonen 10.917 huishoudens en er zijn in totaal 11.183 woningen. De woonplaats telt 12.488 auto's en 2.795 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vught ligt in de gemeente Vught.

De brondata voor woonplaats Vught is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vught zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vught valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 17 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Vught zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vught zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vught. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 11.183 woningen in de woonplaats Vught
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Vught:

11.183 woningen & 13.342 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Vught (€365.851 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vught voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 13.342 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Vught telt in totaal 13.342 adressen, met 13.327 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Vught.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.183 woningen & 13.342 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Vught bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.928)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Vught.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vught was in 2018 €27.928.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.795 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vught.

Woonplaats Vught telt in totaal 2.795 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vught, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Vught zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 9.302 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.302 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.127 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Vught 999 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Vught.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vught voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.795Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij29Aantal2019
B-F Nijverheid en energie399Aantal2019
G+I Handel en horeca452Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie173Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed464Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening960Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten317Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners25.754Aantal2020
Mannen12.846Aantal2020
Vrouwen12.865Aantal2020
0 tot 15 jaar4.455Aantal2020
15 tot 25 jaar2.622Aantal2020
25 tot 45 jaar5.681Aantal2020
45 tot 65 jaar7.501Aantal2020
65 jaar of ouder5.472Aantal2020
Ongehuwd12.220Aantal2020
Gehuwd10.102Aantal2020
Gescheiden1.973Aantal2020
Verweduwd1.493Aantal2020
Westers totaal2.409Aantal2020
Geboorte totaal215Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal260Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.015Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag4.660Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.478Aantal2019
Opleidingsniveau hoog7.754Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura575Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten1.180Aantal2019
Wmo-cliënten relatief51%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.104Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.114Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.879Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.119Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.219Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.436Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.436Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.452Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement845Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.262Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.495Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.411Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.164Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.627Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.917Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.717Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.278Aantal2020
Huishoudens met kinderen4.009Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  19.483Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.869Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.928Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,55 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,11 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,91 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,33 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,47 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand240Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.041Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW340Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.073Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.956Aantal2020
Niet-westers totaal1.388Aantal2020
Marokko150Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba170Aantal2020
Suriname125Aantal2020
Turkije110Aantal2020
Overig niet-westers923Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,83Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,36Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,92Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,72Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,83Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,16Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,96Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,14Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,16Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,36Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,32Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,91Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,77Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,12Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km91Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,72Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,92Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,96Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,72Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,48Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,48Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,49Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,58Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,68Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,76Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,88Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,86Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,68Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,83Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,83Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,68Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,13Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,22Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,54Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,07Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,40Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand8,44Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,07Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,69Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,94Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,65Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1619CodeWP1619
RegionaamVughtNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.602Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.539Aantal hectaren2020
Oppervlakte water61Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid635Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.488Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10.204Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.284Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen757Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.183Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€365.851Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning76%Percentage2019
Percentage meergezinswoning24%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen62%Percentage2019
Huurwoningen totaal38%Percentage2019
In bezit woningcorporatie27%Percentage2019
In bezit overige verhuurders11%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200088%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Vught:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vught. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vught. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!