Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Wilhelminaoord:

Informatie woonplaats Wilhelminaoord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wilhelminaoord in de gemeente Westerveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wilhelminaoord in de gemeente Westerveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wilhelminaoord, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wilhelminaoord is tussen 2013 en 2020 met 15 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 920 in 2013 tot 905 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Wilhelminaoord
Kaart van de woonplaats wilhelminaoord. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wilhelminaoord binnen de gemeente Westerveld.

De naam Wilhelminaoord wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Wilhelminaoord en voor de wijk Wilhelminaoord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wilhelminaoord

Woonplaats Wilhelminaoord heeft een totale oppervlakte van 249 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wilhelminaoord telt 492 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 136 adressen per km2. Er wonen 415 huishoudens en er zijn in totaal 413 woningen. De woonplaats telt 475 auto's en 70 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wilhelminaoord ligt in de gemeente Westerveld.

De brondata voor woonplaats Wilhelminaoord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wilhelminaoord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wilhelminaoord valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Wilhelminaoord en wijk Wilhelminaoord zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wilhelminaoord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 413 woningen in de woonplaats Wilhelminaoord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wilhelminaoord:

413 woningen & 492 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 492 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Wilhelminaoord telt in totaal 492 adressen, met 488 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wilhelminaoord.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

413 woningen & 492 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Wilhelminaoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Wilhelminaoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Wilhelminaoord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wilhelminaoord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Ons Dorpshuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Ons Dorpshuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Ons Dorpshuis is uitgebracht. Stembureau Ons Dorpshuis is het enige stembureau binnen de woonplaats Wilhelminaoord. De gemeente Westerveld telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Wilhelminaoord.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wilhelminaoord was in 2017 €19.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (70 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Wilhelminaoord.

Woonplaats Wilhelminaoord telt in totaal 70 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wilhelminaoord, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Wilhelminaoord zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 154 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 154 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 149 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Wilhelminaoord 14 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Wilhelminaoord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wilhelminaoord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal70Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie10Aantal2019
G+I Handel en horeca10Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners905Aantal2020
Mannen425Aantal2020
Vrouwen480Aantal2020
0 tot 15 jaar125Aantal2020
15 tot 25 jaar75Aantal2020
25 tot 45 jaar175Aantal2020
45 tot 65 jaar245Aantal2020
65 jaar of ouder270Aantal2020
Ongehuwd355Aantal2020
Gehuwd355Aantal2020
Gescheiden100Aantal2020
Verweduwd90Aantal2020
Westers totaal40Aantal2020
Geboorte totaal10Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal20Aantal2019
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid363Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag190Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2019
Opleidingsniveau hoog130Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten120Aantal2019
Wmo-cliënten relatief134%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.300Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.360Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal415Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen140Aantal2020
Huishoudens met kinderen110Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.600Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.700Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,70 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen47,40 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen5,60 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW260Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon840Aantal2020
Niet-westers totaal25Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers15Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,90Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand22,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,90Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand9,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Café afstand5,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand4,40Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand45,70Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,70Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand10,30Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand22,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,80Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand22Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand16,40Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3127CodeWP3127
RegionaamWilhelminaoordNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal249Aantal hectaren2020
Oppervlakte land249Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid136Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal475Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine350Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof120Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte190Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad413Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€165.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning90%Percentage2019
Percentage meergezinswoning10%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen58%Percentage2019
Huurwoningen totaal42%Percentage2019
In bezit woningcorporatie31%Percentage2019
In bezit overige verhuurders12%Percentage2019
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 200098%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Westerveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westerveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!