Corona-statistieken gemeente Zoetermeer

Informatie woonplaats Zoetermeer:

Informatie woonplaats Zoetermeer:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zoetermeer, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zoetermeer is tussen 2013 en 2020 met 2.195 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 123.090 in 2013 tot 125.285 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Zoetermeer wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Zoetermeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zoetermeer

Woonplaats Zoetermeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.705 hectare, waarvan 3.445 land en 260 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zoetermeer telt 63.001 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.523 adressen per km2. Er wonen 56.027 huishoudens en er zijn in totaal 56.199 woningen. De woonplaats telt 57.570 auto's en 9.030 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zoetermeer ligt in de gemeente Zoetermeer.

De brondata voor woonplaats Zoetermeer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zoetermeer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Zoetermeer bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Zoetermeer zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zoetermeer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 56.199 woningen in de woonplaats Zoetermeer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zoetermeer:

56.199 woningen & 62.686 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zoetermeer (€220.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zoetermeer voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 62.686 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zoetermeer telt in totaal 62.686 adressen, met 62.626 verblijfsobjecten en 60 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Zoetermeer.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

56.199 woningen & 62.686 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zoetermeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zoetermeer was in 2018 €26.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (9.030 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zoetermeer.

Woonplaats Zoetermeer telt in totaal 9.030 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zoetermeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.030aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij80aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.340aantal2019
G+I Handel en horeca1.850aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.050aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed700aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening2.760aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1.255aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners125.285aantal2020
Mannen61.192aantal2020
Vrouwen64.093aantal2020
0 tot 15 jaar21.059aantal2020
15 tot 25 jaar14.279aantal2020
25 tot 45 jaar30.994aantal2020
45 tot 65 jaar34.957aantal2020
65 jaar of ouder23.996aantal2020
Ongehuwd59.197aantal2020
Gehuwd48.726aantal2020
Gescheiden12.002aantal2020
Verweduwd5.360aantal2020
Geboorte totaal1.234aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal903aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.130gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.960gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.500gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal56.027aantal2020
Eenpersoonshuishoudens19.243aantal2020
Huishoudens zonder kinderen16.018aantal2020
Huishoudens met kinderen20.766aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  98.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,30 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen35,10 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand3.080aantal2020
Personen per soort uitkering; AO5.180aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.750aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW21.860aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon85.102aantal2020
Westers totaal13.635aantal2020
Niet-westers totaal26.548aantal2020
Marokko2.361aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.847aantal2020
Suriname8.738aantal2020
Turkije1.403aantal2020
Overig niet-westers11.199aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km12,80gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2293CodeWP2293
RegionaamZoetermeerNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid3.637aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.671gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal3.705hectaren2020
Oppervlakte land3.445hectaren2020
Oppervlakte water260hectaren2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.523gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal57.570aantal2020
Personenautos brandstof benzine49.865aantal2020
Personenautos overige brandstof7.705aantal2020
Personenautos per huishouden1,00gemiddeld2020
Motorfietsen4.190aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad56.199aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€220.000Euro2019
Percentage eengezinswoning57%percentage2019
Percentage meergezinswoning43%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen54%percentage2019
Huurwoningen totaal45%percentage2019
In bezit woningcorporatie36%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zoetermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zoetermeer. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!