Statistieken gemeente Zoetermeer

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 18% naar 125.767 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Zoetermeer. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Zoetermeer is met 19.186 personen gestegen van 106.581 in 1996 tot 125.767 in 2022 (dat is 18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Zoetermeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.705 hectare, waarvan 3.443 land en 262 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.523 adressen per km2. Er wonen 56.481 huishoudens in de gemeente Zoetermeer en de gemeente telt 1 woonplaats, 9 wijken en 26 buurten.

De naam Zoetermeer wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Zoetermeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Zoetermeer

Vlag van de gemeente Zoetermeer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zoetermeer
Kaart van de gemeente Zoetermeer met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zoetermeer met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordhove, 2: Buytenwegh de Leyens, 3: Buitengebied, 4: Seghwaert, 5: Oosterheem, 6: Meerzicht, 7: Centrum, 8: Industriegebied, 9: Rokkeveen.

Kenmerken van de 56.668 woningen in de gemeente Zoetermeer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zoetermeer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

56.668 woningen & 64.697 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 56% naar €290.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Zoetermeer. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zoetermeer, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zoetermeer is met €104.000 gestegen van €186.000 in 2005 tot €290.000 in 2022 (dat is 56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 64.697 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Zoetermeer telt in totaal 64.697 adressen, met 64.637 verblijfsobjecten en 60 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zoetermeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Zoetermeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

56.668 woningen & 64.697 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zoetermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Zoetermeer
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Zoetermeer: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 58.219 personen uit de gemeente Zoetermeer positief op Corona getest en er zijn 906 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 27 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Zoetermeer
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Zoetermeer.

Gemiddeld overleden 19,11 personen per week uit de gemeente Zoetermeer (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 02 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300) gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zoetermeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied-West heeft met €46.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoetermeer. En buurt Meerzicht-Oost heeft met €23.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoetermeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Zoetermeer is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Gemeente Zoetermeer telt 99.900 inkomensontvangers op 125.767 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in gemeente Zoetermeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Zoetermeer is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Zoetermeer is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Zoetermeer
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Zoetermeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Zoetermeer vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Zoetermeer voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Zoetermeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Zoetermeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Zoetermeer: 21.801 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Zoetermeer.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Zoetermeer. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Zoetermeer, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Zoetermeer is met 1.061 personen gestegen van 82.528 in 1996 tot 83.589 in 2022 (dat is 1,29%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Zoetermeer: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Zoetermeer
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Zoetermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zoetermeer:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD6.80313%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LHN6.06412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.6309%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PDvZ (Partij Democratie voor Zoetermeer)4.6139%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Zó! Zoetermeer4.5088,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Zoetermeer Vooruit3.9197,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.8097,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.4086,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV3.1846,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.7975,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.6555,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP2.2734,42%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.9093,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GOED8401,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD18.28725%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6610.87115%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV9.43913%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.9276,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4.5286,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.3795,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.9295,3%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks3.2274,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.7603,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.1582,93%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.0332,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.3261,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.2901,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1.0181,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP7511,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje7461,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ15270,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter2620,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2020,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1930,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1730,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1430,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1220,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol840,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter750,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu540,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht510,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP420,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft390,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland140,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6.99419%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD6.06316%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD5.93216%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.9648%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.9628%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.5586,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2.1695,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.8685%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.6584,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.5584,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.2943,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt6661,79%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2660,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio930,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft840,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen680,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD10.09620%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD8.01216%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.4488,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4.3288,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4.2398,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664.0418,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3.2046,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.9996%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.4214,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2.1864,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.1364,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP7031,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK5481,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH4140,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje2040,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1070,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.50920%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk8.52718%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA7.38315%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6.01813%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4.4889,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.9818,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.5107,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP3.1666,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland6021,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots4871,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zoetermeer. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Zoetermeer: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Zoetermeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zoetermeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zoetermeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (12.085 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zoetermeer (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Zoetermeer zijn in totaal 12.085 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 12.085 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 12.080 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Zoetermeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zoetermeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zoetermeer, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Zoetermeer zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 71.530 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 71.530 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 69.724 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Zoetermeer 5.810 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Zoetermeer.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Zoetermeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zoetermeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 37 wijken en buurten in gemeente Zoetermeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zoetermeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zoetermeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Zoetermeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zoetermeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal12.085Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.540Aantal2021
G+I Handel en horeca2.030Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.105Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed705Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening2.920Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.395Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.310Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners125.767Aantal2022
Mannen61.420Aantal2022
Vrouwen64.347Aantal2022
0 tot 15 jaar21.230Aantal2022
15 tot 25 jaar14.192Aantal2022
25 tot 45 jaar31.185Aantal2022
45 tot 65 jaar33.686Aantal2022
65 jaar of ouder25.474Aantal2022
Ongehuwd60.148Aantal2022
Gehuwd48.070Aantal2022
Gescheiden12.122Aantal2022
Verweduwd5.427Aantal2022
Westers totaal13.716Aantal2022
Geboorte totaal1.280Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.007Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.653,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag25.860Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar41.220Aantal2020
Opleidingsniveau hoog28.100Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura3.575Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten8.300Aantal2021
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2021
Energielabels Definitief41.704Aantal2023
Energielabels Voorlopig17.320Aantal2023
Energielabels Onbepaald5.621Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++274Aantal2023
Energielabels A+++446Aantal2023
Energielabels A++258Aantal2023
Energielabels A+463Aantal2023
Energielabels A14.361Aantal2023
Energielabels B10.494Aantal2023
Energielabels C21.801Aantal2023
Energielabels D4.136Aantal2023
Energielabels E3.652Aantal2023
Energielabels F1.897Aantal2023
Energielabels G1.241Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam31%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal56.481Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens19.707Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen16.065Aantal2022
Huishoudens met kinderen20.709Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers99.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€70x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand3.010Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO5.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.180Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW23.050Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon83.589Aantal2022
Niet-westers totaal28.462Aantal2022
Marokko2.586Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.024Aantal2022
Suriname8.934Aantal2022
Turkije1.621Aantal2022
Overig niet-westers12.297Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.048Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven696Aantal2022
Milieu overtredingen11Aantal2022
Oplichting802Aantal2022
Verkeersovertredingen1.391Aantal2022
Vernieling497Aantal2022
Overige misdrijven171Aantal2022
Totaal misdrijven5.810Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km50Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km89Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km165Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km55Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0637Code2022
RegionaamZoetermeerNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode06370000Code2022
Oppervlakte totaal3.705Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.443Aantal hectaren2022
Oppervlakte water262Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.523Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal64.697Aantal2023
Adressen met postcode64.645Aantal2023
Adressen met woonfunctie58.918Aantal2023
Panden36.674Aantal2023
Percelen29.200Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 1900184Aantal2023
Panden 1900 tot 1925230Aantal2023
Panden 1925 tot 1950439Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.442Aantal2023
Panden 1970 tot 198020.689Aantal2023
Panden 1980 tot 199015.483Aantal2023
Panden 1990 tot 20008.319Aantal2023
Panden 2000 tot 20109.194Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.470Aantal2023
Panden 2020 en later2.100Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade288Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade478Aantal2021
Verkeersongevallen totaal767Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal58.110Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine48.925Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof9.185Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.688Aantal2022
Motorfietsen4.200Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad56.668Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€290.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning57%Percentage2022
Percentage meergezinswoning43%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen55%Percentage2022
Huurwoningen totaal45%Percentage2022
In bezit woningcorporatie35%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zoetermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zoetermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!