Corona-statistieken gemeente Voorschoten

Informatie buurt Adegeest:

Informatie buurt Adegeest:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Adegeest in de gemeente Voorschoten! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Adegeest in de gemeente Voorschoten!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 12% naar 2.660 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Adegeest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Adegeest, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Adegeest is met 285 personen gestegen van 2.375 in 2013 tot 2.660 in 2020 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Adegeest
Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk, 6: Vlietwijk, 7: Centrum, 8: Bloemenwijk, 9: Bijdorp, 10: Boschgeest, 11: Buitengebied, 12: Starrenburg ...Toon minder...

Over de buurt Adegeest

Buurt Adegeest heeft afgerond een totale oppervlakte van 119 hectare, waarvan 118 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.529 adressen per km2. Er wonen 1.245 huishoudens in buurt Adegeest. Postcode 2253 is de meest voorkomende postcode in buurt Adegeest. Buurt Adegeest ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Voorschoten. Binnen de buurt Adegeest vallen: het landgoed Beresteyn en het Adegeestpark.

Kenmerken van de 1.300 woningen in de buurt Adegeest
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Adegeest:

1.300 woningen & 1.651 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 18% naar €327.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Adegeest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Adegeest, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Adegeest is met €49.000 gestegen van €278.000 in 2013 tot €327.000 in 2019 (dat is 18%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.651 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Adegeest telt in totaal 1.651 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Adegeest.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.300 woningen & 1.651 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Adegeest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Adegeest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Adegeest is €35.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.700. Buurt Adegeest telt 2.100 inkomensontvangers op 2.660 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Adegeest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Adegeest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (205 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Adegeest.

Buurt Adegeest telt in totaal 205 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Adegeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Voorschoten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Adegeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Voorschoten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Voorschoten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorschoten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Bondsgebouw


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Bondsgebouw bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Bondsgebouw is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Adegeest geen stembureau. Stembureau Bondsgebouw is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Adegeest ligt. De gemeente Voorschoten telde bij deze verkiezingen in totaal 8 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorschoten. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorschoten.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Adegeest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Adegeest, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Adegeest is met 221 personen toegenomen van 1.924 in 2013 tot 2.145 in 2020 (dat is 12%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Adegeest: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Adegeest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Adegeest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Adegeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Adegeest. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Adegeest, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Adegeest zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 767 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 767 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 747 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Adegeest 83 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Adegeest.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Adegeest voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Adegeest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Adegeest.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Adegeest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Adegeest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal205Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca30Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.660Aantal2020
Mannen1.265Aantal2020
Vrouwen1.395Aantal2020
0 tot 15 jaar415Aantal2020
15 tot 25 jaar245Aantal2020
25 tot 45 jaar550Aantal2020
45 tot 65 jaar675Aantal2020
65 jaar of ouder775Aantal2020
Ongehuwd1.100Aantal2020
Gehuwd1.110Aantal2020
Gescheiden245Aantal2020
Verweduwd210Aantal2020
Westers totaal360Aantal2020
Geboorte totaal30Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal45Aantal2019
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.261Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag210Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar560Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.040Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten205Aantal2019
Wmo-cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.340Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.620Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker8%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2016
Overgewicht46%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker15%percentage2016
Sporter55%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen12%percentage2016
Vrijwilligerswerk31%percentage2016
Mantelzorger15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.245Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens515Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2020
Huishoudens met kinderen385Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen28%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar37,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,00%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen32,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€180x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW730Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.145Aantal2020
Niet-westers totaal155Aantal2020
Marokko10Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2020
Suriname15Aantal2020
Turkije15Aantal2020
Overig niet-westers100Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km31Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km115Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km47Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km56Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km85Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km153Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km10,60Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km167Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km38Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km30Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km52Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,60Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06260002Code2020
RegionaamAdegeestNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode06260002Code2020
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal119Aantal hectaren2020
Oppervlakte land118Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode2253.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.529Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode1.648Aantal2021
Adressen totaal1.651Aantal2021
Panden947Aantal2021
Percelen869Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.250Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.090Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof155Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.061Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.300Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€327.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning53%Percentage2020
Percentage meergezinswoning47%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen67%Percentage2020
Huurwoningen totaal33%Percentage2020
In bezit woningcorporatie16%Percentage2020
In bezit overige verhuurders17%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200095%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Adegeest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Adegeest

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Adegeest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Voorschoten.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bachlaan1 - 222252NA - 2253BAVoorschoten
Bartóklaan1 - 422253CW - 2253CXVoorschoten
Benvenutolaan1 - 332253AHVoorschoten
Berliozlaan1 - 182253CLVoorschoten
Bernard Zweerslaan1 - 142253BNVoorschoten

Toon alle 44 rijen met adressen...