Statistieken gemeente Voorschoten

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Voorschoten. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Voorschoten. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 15 gebieden Voorschoten / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 13% naar 25.627 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Voorschoten. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Voorschoten, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Voorschoten is met 2.900 personen gestegen van 22.727 in 1996 tot 25.627 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Voorschoten
Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk, 6: Vlietwijk, 7: Centrum, 8: Bloemenwijk, 9: Bijdorp, 10: Boschgeest, 11: Buitengebied, 12: Starrenburg ...Toon minder...

Over de gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Voorschoten heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.156 hectare, waarvan 1.111 land en 45 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.859 adressen per km2. Er wonen 11.369 huishoudens in de gemeente Voorschoten en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 12 buurten.

De naam Voorschoten wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Voorschoten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Voorschoten

Vlag van de gemeente Voorschoten

Kenmerken van de 11.539 woningen in de gemeente Voorschoten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorschoten in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.539 woningen & 13.627 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 44% naar €388.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Voorschoten. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Voorschoten, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Voorschoten is met €119.000 gestegen van €269.000 in 2005 tot €388.000 in 2021 (dat is 44%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 13.627 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Voorschoten telt in totaal 13.627 adressen, met 13.584 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 42 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Voorschoten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Voorschoten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.539 woningen & 13.627 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Voorschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Voorschoten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Voorschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Voorschoten
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Voorschoten: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 11.430 personen uit de gemeente Voorschoten positief op Corona getest, er zijn 88 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 27 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Voorschoten
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Voorschoten.

Gemiddeld overleden 5,08 personen per week uit de gemeente Voorschoten (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.800) gemeente Voorschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Voorschoten.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied heeft met €46.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Voorschoten. En buurt Vlietwijk heeft met €23.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Voorschoten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Voorschoten is €33.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.900. Gemeente Voorschoten telt 19.700 inkomensontvangers op 25.627 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in gemeente Voorschoten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Voorschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Voorschoten is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Voorschoten is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Voorschoten voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Voorschoten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Voorschoten.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Voorschoten. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Voorschoten, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Voorschoten is met 1.282 personen gestegen van 18.462 in 1996 tot 19.744 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Voorschoten: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Voorschoten
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Voorschoten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Voorschoten:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.30119,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Voorschoten Lokaal2.22018,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.96416,62%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.89516,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.78715,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA8987,60%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP7496,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.41027,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.36220,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.5169,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.2857,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9555,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7894,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6794,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6303,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5523,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt5513,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA214832,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3722,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1380,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1070,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje870,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1610,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP560,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter460,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB380,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA310,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten260,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter190,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG180,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst80,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD2.24221,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.01219,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.19011,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.19011,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.04710,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669599,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3743,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3623,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2632,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2422,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2222,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1961,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK420,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio210,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen190,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft100,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.76221,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.80414,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.64212,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.52312,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.2579,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.1058,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5444,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5414,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4833,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU4203,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3662,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH880,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK550,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP510,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje330,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA70,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.81922,81%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.16317,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.09116,92%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.84914,96%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.23910,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8216,64%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP7736,25%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP4903,96%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots1140,92%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Voorschoten. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Voorschoten: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Voorschoten.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Voorschoten het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorschoten van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Voorschoten (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Voorschoten zijn in totaal 2.920 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.920 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.915 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Voorschoten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Voorschoten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Voorschoten, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Voorschoten zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 8.510 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.510 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.320 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Voorschoten 765 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Voorschoten.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Voorschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Voorschoten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Voorschoten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 15 wijken en buurten in gemeente Voorschoten. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Voorschoten als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Voorschoten als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Voorschoten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Voorschoten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.920Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2021
B-F Nijverheid en energie330Aantal2021
G+I Handel en horeca415Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie190Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed250Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening785Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg625Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten295Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.627Aantal2022
Mannen12.418Aantal2022
Vrouwen13.209Aantal2022
0 tot 15 jaar4.371Aantal2022
15 tot 25 jaar2.840Aantal2022
25 tot 45 jaar5.248Aantal2022
45 tot 65 jaar7.086Aantal2022
65 jaar of ouder6.082Aantal2022
Ongehuwd11.768Aantal2022
Gehuwd10.540Aantal2022
Gescheiden1.929Aantal2022
Verweduwd1.390Aantal2022
Westers totaal3.309Aantal2022
Geboorte totaal207Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal283Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.306,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag4.000Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar6.220Aantal2020
Opleidingsniveau hoog8.090Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura645Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,50%Percentage2020
WMO cliënten1.390Aantal2020
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.966Aantal2022
Energielabels Voorlopig4.711Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.935Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++5Aantal2022
Energielabels A+++28Aantal2022
Energielabels A++28Aantal2022
Energielabels A+37Aantal2022
Energielabels A2.159Aantal2022
Energielabels B1.273Aantal2022
Energielabels C3.246Aantal2022
Energielabels D1.335Aantal2022
Energielabels E1.653Aantal2022
Energielabels F1.113Aantal2022
Energielabels G800Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.369Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.928Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.388Aantal2022
Huishoudens met kinderen4.053Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers19.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen33,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen30,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar38,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen31,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€189x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO660Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.570Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon19.744Aantal2022
Niet-westers totaal2.574Aantal2022
Marokko396Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba152Aantal2022
Suriname244Aantal2022
Turkije231Aantal2022
Overig niet-westers1.551Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km114Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km176Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0626Code2022
RegionaamVoorschotenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode06260000Code2022
Oppervlakte totaal1.156Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.111Aantal hectaren2022
Oppervlakte water45Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.859Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode13.612Aantal2022
Adressen totaal13.627Aantal2022
Adressen met woonfunctie11.793Aantal2022
Panden8.966Aantal2022
Percelen7.708Aantal2022
Panden voor 170020Aantal2022
Panden 1700 tot 1900286Aantal2022
Panden 1900 tot 1925329Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.060Aantal2022
Panden 1950 tot 19705.557Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.585Aantal2022
Panden 1980 tot 19901.421Aantal2022
Panden 1990 tot 2000846Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.538Aantal2022
Panden 2010 en later754Aantal2020
Panden 2010 tot 2020699Aantal2022
Panden 2020 en later214Aantal2022
Diefstal290Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven61Aantal2021
Milieu overtredingen4Aantal2021
Oplichting190Aantal2021
Verkeersovertredingen126Aantal2021
Vernieling66Aantal2021
Overige misdrijven8Aantal2021
Totaal misdrijven765Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.650Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10.280Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.365Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.045Aantal2020
Motorfietsen890Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.539Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€388.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning64%Percentage2021
Percentage meergezinswoning36%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen63%Percentage2021
Huurwoningen totaal37%Percentage2021
In bezit woningcorporatie22%Percentage2021
In bezit overige verhuurders14%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Voorschoten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Voorschoten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorschoten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!