Informatie buurt Anklaar:

Informatie buurt Anklaar:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Anklaar in de gemeente Apeldoorn! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Anklaar in de gemeente Apeldoorn!
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Anklaar, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Anklaar is met 125 inwoners toegenomen (afgerond is dat 3%): van 3.855 in 2013 tot 3.980 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Apeldoorn
(buurt Anklaar is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Apeldoorn. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Anklaar

Anklaar heeft een totale oppervlakte van 74 hectare, waarvan 73 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.723 adressen per km2. Er wonen 1.770 huishoudens in Anklaar. Postcode 7323 is de meest voorkomende postcode in de buurt Anklaar. Anklaar ligt binnen de wijk Noordoost in de gemeente Apeldoorn.

Kenmerken van de 1.834 woningen in Anklaar
Informatie over de 1.834 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Apeldoorn. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Anklaar:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Anklaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Anklaar:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 21.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Anklaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noordoost (Anklaar is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noordoost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Anklaar is € 21.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 26.700. Anklaar telt 3.000 inkomensontvangers op 3.980 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,70 % procent van de huishoudens in Anklaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noordoost (Anklaar is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noordoost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Anklaar.

Anklaar telt in totaal 155 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Anklaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Anklaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Anklaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Anklaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Anklaar. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Anklaar naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Anklaar: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Anklaar voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Anklaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Anklaar.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Apeldoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle 113 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Anklaar voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Anklaar
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anklaarseweg155 - 4667323AB - 7323AGApeldoorn
Aïdastraat1 - 337323EHApeldoorn
Bolerostraat2 - 217323KCApeldoorn
Calypsostraat6 - 427323ARApeldoorn
Cantatestraat1 - 347323KK - 7323KLApeldoorn
Carmenstraat1 - 287323DD - 7323DEApeldoorn
Concertstraat1 - 247323KM - 7323KNApeldoorn
Don Carlosstraat4 - 247323TCApeldoorn
Fauststraat1 - 2567323BA - 7323BJApeldoorn
Fideliostraat1 - 207323CXApeldoorn
Figarostraat1 - 677323DA - 7323DCApeldoorn
Gavottestraat4 - 377323KAApeldoorn
Hymnestraat1 - 157323KRApeldoorn
Laan van Zevenhuizen201 - 3357323AS - 7323AVApeldoorn
Lohengrinstraat1 - 437323DGApeldoorn
Mazurkastraat1 - 277323KD - 7323KEApeldoorn
Medeastraat2 - 1007323TBApeldoorn
Menuetstraat1 - 197323KBApeldoorn
Mignonstraat1 - 167323AXApeldoorn
Moerbosch4 - 337323BZApeldoorn
Nabuccostraat3 - 317323TEApeldoorn
Normastraat1 - 3917323TA - 7323TTApeldoorn
Oberonstraat1 - 397323EC - 7323EDApeldoorn
Operaplein9 - 3017323EJ - 7323ELApeldoorn
Operettestraat2 - 807323KG - 7323KJApeldoorn
Othellostraat2 - 127323CWApeldoorn
Parelvissersstraat442 - 6997323CN - 7323CTApeldoorn
Parsivalstraat3 - 397323TGApeldoorn
Pascalstraat1 - 1237323ES - 7323EZApeldoorn
Platostraat1 - 137323GBApeldoorn
Polkastraat5 - 397323KZApeldoorn
Ptolemaeusstraat1 - 477323GD - 7323GHApeldoorn
Pythagorasstraat1 - 3207323HA - 7323HSApeldoorn
Rigolettostraat2 - 437323CVApeldoorn
Rousseaustraat1 - 407323GN - 7323GPApeldoorn
Rusalkastraat5 - 277323TDApeldoorn
Saloméstraat2 - 407323TL - 7323TNApeldoorn
Sartrestraat1 - 567323GR - 7323GVApeldoorn
Senecastraat1 - 127323GAApeldoorn
Siegfriedstraat4 - 407323THApeldoorn
Sluisoordlaan29 - 4627323EK - 7323ERApeldoorn
Sonatestraat2 - 207323KPApeldoorn
Symfoniestraat3 - 537323KS - 7323KTApeldoorn
Tangostraat2 - 327323SZApeldoorn
Tannhäuserstraat2 - 4037323DW - 7323DZApeldoorn
Toscastraat1 - 237323DH - 7323DJApeldoorn
Traviatastraat1 - 397323EA - 7323EBApeldoorn
Troubadourstraat1 - 327323EE - 7323EGApeldoorn
Turandotstraat1 - 597323TMApeldoorn
Voltairestraat1 - 567323GJ - 7323GMApeldoorn
Wilhelm Tellstraat1 - 297323BK - 7323BLApeldoorn
Zenostraat1 - 137323GCApeldoorn
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]