Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek in de gemeente Deventer. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek in de gemeente Deventer. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 92 gebieden Deventer / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 3,80% naar 920 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek is met 36 personen afgenomen van 956 in 2013 tot 920 in 2022 (dat is 3,80%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek
Kaart van de wijk Lettele met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Lettele met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Lettele en Okkenbroek, 2: Dorp Lettele, 3: Oude Molen.

Over de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek

Buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.748 hectare, waarvan 2.736 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 54 adressen per km2. Er wonen 340 huishoudens in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Postcode 7434 is de meest voorkomende postcode in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek ligt binnen Wijk Lettele in de gemeente Deventer. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek: Zandbelt, Linderenk en 't Oostermaet. Het landgoed De Oostermaet ligt binnen de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.

De gegevens van de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 362 woningen in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deventer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

362 woningen & 490 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 19% naar €407.838 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek is met €65.019 toegenomen van €342.819 in 2013 tot €407.838 in 2021 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 490 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek telt in totaal 490 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

362 woningen & 490 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau De Spil Centrum voor sport en recreatie

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in De Spil Centrum voor sport en recreatie is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. De Spil Centrum voor sport en recreatie is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau De Spil Centrum voor sport en recreatie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 12 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau De Spil Centrum voor sport en recreatie stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Deventer telde bij deze verkiezingen in totaal 53 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deventer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.402)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Lettele (Buitengebied Lettele en Okkenbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Lettele is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek is €26.402. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.007. Buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek telt 804 inkomensontvangers op 920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,49% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Lettele (Buitengebied Lettele en Okkenbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Lettele is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (181 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek zijn in totaal 181 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 181 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 181 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Deventer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Deventer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Deventer. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deventer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek is met 38 personen afgenomen van 918 in 2013 tot 880 in 2022 (dat is 4,17%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 284 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 284 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 274 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek 24 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2021 geregistreerd zijn in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek: 143 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal181Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners920Aantal2022
Mannen490Aantal2022
Vrouwen435Aantal2022
0 tot 15 jaar105Aantal2022
15 tot 25 jaar140Aantal2022
25 tot 45 jaar150Aantal2022
45 tot 65 jaar340Aantal2022
65 jaar of ouder185Aantal2022
Ongehuwd410Aantal2022
Gehuwd445Aantal2022
Gescheiden30Aantal2022
Verweduwd35Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid34,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag151Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar372Aantal2020
Opleidingsniveau hoog241Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,11%Percentage2020
WMO cliënten40Aantal2020
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.029Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.009Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.948Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.419Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.298Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.221Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning801Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.450Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.949Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2020
Energielabels Definitief119Aantal2022
Energielabels Voorlopig261Aantal2022
Energielabels Onbepaald109Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A47Aantal2022
Energielabels B40Aantal2022
Energielabels C45Aantal2022
Energielabels D30Aantal2022
Energielabels E31Aantal2022
Energielabels F43Aantal2022
Energielabels G143Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam20%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Vrijwilligerswerk38%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal340Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen125Aantal2022
Huishoudens met kinderen140Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2020
Percentage werknemers69%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 31%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers804Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.007Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.402Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen41,69%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen15,71%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen24,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen36,79%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,49%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,89%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,09%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€369x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW171Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon880Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting9Aantal2021
Verkeersovertredingen3Aantal2021
Vernieling4Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven24Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,59Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand7,59Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,59Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand2,29Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,79Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand10,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand9,59Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand7,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand9,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand9,29Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand9,59Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand9,59Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01501403Code2022
RegionaamBuitengebied Lettele en OkkenbroekNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode01501403Code2022
Oppervlakte totaal2.748Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.736Aantal hectaren2022
Oppervlakte water12Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode7434.0Naam2022
Dekkingspercentage3%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid54Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode489Aantal2022
Adressen totaal490Aantal2022
Adressen met woonfunctie368Aantal2022
Panden427Aantal2022
Percelen361Aantal2022
Panden voor 170016Aantal2022
Panden 1700 tot 190039Aantal2022
Panden 1900 tot 192569Aantal2022
Panden 1925 tot 195072Aantal2022
Panden 1950 tot 1970116Aantal2022
Panden 1970 tot 198045Aantal2022
Panden 1980 tot 199046Aantal2022
Panden 1990 tot 200029Aantal2022
Panden 2000 tot 201018Aantal2022
Panden 2010 en later36Aantal2020
Panden 2010 tot 202034Aantal2022
Panden 2020 en later5Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2021
Verkeersongevallen totaal8Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal548Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine427Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof121Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte20Aantal2020
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad362Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€407.838Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning72%Percentage2021
Percentage meergezinswoning28%Percentage2021
Percentage bewoond91%Percentage2021
Percentage onbewoond9%Percentage2021
Koopwoningen76%Percentage2021
Huurwoningen totaal23%Percentage2021
In bezit woningcorporatie4%Percentage2021
In bezit overige verhuurders20%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Deventer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Deventer.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aanvangsweg1 - 37434RRLettele
Assinksteeg2 - 67434PRLettele
Baarler Marsweg1 - 77433PESchalkhaar
Bathmenseweg9 - 617434PV - 7434PZLettele
Bloemenkampsweg1 - 67434RJLettele

Toon alle 50 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Deventer bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Buitengebied Lettele en Okkenbroek danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU015014030,21%0,51%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2021-2022BU015014030,21%0,35%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2021-2022BU0150140399,59%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2020-2021BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2020-2021BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2020-2021BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2019-2020BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2019-2020BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2019-2020BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2018-2019BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2018-2019BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2018-2019BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2017-2018BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2017-2018BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2017-2018BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2016-2017BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2016-2017BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2016-2017BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2015-2016BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2015-2016BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2015-2016BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2014-2015BU01501202100,00%100,00%BU01501202Averlo en FrieswijkDeventer
2014-2015BU01501401100,00%100,00%BU01501401Dorp LetteleDeventer
2014-2015BU01501403100,00%100,00%BU01501403Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2013-2014BU015012020,52%1,10%BU01500902TjoeneDeventer
2013-2014BU0150120297,92%100,00%BU01500904Averlo en FrieswijkDeventer
2013-2014BU015012021,56%0,61%BU01500908Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2013-2014BU0150140196,46%97,22%BU01500906LetteleDeventer
2013-2014BU015014013,54%1,83%BU01500908Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer
2013-2014BU015014031,83%6,21%BU01500905OkkenbroekDeventer
2013-2014BU015014031,43%2,78%BU01500906LetteleDeventer
2013-2014BU015014030,20%2,44%BU01500907Oude MolenDeventer
2013-2014BU0150140396,54%96,15%BU01500908Buitengebied Lettele en OkkenbroekDeventer

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Tjoene in 2013 naar Steinvoorde in 2014. De naam van deze buurt veranderde van Averlo en Frieswijk in 2013 naar Het Jeurlink in 2014. De naam van deze buurt veranderde van Okkenbroek in 2013 naar Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk in 2014. De naam van deze buurt veranderde van Lettele in 2013 naar Spikvoorde in 2014. De naam van deze buurt veranderde van Oude Molen in 2013 naar Overig Colmschate-Noord in 2014.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Deventer):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Deventer eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.