Statistieken buurt Buitenhof-Oost-Zuid

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid in de gemeente Leiderdorp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid in de gemeente Leiderdorp. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 21 gebieden Leiderdorp / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 1.990 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid is met 1.990 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitenhof-Oost-Zuid
Kaart van de Wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Leyhof, 2: Buitenhof-Midden-West, 3: Buitenhof-Oost-Zuid.

Over de buurt Buitenhof-Oost-Zuid

Buurt Buitenhof-Oost-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.834 adressen per km2. Er wonen 925 huishoudens in buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Postcode 2353 is de meest voorkomende postcode in buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Buurt Buitenhof-Oost-Zuid ligt binnen Wijk 02 in de gemeente Leiderdorp.

Kenmerken van de 1.023 woningen in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiderdorp in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.023 woningen & 1.057 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 31% naar €275.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid is met €65.000 toegenomen van €210.000 in 2013 tot €275.000 in 2021 (dat is 31%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.057 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Buitenhof-Oost-Zuid telt in totaal 1.057 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.023 woningen & 1.057 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Winkelhofplein

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Winkelhofplein is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Winkelhofplein is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitenhof-Oost-Zuid ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Winkelhofplein bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Winkelhofplein stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Leiderdorp telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiderdorp. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiderdorp.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitenhof-Oost-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leiderdorp: Buitenhof-Oost-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitenhof-Oost-Zuid is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.000. Buurt Buitenhof-Oost-Zuid telt 1.600 inkomensontvangers op 1.990 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,10% procent van de huishoudens in buurt Buitenhof-Oost-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leiderdorp: Buitenhof-Oost-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Buitenhof-Oost-Zuid zijn in totaal 130 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 130 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 135 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Buitenhof-Oost-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leiderdorp bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Buitenhof-Oost-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Leiderdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leiderdorp. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiderdorp. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid is met 86 personen gedaald van 1.596 in 2013 tot 1.510 in 2022 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buitenhof-Oost-Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Buitenhof-Oost-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Buitenhof-Oost-Zuid zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 408 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 408 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 401 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid 21 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Buitenhof-Oost-Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buitenhof-Oost-Zuid voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buitenhof-Oost-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitenhof-Oost-Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buitenhof-Oost-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitenhof-Oost-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal130Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie15Aantal2021
G+I Handel en horeca15Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.990Aantal2022
Mannen930Aantal2022
Vrouwen1.060Aantal2022
0 tot 15 jaar265Aantal2022
15 tot 25 jaar185Aantal2022
25 tot 45 jaar400Aantal2022
45 tot 65 jaar505Aantal2022
65 jaar of ouder640Aantal2022
Ongehuwd805Aantal2022
Gehuwd810Aantal2022
Gescheiden190Aantal2022
Verweduwd190Aantal2022
Westers totaal200Aantal2022
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal45Aantal2020
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.126,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag390Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar570Aantal2020
Opleidingsniveau hoog470Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,40%Percentage2020
WMO cliënten250Aantal2020
WMO cliënten relatief124Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning670Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning950Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief663Aantal2022
Energielabels Voorlopig360Aantal2022
Energielabels Onbepaald33Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A284Aantal2022
Energielabels B273Aantal2022
Energielabels C455Aantal2022
Energielabels D10Aantal2022
Energielabels E1Aantal2022
Energielabels F0Aantal2022
Energielabels G0Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk47%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal925Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens375Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2022
Huishoudens met kinderen270Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers89%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen42,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen18,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€76x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW570Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.510Aantal2022
Niet-westers totaal280Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije55Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km127Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km79Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km214Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km15,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km95Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km78Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05470200Code2022
RegionaamBuitenhof-Oost-ZuidNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05470200Code2022
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2022
Oppervlakte land22Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2353.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.834Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.056Aantal2022
Adressen totaal1.057Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.023Aantal2022
Panden538Aantal2022
Percelen429Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19500Aantal2022
Panden 1950 tot 19700Aantal2022
Panden 1970 tot 19801Aantal2022
Panden 1980 tot 1990686Aantal2022
Panden 1990 tot 2000164Aantal2022
Panden 2000 tot 20100Aantal2022
Panden 2010 en later205Aantal2020
Panden 2010 tot 2020205Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal8Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting7Aantal2021
Verkeersovertredingen1Aantal2021
Vernieling4Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven21Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal810Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine745Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.681Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.023Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€275.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning50%Percentage2021
Percentage meergezinswoning50%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen47%Percentage2021
Huurwoningen totaal53%Percentage2021
In bezit woningcorporatie43%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200077%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiderdorp. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Buitenhof-Oost-Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buitenhof-Oost-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leiderdorp.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Alphons Diepenbrocksingel1 - 432353KN - 2353KPLeiderdorp
Annie M G Schmidtstraat1 - 202353LBLeiderdorp
Bernard Haitinkstraat1 - 92353KKLeiderdorp
Bernard Zweersstraat1 - 52353KZLeiderdorp
Buitenhoflaan2 - 102353MBLeiderdorp

Toon alle 29 rijen met adressen...