Corona-statistieken gemeente Katwijk

Informatie buurt De Horn:

Informatie buurt De Horn:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Horn in de gemeente Katwijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Horn in de gemeente Katwijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 90% naar 1.405 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt De Horn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt De Horn, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt De Horn is met 665 personen gestegen van 740 in 2013 tot 1.405 in 2021 (dat is 90%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Horn
Kaart van de wijk Rijnsburg met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rijnsburg met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rijnsburg-Noord, 2: De Hoek, 3: Centrum-Noord, 4: De Horn, 5: Westerhaghe, 6: Centrum, 7: Kamphuizerpolder, 8: Kleipetten, 9: Frederiksoord-Noord, 10: Frederiksoord-Zuid.

Over de buurt De Horn

Buurt De Horn heeft afgerond een totale oppervlakte van 28 hectare, waarvan 25 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.560 adressen per km2. Er wonen 530 huishoudens in buurt De Horn. Postcode 2231 is de meest voorkomende postcode in buurt De Horn. Buurt De Horn ligt binnen Wijk Rijnsburg in de gemeente Katwijk.

De gegevens van de buurt De Horn voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 435 woningen in de buurt De Horn
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Katwijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

435 woningen & 647 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 39% naar €351.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt De Horn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt De Horn, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Horn is met €99.300 gestegen van €251.699 in 2013 tot €351.000 in 2020 (dat is 39%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 647 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt De Horn telt in totaal 647 adressen, met 644 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt De Horn.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

435 woningen & 647 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Horn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Katwijk: De Horn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Horn is €24.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.700. Buurt De Horn telt 900 inkomensontvangers op 1.405 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70% procent van de huishoudens in buurt De Horn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Katwijk: De Horn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (95 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt De Horn.

Buurt De Horn telt in totaal 95 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt De Horn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Katwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt De Horn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Katwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Katwijk. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Katwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer is uitgebracht. Er ligt binnen buurt De Horn geen stembureau. Stembureau Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt De Horn ligt. De gemeente Katwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Katwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Katwijk.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt De Horn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt De Horn, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt De Horn is met 566 personen toegenomen van 674 in 2013 tot 1.240 in 2021 (dat is 84%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt De Horn: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt De Horn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Horn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt De Horn


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt De Horn. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Horn, 2012 tot en met 2020.

In de buurt De Horn zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 174 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 174 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 171 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt De Horn 25 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt De Horn.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt De Horn voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt De Horn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Horn.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt De Horn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Horn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca20Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.405Aantal2021
Mannen705Aantal2021
Vrouwen695Aantal2021
0 tot 15 jaar280Aantal2021
15 tot 25 jaar175Aantal2021
25 tot 45 jaar410Aantal2021
45 tot 65 jaar350Aantal2021
65 jaar of ouder185Aantal2021
Ongehuwd670Aantal2021
Gehuwd650Aantal2021
Gescheiden50Aantal2021
Verweduwd45Aantal2021
Westers totaal110Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.553Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag320Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar410Aantal2019
Opleidingsniveau hoog190Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
WMO cliënten30Aantal2019
WMO cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.580Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.300Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.480Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement530Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk47%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal530Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens115Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen170Aantal2021
Huishoudens met kinderen255Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie81%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers900Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.700Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,70%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,30%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen27,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€136x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.240Aantal2021
Niet-westers totaal55Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers45Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km90Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km55Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km61Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km13,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km58Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km140Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km35Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,30Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km45Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05370702Code2021
RegionaamDe HornNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode05370702Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal28Aantal hectaren2021
Oppervlakte land25Aantal hectaren2021
Oppervlakte water3Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2231.0Naam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.560Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode641Aantal2021
Adressen totaal647Aantal2021
Panden520Aantal2021
Percelen472Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal515Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine460Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof60Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.060Aantal2020
Motorfietsen100Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad435Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning86%Percentage2020
Percentage meergezinswoning14%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen76%Percentage2020
Huurwoningen totaal24%Percentage2020
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200075%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Katwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Horn. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt De Horn

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Horn. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Katwijk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bonifatiusstraat1 - 132232ARRijnsburg
Brouwerstraat2 - 1542231HR - 2231HVRijnsburg
Childerikplantsoen1 - 122232AERijnsburg
Clovislaan1 - 532232AKRijnsburg
Collegiantenstraat1 - 1312231HD - 2231HMRijnsburg

Toon alle 23 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt De Horn voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Katwijk bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt De Horn. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt De Horn danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU05370702100,00%100,00%BU05370702De HornKatwijk
2019-2020BU05370702100,00%100,00%BU05370702De HornKatwijk
2018-2019BU05370702100,00%100,00%BU05370702De HornKatwijk
2017-2018BU0537070289,93%10,90%BU05370700RijnsburgKatwijk
2017-2018BU0537070210,07%17,76%BU05370708Polder KamphuizenKatwijk
2016-2017BU05370700100,00%100,00%BU05370700RijnsburgKatwijk
2016-2017BU05370708100,00%100,00%BU05370708Polder KamphuizenKatwijk
2015-2016BU05370700100,00%100,00%BU05370700RijnsburgKatwijk
2015-2016BU05370708100,00%100,00%BU05370708Polder KamphuizenKatwijk
2014-2015BU05370700100,00%100,00%BU05370700RijnsburgKatwijk
2014-2015BU05370708100,00%100,00%BU05370708Polder KamphuizenKatwijk
2013-2014BU05370700100,00%100,00%BU05370700RijnsburgKatwijk
2013-2014BU05370708100,00%100,00%BU05370708Polder KamphuizenKatwijk

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Rijnsburg in 2017 naar Centrum in 2018. De naam van deze buurt veranderde van Polder Kamphuizen in 2017 naar Kamphuizerpolder in 2018.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Katwijk):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Katwijk eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.