Statistieken buurt Het Hooghuis

Aantal inwoners per jaar
(afname van 6,7% naar 5.045 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Het Hooghuis. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Het Hooghuis is met 365 personen afgenomen van 5.410 in 2013 tot 5.045 in 2023 (dat is 6,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Het Hooghuis

Buurt Het Hooghuis heeft afgerond een totale oppervlakte van 87 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.916 adressen per km2. Er wonen 2.290 huishoudens in de buurt Het Hooghuis. Postcode 4872 is de meest voorkomende postcode in de buurt Het Hooghuis. De buurt Het Hooghuis ligt binnen Midden woongebied in de gemeente Etten-Leur.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Het Hooghuis
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Midden woongebied met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het Hooghuis, 2: Centrum Oost 3, 3: Centrum Oost 2, 4: Centrum Oost 1, 5: Centrum West 2, 6: Centrum West 1.

Woningkenmerken
Er zijn 2.289 woningen in de buurt Het Hooghuis.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Etten-Leur in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 30% naar €262.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Het Hooghuis. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Het Hooghuis, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Het Hooghuis is met €61.000 gestegen van €201.000 in 2013 tot €262.000 in 2022 (dat is 30%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Het Hooghuis met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Etten-Leur.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Het Hooghuis is €262.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 2.289 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Etten-Leur (geel), 7 wijken (oranje) en 42 buurten (blauw). De buurt Het Hooghuis wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Het Hooghuis: er zijn 1.200 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Het Hooghuis.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.374 totaal in de buurt Het Hooghuis

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Het Hooghuis telt in totaal 2.374 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Het Hooghuis liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Etten-Leur
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Het Hooghuis. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Het Hooghuis. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Het Hooghuis

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Het Hooghuis. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Het Hooghuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Etten-Leur bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Het Hooghuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Het Hooghuis. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Het Hooghuis, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Het Hooghuis is met 457 personen gedaald van 4.382 in 2013 tot 3.925 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Etten-Leur naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Het Hooghuis
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Het Hooghuis in 2022 zijn Westers (560 inwoners) en Overig (285 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Het Hooghuis: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Het Hooghuis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Het Hooghuis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Etten-Leur:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Etten-Leur. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Het Hooghuis zijn C (1.559 adressen) en B (562 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Het Hooghuis. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Het Hooghuis: 1.559 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Etten-Leur bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Het Hooghuis
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Het Hooghuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Het Hooghuis. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Het Hooghuis vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Het Hooghuis.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Het Hooghuis voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Het Hooghuis ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Brede school de Vleer in Etten-Leur

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Brede school de Vleer in Etten-Leur is uitgebracht. Stembureau Brede school de Vleer in Etten-Leur was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Het Hooghuis. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Etten-Leur.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Brede school de Vleer in Etten-Leur bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Het Hooghuis stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 37 stembureaus in de gemeente Etten-Leur en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Etten-Leur. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Etten-Leur.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Het Hooghuis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Etten-Leur: Het Hooghuis is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Het Hooghuis is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Buurt Het Hooghuis telt 4.100 inkomensontvangers op 5.045 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in buurt Het Hooghuis heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Etten-Leur: Het Hooghuis is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Het Hooghuis (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Het Hooghuis zijn in totaal 450 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Het Hooghuis. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Het Hooghuis
Er zijn 38 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Het Hooghuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Het Hooghuis op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de buurt Het Hooghuis. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Het Hooghuis die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.277 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Het Hooghuis in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Het Hooghuis geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.787 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Het Hooghuis (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.186 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Het Hooghuis in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Het Hooghuis geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Het Hooghuis. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 145 misdrijven in de buurt Het Hooghuis geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Het Hooghuis, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Het Hooghuis zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.076 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Het Hooghuis 145 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Het Hooghuis in 2022 zijn Horizontale fraude (24 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Het Hooghuis.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 8 misdrijven in de buurt Het Hooghuis geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Het Hooghuis met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Het Hooghuis over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Etten-Leur.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Het Hooghuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Het Hooghuis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Het Hooghuis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Het Hooghuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Het Hooghuis.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Het Hooghuis genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Het Hooghuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Het Hooghuis.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Het Hooghuis. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Het Hooghuis gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Het Hooghuis heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Het Hooghuis heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Het Hooghuis doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Het Hooghuis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Het Hooghuis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Het Hooghuis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal450Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca60Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.045Aantal2023
Mannen2.530Aantal2023
Vrouwen2.510Aantal2023
0 tot 15 jaar810Aantal2023
15 tot 25 jaar560Aantal2023
25 tot 45 jaar1.285Aantal2023
45 tot 65 jaar1.580Aantal2023
65 jaar of ouder810Aantal2023
Ongehuwd2.345Aantal2023
Gehuwd2.000Aantal2023
Gescheiden525Aantal2023
Verweduwd185Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.783Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.030Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.080Aantal2021
Opleidingsniveau hoog930Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten290Aantal2021
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.524Aantal2023
Energielabels Voorlopig816Aantal2023
Energielabels Onbepaald33Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+5Aantal2023
Energielabels A141Aantal2023
Energielabels B562Aantal2023
Energielabels C1.559Aantal2023
Energielabels D53Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F6Aantal2023
Energielabels G7Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.290Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens770Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen665Aantal2023
Huishoudens met kinderen850Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers91%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 9%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€82x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO240Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW700Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.805Aantal2023
Herkomst Europa445Aantal2023
Herkomst buiten Europa790Aantal2023
Geboren in Nederland3.805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa430Aantal2023
Autochtoon3.925Aantal2022
Westers totaal560Aantal2022
Niet-westers totaal610Aantal2022
Marokko135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije90Aantal2022
Overig niet-westers285Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting29Aantal2022
Verkeersovertredingen29Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven145Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07770005Code2023
RegionaamHet HooghuisNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07770005Code2023
Oppervlakte totaal87Aantal hectaren2023
Oppervlakte land87Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode4872.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.916Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.374Aantal2023
Adressen met postcode2.373Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.289Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.374Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.289Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden2.063Aantal2023
Percelen1.603Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19007Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 195011Aantal2023
Panden 1950 tot 19705Aantal2023
Panden 1970 tot 19803Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.037Aantal2023
Panden 1990 tot 2000235Aantal2023
Panden 2000 tot 201068Aantal2023
Panden 2010 tot 20203Aantal2023
Panden 2020 en later2Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2021
Verkeersongevallen totaal15Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.595Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.240Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof355Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.983Aantal2022
Motorfietsen175Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.289Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€262.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond99%Percentage2022
Percentage onbewoond1%Percentage2022
Koopwoningen61%Percentage2022
Huurwoningen totaal39%Percentage2022
In bezit woningcorporatie34%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200098%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2022
Appartement337Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.200Aantal2023
Hoekwoning475Aantal2023
Tweeonder1kap177Aantal2023
Vrijstaande woning100Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.85Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Etten-Leur. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Het Hooghuis: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Het Hooghuis
Tabel met 2.374 adressen in de buurt Het Hooghuis.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Het Hooghuis. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Etten-Leur.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalscholver1 t/m 284872MVEtten-Leur19
Adelaar1 t/m 54872MXEtten-Leur4
Albatros2 t/m 774872MSEtten-Leur38
Appelvink1 t/m 204872MTEtten-Leur14
Arend1 t/m 134872MREtten-Leur11
Beatrixpark53 t/m 654872BHEtten-Leur7
Blauwe Reiger1 t/m 214872SNEtten-Leur16
Bonte Specht1 t/m 194872SPEtten-Leur18
Bosuil1 t/m 294872MKEtten-Leur20
Bredaseweg1 t/m 2114872LAEtten-Leur59
Buizerd1 t/m 244872WZEtten-Leur20
Dwergstern1 t/m 344872MLEtten-Leur29
Fazant1 t/m 404872MN t/m 4872MPEtten-Leur30
Graspieper1 t/m 304872WVEtten-Leur24
Groenling1 t/m 134872CREtten-Leur7
Grutto1 t/m 194872WTEtten-Leur19
Havik1 t/m 974872WG t/m 4872WXEtten-Leur85
Heggemus1 t/m 414872MGEtten-Leur26
Houtduif5 t/m 724872MH t/m 4872MJEtten-Leur53
IJsvogel1 t/m 184872SHEtten-Leur18
Karekiet1 t/m 514872RAEtten-Leur36
Kievit1 t/m 494872RBEtten-Leur31
Kolgans1 t/m 544872SJ t/m 4872SKEtten-Leur54
Koolmees1 t/m 334872RCEtten-Leur17
Koperwiek1 t/m 814872WL t/m 4872WNEtten-Leur71
Korhoen1 t/m 284872SREtten-Leur22
Kraanvogel1 t/m 744872SBEtten-Leur50
Kuifeend1 t/m 544872SE t/m 4872SGEtten-Leur54
Kwartel2 t/m 564872RZEtten-Leur28
Kwikstaart1 t/m 744872RDEtten-Leur64
Lage Neerstraat1 t/m 1214872NBEtten-Leur18
Lage Vaartkant6 t/m 1524872NC t/m 4872NDEtten-Leur23
Leeuwerik2 t/m 114872PHEtten-Leur10
Lepelaar2 t/m 344872CSEtten-Leur17
Liesbosweg9 t/m 2504872NE t/m 4872NGEtten-Leur85
Lijster1 t/m 164872PXEtten-Leur13
Meerkoet1 t/m 334872SC t/m 4872SVEtten-Leur32
Merel9 t/m 304872PE t/m 4872PGEtten-Leur21
Nachtegaal20 t/m 2164872WB t/m 4872WKEtten-Leur136
Ooievaar2 t/m 244872WSEtten-Leur16
Patrijs1 t/m 444872PA t/m 4872PBEtten-Leur42
Plevier1 t/m 104872STEtten-Leur10
Putter1 t/m 444872PC t/m 4872PDEtten-Leur40
Rietgors2 t/m 324872CTEtten-Leur16
Roerdomp3 t/m 1784872PJ t/m 4872PPEtten-Leur149
Scholekster2 t/m 124872WREtten-Leur6
Schoonhout1 t/m 2224872MA t/m 4872MEEtten-Leur169
Sperwer1 t/m 324872SM t/m 4872SWEtten-Leur31
Steenloper1 t/m 234872CVEtten-Leur22
Torenvalk13 t/m 1794872PR t/m 4872PWEtten-Leur150
Vlaamse Gaai1 t/m 244872WPEtten-Leur20
Vogelaarpark--Etten-Leur0
Waterhoen3 t/m 464872RE t/m 4872RGEtten-Leur42
Wielewaal1 t/m 1434872RH t/m 4872RKEtten-Leur128
Wintertaling40 t/m 764872RL t/m 4872RWEtten-Leur28
Zilvermeeuw2 t/m 1734872RM t/m 4872RVEtten-Leur157
Zwaan1 t/m 324872SXEtten-Leur24
Zwaluw2 t/m 1044872SLEtten-Leur25

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 58 openbare ruimtes en 2.374 adressen in de buurt Het Hooghuis. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Het Hooghuis. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Het Hooghuis ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek48722373
WoonkernEtten-Leur2374
WoonplaatsEtten-Leur2375
WijkMidden woongebied2375
GemeenteEtten-Leur2375
ProvincieNoord-Brabant2375
WaterschapWaterschap Brabantse Delta2374
LandNederland2375

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Het Hooghuis ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Het Hooghuis dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Het Hooghuis ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Het Hooghuis en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven